Kriget i Ukraina – universitetets riktlinjer
På denna webbplats uppdateras information om hur kriget i Ukraina inverkar på Helsingfors universitet samt Helsingfors universitets riktlinjer och anvisningar om temat.

Helsingfors universitet fördömer tillsammans med andra universitet i Finland Rysslands krigshandlingar och uttrycker sitt stöd för Ukraina och dess universitet. Vi har tillsammans med andra universitet i Finland uttryckt vårt stöd till Ukraina i utlåtandena av universitetsrektorers råd Unifi  och de europeiska universitetens samarbetsorgan EUA. Som bevis på stöd belyses universitetets huvudbyggnad och Unionsgatan 35 i Ukrainas färger.

Helsingfors universitet tror på och stöder internationellt samarbete inom forskning och högre utbildning, även under svåra omständigheter. Men det finns stunder då samarbetet måste omvärderas, och Rysslands oacceptabla angrepp på Ukraina kräver exceptionella åtgärder.

Vi följer Finlands och EU:s sanktioner och anpassar våra policyer och processer därefter. Vi kommer att samarbeta med finländska och utländska universitet i syfte att få ett slut på krigshandlingarna i Ukraina och stödja ukrainska institutioner och det ukrainska folket.

Vid universitetet har en Ukrainagrupp. Den följer med situationen i Ukraina samt sanktionerna och vilka följder de har. Gruppen ger också rekommendationer och koordinerar HU:s åtgärder.

Du är välkommen att skicka frågor och förslag om Ukraina till adressen: ukraine@helsinki.fi.

Så här hjälper universitetet studenter och personal

Alla ukrainska examensstuderande, utbytesstudenter och anställda vid Helsingfors universitet har kontaktats personligen och erbjudits stöd. Gemenskap är en av universitetets värderingar, och alla medlemmar av universitetet ska behandlas likvärdigt och med respekt oavsett nationalitet. Lika rättigheter och tjänster hör fortfarande till alla.

Helsingfors universitet stöder sin personal och sina studenter i den påfrestande situationen. Om situationen skapar ångest, kan personalen vara i kontakt med företagshälsovården (länken leder till Flamma), studenterna får information på webbsidan för hälsa och välbefinnande.

Helsingfors universitet beviljar studierätt för fristående studier till personer som kommit till Finland och vars examensstudier vid en högskola i Ukraina avbrutits på grund av kriget.

Av ansökan ska framgå den sökandes språkkunskaper, vetenskapsområdet för och omfattningen av de tidigare studierna samt andra fritt formulerade motiveringar för ansökan. Till ansökan bifogas en kopia av passet eller av ett annat motsvarande dokument.

I specialfall kan Helsingfors universitet erbjuda särskilda arrangemang för betalning av studieavgifter för studerande vars betalningsförmåga har påverkats allvarligt av kriget i Ukraina. I sådana fall kan du fylla i ett e-formulär efter att du fått besked om att du blivit antagen. E-formuläret öppnas i april 2023 efter antagningsresultaten har publicerats.

Ansökningar behandlas utan ansökningstider till slutet av 2023. Studierättigheterna beviljas till 31.7.2024 och inga avgifter för fristående studier uppbärs för studierna. Av Ukrainas medborgare uppbärs inga avgifter för studier på Öppna universitetet fram till hösten 2023.

Helsingfors universitet har velat bidra till att stödja ukrainska forskare genom att skapa en finansieringsmodell för deras lönekostnader. Enligt modellen täcker universitetets gemensamma medel 40 procent av forskarnas lönekostnader under ett års tid, och de kvarstående 60 procenten täcks av enhetens egna finansieringskällor. Medel har reserverats för 20 forskare.

Universitetet erbjuder finansiering för lönekostnaderna för forskare som kommit till Finland från Ukraina efter 24.2.2022 på grund av kriget. Finansieringen riktar sig till forskare på det andra eller tredje karriärsteget. Enligt modellen ska anställningsförhållandet inledas mellan 1.8.2022 och 31.12.2022.  Universitetet öppnar alltså ingen ny utlysning, utan en enhet kan genom att kontakta sin enhets HR-tjänst föreslå att en forskare som kommit från Ukraina borde omfattas av finansieringen.  

