Konkreta åtgärder behövs för en mer hållbar och ansvarsfull framtid

Helsingfors universitet arbetar aktivt för hållbarhet och ansvar. Den nyligen publicerade rapporten Hållbarhetsöversikt ger en bra bild av hur brett och ambitiöst det här arbetet är.

Helsingfors universitets strategi slår fast att hållbarhet och ansvar ska styra all verksamhet vid universitetet och att forskningen och undervisningen ska främja hållbar utveckling i samverkan med det omgivande samhället. Strategiperioden har nu pågått i drygt ett och ett halvt år. Vilka åtgärder har vidtagits för att uppnå målen, Tom Böhling, prorektor med ansvar för hållbarhets- och ansvarsfrågor?

– Till min glädje kan jag konstatera att vi har kommit bra igång. Det arbete för hållbarhet och ansvar som våra 11 fakulteter, enheter, medarbetare och studenter gör är så mångsidigt att det är omöjligt att räkna upp alla åtgärder. I Hållbarhetsöversikten har vi ändå kort sammanställt våra insatser 2021. 

–  Samtidigt som rapporten dokumenterar universitetets arbete för hållbarhet och ansvar, ökar den också transparensen i vårt arbete. Det vore verkligen fint om de frågor och ämnen som lyfts fram i rapporten skulle väcka debatt också på ett bredare plan i samhället. För den som är intresserad av hållbarhets- och ansvarsfrågor rekommenderar jag universitetets första program för hållbarhet och ansvar, som publicerades i våras.

Urval av åtgärder 2021

Arbetet för hållbarhet och ansvar sker genom universitetets grundläggande uppgifter, dvs. forskning, undervisning och samverkan med samhället. Universitetet påverkar också genom sina dagliga handlingar.

Hållbarhetsöversikten redogör brett om olika åtgärder som anknyter till hållbarhet och ansvar. Nedan nämns några exempel:

Stipendieforskarnas ställning vid universitetet förbättrades

Helsingfors universitet tog i användning ett stipendieforskaravtal, som innebär flera konkreta förbättringar för stipendieforskare. Flera hundra forskare vid universitet berörs av avtalet. Stipendieforskare som ingått avtalet betalar till exempel inte längre någon ersättning för arbetsrum till universitetet och får bland annat användarrättigheter till digitala arbetsgrupper. Läs mer.

– Stipendieforskarna är en viktig del av universitetsgemenskapen. Det nya stipendieforskaravtalet är ett steg mot att konkret främja gemenskap och jämlikhet, säger rektor Sari Lindblom.

Hållbarhetsundervisning för alla studenter vid universitetet – och snart även för personalen

Helsingfors universitet har undertecknat Unifis teser om hållbarhet och ansvar. I en av teserna sägs att studier i hållbar utveckling ska ingå i alla examina och i utbudet av kontinuerligt lärande. Hållbarhetskursen för alla studenter, som lanserades i mars 2021, är ett av våra steg på väg mot det här målet. Kursen behandlar hållbarhetsfrågornas komplexa och mångvetenskapliga natur, samt deras etiska och filosofiska sidor. Läs mer om ämnet.

För närvarande utarbetar vi dessutom hållbarhetsrelaterat självstudiematerial som riktar sig till både studenter och personal. Syftet är att stärka både studenternas och hela personalens hållbarhetskompetens.

Utöver våra egna kurser kan studenter vid Helsingfors universitet från hösten 2022 avlägga UnaEuropas mikromerit i hållbarhet, som erbjuds via samarbetet UnaEuropa.

Avancerade mätningar om jordbrukets klimatpåverkan

Högklassig forskning ska bidra till att lösa globala utmaningar inom hållbarhet och ansvar. Betydande forskning bedrivs både inom specifika vetenskapsområden och genom tvärvetenskapligt samarbete.

Till exempel togs den internationellt unika mätstationen SMEAR-Agri i drift i september 2021. Stationen är placerad på en åker i Vik och den producerar information om vallodlingens klimatpåverkan. Den mäter kontinuerligt utsläppen och kolsänkorna för de tre växthusgaserna koldioxid, metan och dikväveoxid. Läs mer om ämnet (på finska).

Strategiskt partnerskap med universitetet i Nairobi fokuserar bland annat på livsmedelssäkerhet

Universitetets Afrikaprogram betonar global verksamhet, hållbarhet och ansvar. Helsingfors universitet inledde ett strategiskt partnerskap med universitetet i Nairobi i början av 2021. Samarbetets fokus ligger främst på att främja gemensam hälsa och livsmedelssäkerhet samt på att utveckla lärarutbildningen. Programmet ska komma med nya initiativ som ökar samarbetet inom forskning och utbildning, främjar inkludering, ökar mobiliteten och stöder en hållbar utveckling på flera olika sätt.

Energiåtgärder viktiga för både miljön och ekonomin

Värmeförbrukningen 2021 ökade med 19 procent på grund av en kallare vintersäsong än normalt, medan den väderlekskorrigerade värmeförbrukningen minskade något med 9 procent. Energieffektiviserande åtgärder på 2002 Mwh genomfördes i universitetets fastigheter under året.

Sammanlagt 3 109 MWh förnybar värme- och elenergi producerades i anslutning till universitetsbyggnaderna, vilket motsvarar omkring 1,6 procent av hela byggnadsbeståndets energiförbrukning.

– Vårt mål är att minst fem procent av den energi som används i universitetsbyggnaderna ska vara lokalt producerad med förnybara energikällor före 2025, säger Teppo Salmikivi, direktör för Lokal- och fastighetscentret.

Ge respons och utvecklingsförslag

Nästa hållbarhetsöversikt publiceras hösten 2023. Den kommer särskilt att följa upp de åtgärder som slagits fast i universitetets program för hållbarhet och ansvar. Samtidigt strävar vi efter att utveckla rapporteringen. Vi tar gärna emot respons och utvecklingsförslag via vårt e-formulär.

Läs våra publikationer:

Hållbarhetsöversikt 2021

Program för hållbarhet och ansvar 2022–2024

Universitetets sidor för hållbarhet och ansvar

Exempel på ansvarsåtgärder 2021:

25

högskolor med i nätverket Climate University som leds av Helsingfors universitet

270

studenter från olika studieprogram med i det andra pilotförsöket för Hållbarhetskursen

0 e

avgift för kurser vid Öppna universitetet för arbetslösa, permitterade och studerande vid gymnasierna i Helsingfors

240 000

besökte Naturhistoriska museets besöksmål

3 400

såg programserien Luontokadon ratkaisijat i Tankehörnan

1 000

deltog i Sustainability Science Days-konferensen

Vårt klimatavtryck var 31 937 tCO2e,

inklusive klimatutsläppen från universitetsbyggnadernas energianvändning och från flyg- och tågresor

Energieffektiviteten förbättrades med 2 002 MWh

Över 520 möbler eller möblemang har sålts via Kiertonet