Så här donerar du

Genom att göra en donation till vetenskapen hjälper du Helsingfors universitet bygga en framtid med hjälp av utbildning och forskning. Varje donation är ett viktigt stöd till forskare och studenter.

Läs mer om olika sätt att stödja forskning och välj det sätt som passar dig bäst. Vi hjälper dig gärna.
Donera

Välj önskat donationsobjekt och betala donationen tryggt och säkert som onlinebetalning. Donationen kan betalas i alla finländska nätbanker och med de flesta kreditkorten på nätet. Du kan göra en donation till universitetets fonder och andra insamlingsobjekt.

På nätet kan du göra donationer på högst 20 000 euro.

För donationer på 850 euro och större donationer ber vi dig även fylla i ett gåvobrev.

Gör en donation direkt till stöd för ett projekt eller till universitetets fonder genom att betala donationen till universitetets fonders konto. Helsingfors universitets fonder förvaltar de donerade medlen och styr dem till det insamlingsobjekt som donatorn önskar.

Kontonummer: Nordea: IBAN = FI15 1660 3001 0767 70, BIC = NDEAFIHH

Mottagare: Helsingfors universitets fonder

Som meddelande: Fondens namn eller donationens ändamål, donatorns namn och kontaktuppgifter.

För donationer på 850 euro och större donationer ber vi dig även fylla i ett gåvobrev.

Du kan stödja ett vetenskapsområde som är viktigt för dig också som månadsdonator. En månatlig donation är ett enkelt sätt att stödja forskning och undervisning på lång sikt.

Så här blir du enkelt månadsdonator på nätet

  1. Gå till webblanketten.
  2. Välj ett objekt som du vill stödja.
  3. Välj en donationssumma och "Bli månadsgivare".
  4. Fyll i dina uppgifter och gå till kassan.
"Det känns lätt att ha valt ett objekt som är viktigt för en själv. Summan debiteras från mitt konto varje månad utan att jag behöver fundera på vad jag skulle vilja ge mitt stöd till."

För donationer på minst 850 euro behöver vi även ett donationsbrev. Du kan fylla i gåvobreven på nätet och skriva ut dem, eller skriva ut ett donationsbrev och fylla i det för hand.

Ladda ner gåvobrevet.

Det ifyllda gåvobrevet returneras till adressen:

Enheten för donatorrelationer

PB 53 (Fabiansgatan 32)

00014 Helsingfors universitetVi erbjuder även en möjlighet till att underteckna gåvobrevet elektroniskt via UniSign, universitetets elektroniska system för underteckningar. Ifall du önskar underteckna gåvobrevet via UniSign, vänligen meddela oss om detta per e-post lahjoittajasuhteet@helsinki.fi eller per telefon 029 41 21650.

Privatpersoner och samfund har rätt till avdrag i beskattningen för årliga donationer på minst 850 euro.

Donationer från 850 euro är avdragsgilla i inkomstbeskattningen

Privatpersoner och dödsbon har rätt till skatteavdrag för donationer på minst 850 euro och högst 500 000 euro till universiteten per kalenderår.

Rätten till skatteavdrag är i kraft från 1.1.2016 och gäller förvärvsinkomst.

Bestämmelser om avdrag för donationer finns i inkomstskattelagen § 98 a och gäller penningdonationer som gjorts för att främja vetenskap eller konst. Det förutsätts att donationen har gjorts till ett universitet eller en högskola inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som får offentlig finansiering eller till en universitetsfond i anknytning till dessa.

Universitetet lämnar uppgifterna om donationerna till skattemyndigheterna vid skatteårets slut. Universitetet behöver ett donationsbrev för donationen. Donatorns personbeteckning ska uppges.

Rätt till avdrag i beskattningen för samfund

Samfund får i beskattningen dra av en penningdonation på minst 850 euro och högst 250 000 euro som gjorts för att främja vetenskap, konst eller bevarande av kulturarvet i Finland till en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller till ett sådant universitet eller en sådan högskola inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som får offentlig finansiering eller en universitetsfond i anknytning till dessa. Som samfund räknas aktiebolag, föreningar och stiftelser.

