Donationsprofessurer

Fler än 100 professorer och andra experter finansieras helt eller delvis med donerade medel. En donationsprofessur kan öppna dörren till ett nytt vetenskapsområde. Ett stort tack till alla samarbetspartner och donatorer som möjliggör vårt arbete för världens bästa!

Donationsmedlen har haft en stor inverkan; många av de anställningar som ursprungligen finansierades med donationsmedel finansieras nu med universitetets basfinansiering.

Universitetet bestämmer själv vilka anställningar lediganslås enligt universitetets strategi. Universitetet rekryterar sina professorer och andra experter alltid i enlighet med dess normala rekryteringsprocess. Undervisning och forskning baserar sig alltid på vetenskaplig autonomi och öppenhet.

På denna sida har det samlats nyheter om professorer och andra experter vars arbete helt eller delvis finansieras med donationsmedel. Bekanta dig med professorernas betydande arbete!

Professur i geoinformatik, professor Markus Holopainen
Lantmäteriverkets geodatacentral, Forststyrelsen

Professur i Östersjöskyddets ekonomi, professor Kari Hyytiäinen
Helsingfors stad

Professur i husdjursförädling, professor Pekka Uimari
Professur i området växelverkan mellan skogar och atmosfären, professor Jaana Bäck
Svenskspråkigt universitetslektorat i lantbruksekonomi, Stefan Bäckman
Framtidsfondens avkastning

Professur i internationell skogspolitik, professor Maria Brockhaus
Biträdande professur i agroteknologi, biträdande professor Antti Lajunen
Biträdande professur i mark- och miljövetenskap, professor Mari Pihlatie
Svenskspråkig doktorand i jordbruksekonomi
Helsingfors universitets 375-Framtidsfond

Arbetslivsprofessur i affärsverksamhet och ledarskap för jordbrukets näringskedja, arbetslivsprofessor Ilmo Aronen
Keskitien Tukisäätiö, Lantmännens Forskningsstiftelse, Elintarvikkeiden Tutkimussäätiö, Thorén-Talvela Säätiö och Agronomförbundet

Professur i skogsteknologi och träupphandlingens logistik, professor Jori Uusitalo
(donationsmedel 2020-2022, flera donatorer)

Professur i Östersjöforskning, professor Alf Norkko
Walter och Andrée de Nottbecks stiftelse, Finlands miljöcentral

Biträdande professur i Östersjöns funktionella biodiversitet, biträdande professor Aleksandra Lewandowska
Walter och Andrée de Nottbecks stiftelse

Professur i forskning i urbana ekosystem, professor Ian MacGregor-Forss
Lahtis stad

Professur i fiskeribiologi, professor Sakari Kuikka
Kotka stad, Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet

Professur i miljöforskning, professor Kimmo Kahilainen
Tavastehus stad, Tavastlands landskapsförbund, Vanajavesisäätiö

Professor i hållbar utveckling, professor Kristina Lindström
Framtidsfondens avkastning

Biträdande professur i människors och djurs medicineringssäkerhet och vårdens effekt, professor Anna-Riia Holmström
Universitetets Apotek

Professur i socialfarmaci, professor Marja Airaksinen
Universitetets Apotek

Svenskspråkig professur i farmaceutisk biologi, professor Päivi Tammela
Framtidsfondens avkastning

Professur i amerikanska studier, professor Mikko Saikku
McDonnell Douglas Aerospace

Professur i facklitteraturforskning och facklitterärt skrivande, professor Pirjo Hiidenmaa
Tietokirjallisuuden edistämiskeskus, Forskningsinformation rf och Lauri Jäntin säätiö

Professur i företagshistoria, professor Niklas Jensen-Eriksen
Professuren grundar sig på de donationer som gjorts Casimir Ehrnrooths bemärkelsedag till ära

Svenskspråkig biträdande professur i maritim arkeologi (tenure track), biträdande professor Kristin Ilves
Framtidsfondens avkastning

Biträdande professur i urfolksstudier (assistant professor, tenure track), biträdande professor Pirjo Kristiina Virtanen
Helsingfors universitets 375-Framtidsfond och dess avkastning

Biträdande professur i Rysslands säkerhetspolitik, biträdande professor Katri Pynnöniemi
Helsingfors universitets 375-Framtidsfond och dess avkastning

Arbetslivsprofessur i advokaträtt*, arbetslivsprofessor Tuomas Lehtinen
Finlands advokatförbund
Finlands advokatförbunds stiftelse

Professur i andelslagsrätt, professor Jukka Mähönen
Helsingfors universitets 375-Framtidsfond och dess underfonder

