Särskild allmänläkarutbildning

För att ha rätt att verka inom ramen för sjukförsäkringen i andra EU-länder än Finland krävs genomförd särskild allmänläkarutbildning.
Registrering till utbildningen

Ansökningstiderna för 2022

  • 8.8.2022 (10.8.2022)
  • 12.9.2022 (14.9.2022)
  • 17.10.2022 (19.10.2022)
  • 14.11.2022 (16.11.2022)
  • 12.12.2022 (14.12.2022)

Anvisningar för ansökan om studierätt

Kontrollera att du har alla bilagor som behövs i elektronisk form:

  • Valviras beslut, om du har fått din legitimering efter 1.2.2016
  • Examensbevis, om du avlagt din ML/OL-examen i utomlands.

Fyll i din ansökan noggrant. Du kan komplettera och redigera din ansökan tills ansökningstiden går ut. Ansökan kan inte lämnas in efter att ansökningstiden gått ut.  

OBS! Det är särskilt viktigt att du inte låter din ansökan bli kvar i systemet som utkast, utan att du sparar och lämnar in den för behandling. Ansökningar som har status "utkast" behandlas inte.

När din ansökan har behandlats och studierätt har beviljats får du en bekräftelse om det till din e-post. Meddelandet innehåller också information om hur du inleder din utbildning samt andra praktiska anvisningar.  Om du inte vill ha ett sådant e-postmeddelande väljer du ”Jag vill inte ha information om beslutet per e-post” i formuläret.

Du får i vilket fall som helst ett beslut om studierätt per post inom några veckor. Arbetsgivaren behöver beslutet om studierätt för att erhålla universitetssjukhusens specialstatsandel (evo-finansiering).  Spara det här beslutet, eftersom du endast kan få det en gång. I fortsättningen får du studieintyg på begäran (finska/svenska/engelska)

Vi kontaktar dig om din ansökan behöver kompletteras eller inte kan godkännas.

Blankett (öppen endast under ansökningstiden)

Mer information och rådgivning: meilahti-specialist@helsinki.fi, tfn  02941 26200: mån. 12–15 och tor. 12–14.

Allmänt

För att ha rätt att verka inom ramen för sjukförsäkringen i andra EU-länder än Finland krävs genomförd särskild allmänläkarutbildning.

För att tjänstgöra som läkare eller arbeta som självständig yrkesutövare i Finland är det inte nödvändigt att avlägga särskild allmänläkarutbildning. 

Du ska registrera dig till utbildningen vid det universitet där du har avlagt medicine licentiatexamen. Utbildningens längd är 2 år. Om du har avlagt examen utomlands är utbildningens längd 3 år. För att kunna genomföra och inleda utbildningen måste du ha rätt att utöva läkaryrket i Finland. Studierätten för särskild allmänläkarutbildning gäller i 6 år från beviljandet av studierätten för dem som beviljats studierätt fr.o.m. 1.1.2019 (Fakultetsrådets beslut 16.10.2018; E1 §). Studenten kan vid behov och av motiverade skäl ansöka om extra tid för studierna hos fakulteten.

Studenten ansvarar själv för att hen har tillräckliga språkkunskaper för att genomföra utbildningen. För dem som avlagt grundexamen för läkare någon annanstans än i Finland rekommenderar fakulteten som minimum nöjaktiga kunskaper i finska eller svenska. Allmän språkexamen som ordnas av Utbildningsstyrelsen (minst nivå 3) eller språkexamen för statsförvaltningen (minst nöjaktiga språkkunskaper) rekommenderas som språkintyg. En språkkurs i finska vid Sommaruniversitetet (kunskapsnivå 6–9) accepteras också, liksom gymnasiestudier eller studentexamen på finska eller svenska i Finland.

Studenten ska i registreringsskedet ta del av anvisningarna för särskild allmänläkarutbildning som fastställts av fakultetsrådet vid Medicinska fakulteten 25.8.2015. Anvisningarna redogör närmare för kraven på utbildningens innehåll samt för principerna för godkännande av praktik och andra prestationer.

Innan du registrerar dig till utbildningen ska du beakta följande begränsningar i fråga om arbetserfarenhet med dellegitimering:

  • Om du har inlett studier som leder till läkarexamen 1.1.2012 eller senare i ett annat EU/EES-land där det förutsätts att du för att kunna utöva läkaryrket har genomfört en yrkespraktik efter utexamineringen, kan du inte direkt få rätt att utöva yrket i Finland på basis av att du har genomgått den särskilda allmänläkarutbildningen (YEK), utan då måste yrkespraktiken i Finland först godkännas i ursprungslandet. Kontakta Valvira för närmare information. Se även Valviras webbplats.
  • Från och med 1.8.2020 godkänns inte arbetserfarenhet som genomförts utanför Finland som en del av specialistläkarutbildningen. Detta gäller personer som avlagt grundexamen och som arbetat under ledning och tillsyn av en utsedd legitimerad yrkesutbildad person (dvs. med dellegitimering). För specialistläkarexamen godkänns endast arbetserfarenhet och andra studieprestationer som genomförts självständigt som legitimerad yrkesutbildad person (fullständig legitimering). I praktiken innebär det här att arbetsperioder som genomförts med dellegitimering under den särskilda allmänläkarutbildningen inte kan godkännas som en del av en specialistläkarutbildning i Finland, ifall detta skulle bli aktuellt för dig i ett senare skede.

Regler för särskild allmänläkarutbildning finns i Instruktioner för studerande.

Mer information

För mer information, se Instruktioner för studerande eller kontakta meilahti-specialist@helsinki.fi