 

Helsingfors universitet samarbetar med Myriad USA. Om du är bosatt i USA kan du göra en donation till Helsingfors universitet via Myriad USA. På detta vis berättigar donationen dig till avdrag i beskattningen i USA.

(Myriad USA är en ”public charity” i enlighet med Internal Revenue Code 501(c)(3) och 509(a)(1)).

Du kan donera till universitetet via Myriad USA genom att klicka på denna länk.

Helsingfors universitets enhet för donatorrelationer hjälper dig gärna med frågor som gäller donationer.

Vi berättar om betydelsen av donationer och aktuellt om donationer och universitetet i vårt Thinkletter-nyhetsbrev för donatorer åtta gånger per år. Vi skickar nyhetsbrevet till alla donatorer som har uppgett sin e-postadress på nätdonationsblanketten eller i donationsbrevet. Vi skickar gärna nyhetsbrevet även till andra personer som är intresserade av att donera.

Vi informerar dessutom våra donatorer per e-post ett par gånger i året om aktuella frågor i anslutning till donationer. Vi skickar även donatorerna inbjudningar till universitetets evenemang ett par gånger per år.

Du kan avbeställa nyhetsbrevet och/eller lämna postningslistan för universitetets kommunikation genom att klicka på länken i nyhetsbrevet eller per e-post eller telefon.

Du kan beställa eller avbeställa nyhetsbrevet på adressen lahjoittajasuhteet(a)helsinki.fi. Mer information: Helsingfors universitets enhet för donatorrelationer tfn. 029 41 21650.

Helsingfors universitet har beviljats penninginsamlingstillstånd RA/2020/737 av Polisstyrelsen 18.6.2020. Tillståndet är giltigt i hela Finland med undantag för Åland. De insamlade medlen används för uppgifter i enlighet med 2 § i universitetslagen (558/2009). Helsingfors universitet genomför själv insamlingen.

Medlen i Helsingfors universitets donationsfonder ingår i Helsingfors universitets fonder, dvs. universitetets egna tillgångar. Donationsmedlen placeras som en helhet, vilket innebär att Helsingfors universitet kan garantera en stabil avkastning på fondernas kapital. Fondernas förvaltningsnämnd beslutar hur donationsmedlen ska fördelas. Donationsmedel ingår också i universitetets grundkapital. Rektorn beslutar hur avkastningen av dessa donationsmedel ska användas.

Placeringsverksamheten styrs av principerna för ansvarsfull placering som godkänts av universitetets styrelse 12.6.2019. Universitetet publicerade sin första rapport om ansvarsfull placering 28.4.2020.

Vi gör långsiktiga placeringar, och målet är att säkerställa god avkastning och värdeutveckling på lång sikt. Vi tror att det på lång sikt är lönsammare att placera i ett företag som beaktar miljöaspekter, sociala aspekter och god förvaltningssed i sin verksamhet.

Helsingfors universitets verksamhet grundar sig på universitetets värderingar – sanning, frihet, bildning och gemenskap –, instruktionerna för universitetet och universitetets fonder, samt på universitetets strategianvisningar och etiska anvisningar jämte gällande lagstiftning. De etiska principerna för Helsingfors universitets medelanskaffning och donationer tillämpas inom all medelanskaffning och all vård av donatorrelationer vid universitetet, med hänsyn till donatorerna. Mer information om behandlingen av personuppgifter finns i vårt dataskyddsmeddelande.

Hitta det sätt att stödja som passar dig bäst
Direkt stöd till studenter – donera en kursbok

En bok är nyckeln till bildning. Vi på Helsingfors universitet vill ge studenterna den bästa möjliga lärandemiljön. En förutsättning för forskning och studier är smidig tillgång till de senaste forskningsrönen. Redan med 50 euro kan vi skaffa en kursbok som hjälper ett stort antal studerande få tillgång till de senaste forskningsrönen.

Du kan stödja Helsingfors universitets biblioteks förvärv av e-material, tidskrifter och kursböcker genom att donera.

Jubileumsinsamlingar är en gåva till vetenskapen

En födelsedag, en examen eller en pensionering kan göras minnesvärd genom att styra gåvorna till någon av Helsingfors universitets fonder. Med en jubileumsdonation gör du en bestående insats för utvecklingen av akademisk kompetens.

