Geovetenskapliga och geografiska forskningsinfrastrukturer

Avdelningen för geovetenskaper och geografi har moderna forskningslaboratorier, materialdatabaser och ett riksomfattande nätverk av seismiska mätstationer. Laboratorierna betjänar forskningsgrupper och tillhandahåller analystjänster för olika ändamål. Vissa av laboratorierna producerar också datamaterial och tidsserier som används för forsknings- och undervisningsändamål vid avdelningen
Forskningsinfrastrukturer

HelLabs är en laboratoriehelhet inom geofysik, miljöforskning och mineralogi. HelLabs erbjuder analystjänster samt omfattande möjligheter till fysikaliska och kemiska analyser.

Läs mer om HelLabs verksamhet på HelLabs webbplats (på engelska).

Laboratoriet för geoinformatik ligger i Physicum på Campus Gumtäkt och består av fyra anpassningsbara undervisnings- och laborationslokaler. Rummen kan anslutas till varandra med hjälp av öppningsbara mellanväggar enligt kursernas och workshopparnas behov. Laboratorierna är utrustade så att varje arbetsstation har en stationär dator och 1–2 bildskärmar, beroende på laboratoriet. Varje laborationslokal har också en fast dataprojektor eller smarttavla samt ljudåtergivningsutrustning. Arbetsstationerna är 46 till antalet om lärarnas arbetsstationer räknas med (12+12 och 11+11).

Programvara

Laboratoriet för geoinformatik upprätthåller mångsidig branschspecifik programvara, både av marknadsledare och med öppen källkod. Laboratoriet har beredskap för grundläggande undervisning i geoinformatik samt bl.a. för omfattande studier av fjärranalysmetoder, och för databehandling och stadsplanering. Med hjälp av programmen har laboratoriet möjlighet att mångsidigt stödja studenter och forskare i arbetets alla skeden, från insamling av datamaterial på fältet, tömning av olika enheter (GPS, GNSS, UAV, mätutrustning), till analys och publicering av resultat.

Vi tillhandahåller bl.a. följande program

  • ArcGis ja ArcGis Pro
  • MapInfo
  • Erdas Imagine
  • ENVI+IDL
  • Pix4D
  • Microstation
  • QGis
  • SagaGis

Datamaterial

Personalen och studenterna vid avdelningen för geovetenskaper och geografi har tillgång till ett stort antal olika inhemska geografiska datamängder samt datalager som genererats av olika projekt.

Användarrättigheterna och nedladdningsmetoderna varierar från fall till fall, men de flesta är tillgängliga för vetenskaplig forskning och/eller studier på universitetets datorer. Begäran om publiceringsrätt för kartpresentationer som utarbetats utifrån materialet ska nästan utan undantag riktas separat till den/dem som producerat materialet.

The BioGeoClimate Modelling Lab fokuserar på spatial och temporal modellering av jorden, särskilt inom det biogeografiska, geomorfologiska och klimatologiska området.

Läs mer om verksamheten på webbplatsen BioGeoClimate Modelling Lab (på engelska).

Earth Change Observation Laboratory studerar de fysikaliska, biologiska och samhälleliga förändringarna främst på södra halvklotet med hjälp av fjärranalysmetoder.

Läs mer på webbplatsen Earth Change Observation Laboratory (på engelska).

Det nationella seismiska observatoriet fungerar i Seismologiska Institutet. Det upprätthåller det riksomfattande seismiska observationsstationsnätverket och flera lokala nätverken. Deras kontinuerliga observationsdata brukas i institutet för vetenskaplig undersökning, övervakningsseismologi och utveckling av seismiska metoder. Observatoriet samarbetar med universiteten vid Uleåborg och Uppsala och med andra organisationer som upprätthåller seismiska observationsstationer i Finland och närheten.

Läs mer om seismiska observatoriet på finska: Kansallinen seisminen observatorio och på engelska: National Seismic Observatory.
 

Seismologiska institutet koordinerar det finska deltagandet i den geovetenskapliga forskningsinfrastrukturen på europeisk nivå EPOS (European Plate Observing System). FIN-EPOS är en nationell nod inom EPOS bestående av ett samarbete mellan finska universitet och forskningsinstitut, vilka upprätthåller geofysikaliska observatorier och laboratorier i Finland. FIN-EPOS befäster den långsiktiga planen för forskningsinfrastrukturen inom geovetenskaperna, övervakar det finska deltagandet i initiativen gällande EPOS på europeisk och nordisk nivå, samt strävar efter att öka EPOS användarbas. Det finns en pågående nationell process för att Finland ska bli ett medlemsland i EPOS ERIC (European Research Infrastructure Consortium) (planerad anslutning under 2022).

Läs mer om FIN-EPOS på engelska eller på finska.

Seismologiska institutet koordinerar projektet FLEX-EPOS (Flexible instrument network for enhanced geophysical observations and multi-disciplinary research) under takorganisationen FIN-EPOS. Projektet finansieras av Finlands Akademi. Målsättningen är att skapa en nationell infrastruktur för geofysikaliska instrument samt mångdisciplinära geofysikaliska superstationer. Avsikten är att dessa skall utnyttjas i forskningsprojekt vars mål är att lösa fundamentala vetenskapliga frågor inom seismologi, geomagnetism och geodesi.

Mer information om projektet finns på den engelska FLEX-EPOS wiki-sidan.
 

Databasen NOW (New and old worlds) innehåller omfattande data om kenozoisk däggdjursfossiler från de europeiska, nordamerikanska och afrikanska kontinenterna.

Läs mer om innehållet i NOW (på engelska).

Taita forskningsstation

Forskningsstation i Taita (Taita Research Station), Helsingfors universitets mångvetenskaplig forskningsstation, ligger i Taitabergen i Kenya. Forskningsstationens omgivning fungerar som ett laboratorium ute i det fria och lämpar sig väl för forskningsprojekt inom naturvetenskap, samhällsvetenskap, ekologi och evolutionsbiologi, växt- och djursystematik och mikrobiell ekologi. Stationen, som öppnades 2011, används särskilt av personalen på vår avdelnings Earth Change Observation Laboratory (ECHOLAB), som också leder och koordinerar verksamheten vid forskningsstation i Taita.