Geovetenskaper och geografi studier

Hos oss kan du studera geovetenskaper och geografi på kandidat- och magisternivå. Avdelningen svarar dessutom för magisterprogrammen i geologi, geofysik och urbana studier och planering.

Flera av dem som avlagt magisterexamen genomför påbyggnadsstudier i avdelningens forskningsgrupper.

Vid avdelningen för geovetenskaper och geografi kan du avlägga kandidatexamen antingen i kandidatprogrammet i geovetenskaper eller i kandidatprogrammet i geografi.

I kandidatprogrammet i geovetenskaper studerar du geologi och geofysik, som undersöker jordskorpans struktur, sammansättning och utveckling. Kandidatprogrammet i geovetenskaper kan leda dig in på en karriär som till exempel grundvattengeolog, berggrundgeolog, malmgeolog, miljögeolog, geofysiker i fasta jordens fysik, paleontolog eller klimatforskare.

Kandidatprogrammet i geografi ger dig en inblick i geografiforskningens stora bredd. Geografin undersöker olika natursystem samt samhälleliga strukturer och förändringar. Därtill studerar man interaktionen mellan människa och miljö. Ämnet geografi kombinerar naturvetenskapliga och samhälleliga ämnesområden till sådana helheter som ger nya forskningsdata såväl om städers utveckling som om klimatförändringens effekter.

Vid avdelningen för geovetenskaper och geografi kan du gå magisterprogrammen i geografi, geologi, geofysik och urbana studier och planering. Våra magisterprogram är engelskspråkiga.

Magisterprogrammet i geologi och geofysik utbildar geoforskare som är införstådda med dagsaktuella frågor om jordklotets utveckling, dess betydelse som råvarukälla för vårt moderna samhälle samt med miljöns tillstånd och förändringar. Studieinriktningarna är fyra: petrologi och ekonomisk geologi, hydrogeologi och miljögeologi, paleontologi och global förändring samt den fasta jordens fysik.

Magisterprogrammet är flerspråkigt. Undervisningen ges på engelska. Kurserna och examensproven kan också avläggas på finska eller svenska, om det är möjligt med hänsyn till undervisningen.

Magisterprogrammet i geografi ger utmärkta förutsättningar för forskar- och expertuppdrag inom olika geografiområden. Magisterprogrammet har tre inriktningar: naturgeografi, samhällsgeografi och geoinformatik.

Magisterprogrammet är flerspråkigt. Undervisningen ges på engelska. Kurserna och examensproven kan också avläggas på finska eller svenska, om det är möjligt med hänsyn till undervisningen.

Magisterprogrammet i urbana studier och planering utbildar experter som kan förstå och greppa komplicerade utmaningar som gäller urban utveckling. Det här mångvetenskapliga magisterprogrammet anordnas i samarbete mellan Helsingfors universitet och Aalto-universitetet. Magisterprogrammet har tre inriktningar: urban planning and design, urban life, economy and cultures samt urban ecologies and systems.

Magisterprogrammet är flerspråkigt. Undervisningen ges på engelska. Du kan också genomföra kurser och skriva avhandlingar på finska eller svenska, om det är möjligt med hänsyn till undervisningen.

Magisterprogrammet i atmosfärvetenskaper lär dig att förstå de väsentligaste frågorna kring klimatförändringen, luftkvaliteten och förändringar i vädret. Programmet är också det enda i Finland som utbildar meteorologer.

Magisterprogrammet är flerspråkigt. Undervisningen ges på engelska. Du kan också genomföra kurser och skriva avhandlingar på finska eller svenska, om det är möjligt med hänsyn till undervisningen.

The Nordic Master in Environmental Changes at Higher Latitudes (EnCHiL) is a joint programme offered by leading universities in Nordic countries. High latitude ecosystems and societies are changing at an accelerated rate and there is an increasing need for experts having multidisciplinary training in environmental sciences. EnCHiL programme will present the student with different physical, biological, and social processes operating at high latitudes, and how they interact to shape arctic environments. EnCHiL is a hands-on programme and the curriculum contains a mandatory mobility period in other Nordic university.

Doktorandutbildning

Doktorandutbildningen vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten utbildar morgondagens spetsforskare. Därför rekryterar vi de mest begåvade och motiverade doktoranderna. En examen ger kompetens för en internationell forskarkarriär vid de bästa universiteten och för de mest krävande expertuppgifterna i samhället. Doktorandutbildningen grundar sig på forskning som bedrivs av ett flertal ansedda internationella forskningsgrupper vid fakulteten, inklusive flera spetsforskningsenheter vid Finlands Akademi.

Doktorsexamina vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten avläggs i fakultetens doktorandprogram. Campus Gumtäkt har en naturvetenskaplig forskarskola. Dessutom kan doktorsexamen från Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten avläggas i ytterligare åtta doktorandprogram vid andra forskarskolor.

Bekanta dig med studierna vid fakulteten

Hur är det att studera vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten? Och hurdant är studielivet? Läs mer om studier vid vår fakultet och om studenttjänsterna här!