Geovetenskaplig och geografisk forskning
Avdelningen för geovetenskaper och geografi är en brett mångvetenskaplig institution som bedriver naturvetenskaplig och även samhällsvetenskaplig forskning. Vår även internationellt ansedda forskning stärks av våra moderna laboratorier och forskningsstationer.

Det biogeovetenskapliga forskningsprogrammet studerar interaktionen mellan biosfären och geosfären, inklusive effekterna av mänsklig verksamhet. Forskningsobjekten täcker hela jordens historia från forntid till framtida scenarier.

Forskningsprogrammet leds av professor Janne Soininen.

Gruppen Aquatic Community Ecology undersöker biogeografi, samhällsekologi och makroekologi i vattenekosystem. I forskningen utnyttjas encelliga organismer. Med hjälp av dem bildas modeller för att empiriskt testa ekologiska teorier. Forskningsresultaten kan utnyttjas bland annat i skyddet för biodiversitet.

Forskningsledare: professor Janne Soininen

BioGeoClimate Modelling Lab fokuserar på spatiala och temporala modeller av globala system. Fokus i forskningen är på biogeografi, geomorfologi och klimatvariation och konsekvenserna av inbördes växelverkan mellan dessa. Data som insamlats med telemetriapparater analyseras genom matematiska modeller, och resultaten kan användas till exempel för att undersöka arters utbredningshistoria, observera och prognostisera förändringar i växtligheten samt utreda klimatförändringens konsekvenser.

Forskningsledare: professor Miska Luoto

Earth Change Observation Laboratory (ECHOLAB) studerar fysikaliska, biologiska och samhälleliga förändringar främst på södra halvklotet med hjälp av fjärranalysmetoder. Utöver fjärranalyser arbetar gruppen mångsidigt på fältet, vilket också innefattar uppföljning av samhälleliga förändringar med hjälp av intervjuundersökningar. Forskningsresultaten kan exempelvis utnyttjas vid planering av markanvändningen och långtidsövervakning av förändringar i förhållandena.

Forskningsledare: professor Petri Pellikka

Gruppen Evolutionary Palaentology undersöker däggdjurens evolution och deras förhållande till omvärldsförändringar på lång sikt. Forskningen baserar sig på fossila material och i synnerhet på tandmaterial. Gruppen undersöker också den tidiga människans livsmiljöer och levnadsförhållanden.

Forskningsledare: professor Mikael Fortelius

Gruppen Long Terrestrial Archives fokuserar i sin forskning på geologiska och paleontologiska frågor kring miljöförändringarna under den kenozoiska eran. Inom forskningen utreds i synnerhet hur klimatet och därigenom levnadsförhållandena har förändrats med tiden. Forskningsobjekt är både jordlager och fossila material. Gruppen arbetar i Östasien, Kina och Iran.

Forskningsledare: akademiforskare, universitetslektor Anu Kaakinen

Gruppen Palaeoclimatology and Palaeoecology undersöker klimatförändringen på lång sikt och dess ekologiska och biogeografiska konsekvenser. Genom att kombinera metoder inom geologi och biologi producerar gruppen data till exempel om de ekologiska förändringarna under och mellan istiderna och om utvecklingen av den boreala biomen. Gruppen samarbetar med klimatforskare, ekologer och databehandlare för att ta fram modeller som ska göra det lättare att förstå klimatförändringen som en långtidsprocess.

Forskningsledare: professor Heikki Seppä

Data Science and Evolution Group arbetar på avdelningen för datavetenskap och samarbetar tätt med forskningsprogrammet i biogeovetenskap, främst när det gäller modellering och datamaterial.

Gruppen leds av biträdande professor Indrė Žliobaitė

 

Palaeontology Group at the Finnish Museum of Natural History är en grupp vid Naturhistoriska centralmuseet som är specialiserad på paleontologi. Gruppen som inriktar sig på makroevolutionära processer inom paleozoiska marina ekosystem samarbetar med det biogeovetenskapliga forskningsprogrammet, främst när det gäller att skapa taxonomier och bygga databaser.

Gruppen leds av kurator Björn Kröger

Forskningsprogrammet i geologi och geofysik fokuserar på bred forskning om fenomen inom petrolologi, mineralogi, geokemi och malmgeologi.

Forskningen som Petrology and geochemistry-gruppen bedriver omfattar petrolologisk, mineralogisk, geokemisk och malmgeologisk forskning. Vi använder den senaste tekniken och de senaste metoderna för att få ny och exakt information om funktionerna i litosfären. Vår forskning hjälper oss att bättre förstå tektoniska processer och förändringar både när det gäller vulkanisk aktivitet och statiska kratoner.

Forskningsledare: professor Tapani Rämö

Samhällsgeografin undersöker geografiska fenomen i mänskliga samhällen och i den bebyggda miljön. Forskningsfrågorna och metoderna är mångsidiga och grundar sig ofta på den senaste teknologin och på modelleringar.

Digital Geography Lab undersöker samhällsgeografiska fenomen med hjälp av big data och modelleringar. De viktigaste forskningsområdena är människors rörlighet och bevarandet av den biologiska mångfalden i områden med stark mänsklig verksamhet. Syftet med forskningen är att framställa information som kan användas vid hållbar regional planering och hållbart beslutsfattande.

Forskningsledare: professor Tuuli Toivonen

Gruppen Spatial policy, politics and planning undersöker hur beslut och praxis inom förvaltningen påverkar förändringar i geografiska tillstånd. Föremålet för studien är förändringen som riktar sig mot ett rådande tillstånd. En sådan förändring kan härröra sig från politisk och ekonomisk verksamhet som också påverkar den sociala miljöns utformning och praxis, samt även uppkomsten och omformningen av olika nätverk med anknytning till tillståndet.

Forskningsledarna: professor Sami Moisio, biträdande professor Pia Bäcklund och biträdande professor Noora Pyyry

Helsinki Lab of Interdisciplinary Conservation Science (HELICS) är en mångvetenskaplig forskargrupp med expertis inom naturvetenskap, geografi, datavetenskap, samhällsvetenskap och ekonomi. Vi utvecklar metoder och analyser som främjer såväl forskning i växelverkan mellan mänsklighet och natur som utformning av naturvårdspolitik.

Gruppledare: professor Enrico di Minin

Forskningsgruppen Dynamics of urban change and segregation undersöker vad som händer i våra städer i dag – och i morgon. Gruppen undersöker också om ojämlikheten i städerna ökar och vad som gör städer framgångsrika. Infallsvinkeln på dessa frågor är geografisk och sektorsövergripande, och gruppen har ett nära samarbete med europeiska och finländska forskarnätverk.

Forskningsledare: biträdande professor Venla Bernelius

 

Seismologiska institutet är det enda forskningsinstitutet inom seismologi i Finland.

Läs mer om Seismologiska institutet (på finska)

Forskningslaboratorier och forskningsstationer

Avdelningen för geovetenskaper och geografi har moderna forskningslaboratorier och materialdatabaser, forskningsstationer samt ett riksomfattande nätverk av seismiska mätstationer. Laboratorierna betjänar forskningsgrupper och tillhandahåller analystjänster för olika ändamål. Vissa av laboratorierna producerar dessutom datamaterial och tidsserier som används för forsknings- och undervisningsändamål vid avdelningen.

Vår forskningsstation i Taitabergen i Kenya grundades 2011. Dess betydelse för forskningen om lokala förhållanden och förändringar är stor även internationellt.