Helsingfors universitets donationer

Helsingfors universitet har grundat en krisfond till stöd för nödställda studenter och forskare. Med medel ur fonden kan universitetet stödja en överflyttning till Helsingfors universitet för forskare och studenter som drabbats av Rysslands angrepp på Ukraina, och hjälpa dem som redan befinner sig här och har råkat i en svår ekonomisk situation. Läs mer om fonden eller gör en donation.

Helsingfors universitet stöder krigsoffren i Ukraina genom en donation på 50 000 € till Unicef. Donationen görs från avkastning från Helsingfors universitets fonder.

Även Universitetets Apotek har stött Ukraina i dess humanitära kris och gjort två donationer för de hjälpbehövande för sammanlagt 20 000 euro. Den första donationen gavs till Operaatio Toivo (Operation hopp) och den andra till Finlands Röda Kors katastroffond. Därtill har Universitetets Apotek minskat sin verksamhet i Ryssland och kommer att dra sig ur den ryska marknaden.

Forskarkollegium får tilläggsfinansiering av Konestiftelsen för att stödja forskare som flyr undan kriget i Ukraina. Stödet möjliggör sammanlagt 36 månader forskarperioder vid Forskarkollegium. Konestiftelsens tilläggsfinansiering riktas till Forskarkollegiums gästprogram Kone Foundation Fellowship, som stöder forskare från Baltikum, Ryssland, Belarus och Ukraina i deras arbete vid kollegiet. Forskarna som ska finansieras rekryteras via Forskarkollegiums nätverk genom ett inbjudningsförfarande enligt gästprogrammets praxis.

Universitetets riktlinjer för samarbete med Ryssland och Belarus
 • Helsingfors universitet avstår från att utveckla nya samarbeten med Ryssland och Belarus för tillfället.
 • I enlighet med Undervisnings- och kulturministeriets rekommendationer avbryter universitetet allt institutionellt samarbete med universitet och andra organisationer i Ryssland och Belarus. Studenter och forskare från Ryssland och Belarus vars utbytesperioder redan börjat kan fortsätta med dem som planerat.
 • Det är skäl att beakta att Europeiska kommissionen avbrutit allt forsknings-, utvecklings och innovationssamarbete med ryska organisationer och ställt in alla betalningar till ryska enheter inom ramen för gällande kontrakt.
 • Medlemmar av universitetet ombeds avhålla sig från alla kontakter med statliga myndigheter i Ryska federationen.
 • Universitetet rekryterar inte personer som är affilierade till ett ryskt eller belarusiskt universitet, om inte personen avsäger sig sin affiliering.
 • HU rekommenderar att man inte använder personer som för närvarande arbetar vid ryska eller belrusiska universitet som vetenskapligt sakkunniga i rekryteringar eller vidansökan om docentur. Processer som redan är på gång behöver inte avrbytas, men notera att arvoden till ryska och belarusiska konton troligtvis inte kan betalas i nuläget.
 • HU rekommenderar inte att den egna personalen fungerar som sakkunniga vid ryska eller belarusiska univerutets rekryteringar eller liknande bedömningssituationer.
 • Universitetet rekommenderar inte att delta i referentgranskningen av den forskning som utförts av en forskare som är affilierad till ett ryskt eller belarusiskt universitet eller forskningsinstitut eller att på något annat sätt delta i bedömningsprocesserna för publikationsserier som publiceras i dessa länder.
 • Universitetet hindrar att de IT-infrastrukturer som krävs enligt rådets förordningar (EU) 2022/328 och (EU) 2022/355 blir synliga i Ryssland och Belarus. Därför begränsas universitetets VPN-tjänst på grundval av geografiskt läge.

Svar på vanliga frågor om Rysslands attack mot Ukraina, migri.fi.

Internationella konferenser
 • Universitetet rekommenderar att forskare affilierade till universitet eller forskningsinstitut i Ryssland eller Belarus inte inbjuds till konferenser och evenemang som ordnas av Helsingfors universitetet eller i universitetets lokaler. 
 • Universitetet rekommenderar att personer affilierade till universitet eller forskningsinstitut i Ryssland eller Belarus inte inbjuds att tala på konferenser. 

Universitetet rekommenderar att affilieringar till universitet eller forskningsinstitut i Ryssland eller Belarus inte nämns på konferensernas deltagarlistor eller i publikationer relaterade till dem.

Sidan uppdaterades senast 22.6.2022.

Hitta en expert

Hitta forskare i vår forskningsdatabas Forskningsportalen eller se expertlistor och experter.