Stipendieforskarnas ställning vid Helsingfors universitet förbättras

Avtal för stipendieforskare medför flera konkreta förbättringar i stipendieforskarens liv. En betydlig förändring är att stipendieforskare som ingått avtal i fortsättningen inte betalar ersättning för arbetsrum till universitetet.

Helsingfors universitet har hundratals stipendieforskare som skriver sin doktorsavhandling eller utför post doc-forskning med personliga stipendier. Personliga stipendier från finländska och utländska stiftelser är ett betydande finansieringsalternativ. Att beviljas stipendium är alltid även en akademisk merit. 

Stipendieforskarnas ställning och dess förbättring har länge varit ett ämne som tas upp i diskussioner om universitetet. Helsingfors universitet har under året samarbetat med representanter för stipendieforskare, stiftelser som finansierar forskningen och Stiftelser och fonder rf, och har utarbetat en modell till avtalet för stipendieforskare. Avtalet erbjuder ett flertal konkreta förbättringar i stipendieforskarens vardag.

– Vi uppmuntrar alla som beviljas stipendier att ingå ett avtal för stipendieforskare med universitetet, säger forskningsansvarig prorektor Paula Eerola.

En av de största förändringarna är att stipendieforskare som ingått avtal i fortsättningen inte betalar ersättning för arbetsrum till universitetet. För närvarande har cirka 420 stipendieforskare ett arbetsrum vid universitetet.

– Vetenskapens framtid kan inledas med forskarna. Det är viktigt att universitetet stöder även stipendieforskare och erbjuder dem en plats i universitetsgemenskapen, berättar Eerola.

Stipendieforskarna en starkare del av universitetsgemenskapen

En person som har ingått ett avtal för stipendieforskare får tillgång till forskarnas Research portal-webbplats även om hen utexamineras och inte längre har studierätt vid universitetet. De som ingår avtalet är även med på universitetets e-postlistor och i expertsökningen på Helsingfors universitets webbplats, och dessutom har de rätt att använda de elektroniska arbetsgruppsområdena. De kan delta i universitetets personalutbildning och har även rösträtt i universitetets styrelseval. Post doc-forskare som har ingått avtal för stipendieforskare kan låta språktjänsterna granska deras vetenskapliga artiklar avgiftsfritt.

Frågor som gäller särskilt stipendieforskare beaktas även i introduktionen av nya chefer, och chefernas kännedom om dessa frågor försäkras. Dessutom utvecklas den till stipendieforskare riktade kommunikationen i framtiden.

– Allt som allt har avtalet för stipendieforskare som mål att göra stipendieforskarna en tätare del av universitetsgemenskapen, sammanfattar Eerola.

Stiftelserna stöder stipendieforskarnas arbete på många sätt

Universitetens och stiftelsernas gemensamma mål är att stödja forskarnas arbete och vetenskapens fortskridande. Avtalet för stipendieforskare är ett utmärkt verktyg för detta.

– Stiftelserna har tillsammans med olika universitet försökt hitta de bästa tillvägagångssätten att stödja forskare i olika skeden av deras karriärer och liv, berättar Stiftelser och fonder rf:s verkställande direktör Liisa Suvikumpu.

Stiftelserna är intresserade av välbefinnandet av alla som arbetar med deras finansiering. Hållbarhet inkluderar socialt ansvar. Goda arbetsförutsättningar garanterar för sin del även stiftelsefinansieringens genomslagskraft. Utöver finansiering erbjuder många stiftelser sina stipendiater även annat stöd, från stödevenemang till arbetsrum. Det är viktigt att till exempel ge råd åt stipendiesökande i praktiska ärenden såsom LFÖPL-försäkringar och beskattning.

– Oftast önskar man från stiftelsen avgiftsfria möteslokaler, synlighet, hälso- och sjukvård och nätverk, berättar Konestiftelsens vetenskapsdirektör Kalle Korhonen.

Att stödja stipendiater utgör stiftelsernas kärna, och arbetet för stipendiaternas ställning och arbetsförutsättningar fortsätter.