Våren 2018 ansökningstider

se finska sidor: https://www.helsinki.fi/fi/laaketieteellinen-tiedekunta/ammatillinen-jatkokoulutus/erikoistumiskoulutus/opinto-oikeus 

* ändringar möjliga (om eventuella ändringar meddelas alltid på denna sida)

Specialistläkarutbildning

Man ansöker om studierätt för en specialistläkarutbildning med en elektroniska blankett. Ett universitet som avses i universitetslagen får anta en person som beviljats rätt att utöva läkaryrket som legitimerad yrkesutbildad person i Finland för att genomföra en specialistläkarutbildning. Studierätt för en specialistläkarutbildning ska sökas efter att den sökande har antagits till en tjänst, befattning eller uppgift eller ett vikariat som ger behörighet till utbildningen.

För personer som avlagt grundexamen för läkare i ett annat land än Finland rekommenderas dessutom ett intyg över nöjaktiga kunskaper i finska eller svenska. Rekommenderade språkintyg är Utbildningsstyrelsens allmänna språkexamen (nivå 3) eller språkexamen för statsförvaltningen (nöjaktiga kunskaper). Dessutom godkänns sommaruniversitetets kurs i finska (färdighetsnivå 6–9) och gymnasium eller studentexamen i Finland på finska eller svenska.

Studierätt ska sökas hos det universitet inom vars ansvarsområde specialistläkarutbildningen genomförs (den som specialiserar sig ska beakta att ett intyg över fullgjord utbildning beviljas vid det universitet inom vars ansvarsområde universitetsutbildningen i huvudsak har avlagts).

Specialisttandläkarutbildning

Man ansöker om studierätt för att genomföra en specialisttandläkarutbildning med en elektroniska blankett.  Ett universitet som avses i universitetslagen får anta en person som beviljats rätt att utöva tandläkaryrket som legitimerad yrkesutbildad person i Finland och som har arbetat som tandläkare med kliniska uppgifter i huvudsyssla i minst två för att genomföra en specialisttandläkarutbildning.

Studierätt för att genomföra en specialisttandläkarutbildning ska sökas efter att den sökande har antagits till en tjänst, befattning eller uppgift eller ett vikariat som ger behörighet till utbildningen. Fakultetsrådet har dock beslutat 28.8.2012 att en utbildningstjänst inte är en förutsättning för att bevilja studierätt.

För personer som avlagt grundexamen för tandläkare i ett annat land än Finland rekommenderas dessutom ett intyg över nöjaktiga kunskaper i finska eller svenska. Rekommenderade språkintyg är Utbildningsstyrelsens allmänna språkexamen (nivå 3) eller språkexamen för statsförvaltningen (nöjaktiga kunskaper). Dessutom godkänns sommaruniversitetets kurs i finska (färdighetsnivå 6–9) och gymnasium eller studentexamen i Finland på finska eller svenska.

Studierätt ska sökas hos det universitet inom vars ansvarsområde specialisttandläkarutbildningen är avsedd att genomföras (den som specialiserar sig ska beakta att ett intyg över fullgjord utbildning ska sökas hos det universitet inom vars ansvarsområde universitetsutbildningen i huvudsak har genomförts).

Beviljande av studierätt

Studierätt beviljas för en specialitet genom beslut av dekanus. 

Det lönar sig att spara det ursprungliga beslutet, och man kan vid behov ta kopior av det till exempel för att ansöka om ersättning i form av specialstatsandelar. Man uppmanas att kontakta den ansvariga personen för specialiteten för att fastställa utbildningsplanen.

Närmare anvisningar om den stomutbildning som hänför sig till utbildningsprogrammen i kirurgi finns på webbplatsen för stomutbildningen inom kirurgi.
Specialiseringsstudier inom företagshälsovård (virtuella universitetet för företagshälsovård)

De som byter studierätt (specialitet)

Om du vill byta specialitet ska du ansöka om studierätt på nytt för den specialitet som du har valt genom att använda samma blankett för ansökan om studierätt som du använde när du ansökte om den första studierätten.