De personer som vill gratulera dig kan göra detta genom att främja forskning inom ett vetenskapsområde som är viktigt för dig eller genom att stödja studenter. Beloppet som samlas in kan styras direkt till ett befintligt insamlingsändamål, eller användas för att inrätta en fond som donatorn namnger och som stöder ett vetenskapsområde som är viktigt för donatorn.

Som grundare av en jubileumsinsamling är du även välkommen med i vår gemenskap för donatorer, Giraffklubben.

Vi hjälper dig planera ett meddelande och en insamling som passar dig.

Materialdonationer – donationer av föremål eller samlingar

Materialdonationer spelar en viktig roll för kompletteringen av bibliotekens och museernas samlingar. Privatpersoners, företags och organisationers materialdonationer kompletterar på ett fint sätt universitetets samlingar, stöder forskningen och undervisningen och främjar utställningsverksamheten.

Nationalbiblioteket och museerna tar gärna emot lämpliga böcker, material och samlingar. Även små donationer kan vara ovärderliga ur ett universitetshistoriskt perspektiv eller med tanke på samlingarnas tillväxt. 

Till exempel mammutfamiljen i Naturhistoriska centralmuseets utställning Förändring i luften är en donation av föreningen Istiden, som även har gjort modeller i naturlig storlek av bland annat en ullhårig noshörning och en jättehjort. Experter vid Helsingfors universitet har hjälpt till med att skapa modellerna.

Vill du göra en materialdonation till Helsingfors universitet? Ta kontakt med oss!

 

En donationsprofessur kan öppna dörren till ett nytt vetenskapsområde

Med en donation på 3,4 miljoner euro kan man inrätta en donationsprofessur som kan öppna dörren till ett nytt vetenskapsområde. Att inrätta en donationsprofessur är en investering i ett viktigt vetenskapsområde i framkanten eller ett sätt att skapa ett nytt forskningsområde.

En permanent professur kan inrättas med en donation på 3,4 miljoner euro. Professuren namnges tillsammans med donatorn. Lönekostnaderna och andra kostnader för professuren täcks med den årliga avkastning som fonden ger.

Med en donation på 600 000 euro kan man inrätta en femårig professur.

Donatorn och universitetet fastställer tillsammans området för professuren. Universitetet utser professorn.

Bli ihågkommen med en fond som du namnger

Med en namnfond kan du ge ett bestående stöd för en sak som ligger dig nära hjärtat.

Namnfonder kan inrättas av privatpersoner och organisationer, och de kan inrättas som självständiga fonder, eller som fonder knutna till en vetenskapsfond eller en kombinationsfond. En självständig namnfond måste ha ett kapital på minst 200 000 euro och fonder som inrättas i samband med en vetenskapsfond ska ha ett kapital på minst 2 000 euro. 

Vill du grunda en egen namnfond? Ta kontakt med oss!

Namnfondend avkastning och syfte

Universitetet inrättar en fond som namnges enligt donatorns önskemål och som ger en fast årlig avkastning. En årlig avkastning på 4 procent betalas för fonden, men den utdelningsbara avkastningen är 3 procent, eftersom en del av avkastningen lämnas i fonden för att bevara fondens realvärde. 

Fondens syfte fastställs i regler som universitetet och donatorn gör upp tillsammans. Beslut om användningen av avkastningen för fonden fattas av universitetets kvestor och för stipendiers del av förvaltningsnämnden för den fond som namnfonden hör till.

Helsingfors universitet har totalt nästan 300 fonder, och deras historia går nästan 300 år tillbaka i tiden.

Testamentsdonation – ett livsverk i gåva

En testamentsdonation är ett utmärkt sätt att göra något verkligt betydelsefullt av din kvarlåtenskap. När universitetet tar emot en testamentsdonation förbinder man sig att följa den vilja som uttrycks i testamentet. De testamenterade medlen fonderas i en fond som namnges enligt din önskan och reglerna för fonden görs upp enligt testamentet. Universitetets experter står till ditt förfogande när målet för testamentet bestäms.

Läs mer om testamentsdonation.