Biträdande professur i arbets- och socialrätt, biträdande professor Jari Murto
Helsingfors universitets 375-Framtidsfond och dess underfonder

Professur i idrottsrätt, professor Antti Aine
Undervisnings- och kulturministeriet

Vesa Vaino-professuren i komparativ skatterätt, professor Marjaana Helminen-Kossila
Nordea Bank Ab, Vesa Vainion professuurirahasto

Professur i värdepappersmarknadsrätt, professor Mårten Knuts (arbetsledig) /Biträdande professur i finansieringsrätt, bitrödande professor Heikki Marjosola
Professur i upphovsrätt, professor Taina Pihlajarinne
Professur i nordisk rätt, professor Johan Bärlund
Professur i försäkrings- och skadeståndsrätt, biträdande professor Olli Norros
Professur i kommunikationsrätt, professor Päivi Korpisaari
Professur i miljörätt, professor Kai Kokko
Framtidsfonden

Professur i energirätt*, professor Kim Talus
Helsingfors universitets 375-Framtidsfond och dess underfonder
Vasa stad, Vasa elektriska

Svenskspråkigt lektorat i juridikens allmänna studier, universitetslektor Kristiina Äimä
Svenskspråkigt lektorat i privaträtt, universitetslektor Anette Alen-Savikko
Edward Anderssons fond för svenskspråkig juridisk undervisning

Svenskspråkigt lektorat i offentlig rätt, universitetslektor Hannele Tolonen
Helsingfors universitets 375-framtidsfond och dess underfonder
Österbottens förbund

Professur i juridik, professor Petra Sund-Norrgård
Vasa stad, Korsholms kommun, Harry Schaumans Stiftelse, Svensk-Österbottniska Samfundet, 375-Framtidsfonden och dess underfonder

Tre svenskspråkiga doktorander
Helsingfors universitets 375-Framtidsfond och dess underfonder

Två doktorander i processrätt
Aili och Brynolf Honkasalos fond

Doktorand i straffrätt, Esko Yli-Hemminki
Kansler Antti Tulenheimos fond

Forskningsledare, utbildningsenheten för kemilärare, kemiska institutionen*, forskningsledare Maija Aksela
Borealis Polymers Oy, Oy EKOKEM Ab, Kemira Oyj, Kemira GrowHow Oyj, Neste Oil Oyj ja Kemianteollisuus ry

Svenskspråkig biträdande professur i geografi (tenure track), ny professor tillsätts sommaren 2018
Biträdande professur i radarmeteorologi (tenure track), biträdande professor Dmitry Moisseev
Helsingfors universitets 375-Framtidsfond

Professur i dataanalys, professor Pan Hui
Datakurator, Naturhistoriska centralmuseet LUOMUS
Helsingfors universitets 375-Framtidsfond

Professur i farmakogenetik, professor Mikko Niemi
Universitetets Apotek

Svenskspråkig professur i medicinsk genetik, professor Anna-Elina Lehesjoki
Folkhälsan

Professur i ungdomspsykiatri*, professor Mauri Marttunen
Yrjö och Tuulikki Ilvonens fond, Institutet för hälsa och välfärd

Arbetslivsprofessur i rusmedelsmedicin*, arbetslivsprofessor Kaarlo Simojoki
Alko

Professur i rehabilitering, professor Marja Mikkelson
Professur i reumatologi, professor Markku Kauppi
Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Professur i urologi, professor Kari Tikkinen
Professur i kardiologi, professor Timo Mäkikallio
EKSOTE, Viipurin tuberkuloosisäätiö

Professur i geriatrisk psykiatri, professor Hannu Koponen
Svenskspråkig professur i smärtmedicin, professor Eija Kalso
Professur i klinisk farmakologi och individualiserad medicin*, professor Janne Backman
Professur i trafikmedicin*, tillsättning pågår
Professur i klinisk neuroimmunologi*, professor Pentti Tienari
Professur i neurologisk rehabilitering*, professor Susanna Melkas
Professur i klinisk genetik*, professor Minna Pöyhönen
Professur i intensivvårdsmedicin*, professor Ville Penttilä
Professur i koagulationsforskning*, professor Riitta Lassila
Professur i palliativ medicin*, professor Tiina Saarto
Professur i fysiatri*, professor Jari Arokoski
Professur i akutmedicin*, professor Maaret Castren
Professur i minnessjukdomar, professor Anne Koivisto
Avkastning från framtidsfonden i universitetets grundkapital används till finansiering av dessa professurer. Framtidsfonden baserar sig på donationer gjorda 2010–2012 och på statens motfinansieringsinvestering.

Professur i prehospital akutsjukvård, professor Markus Skrifvars*
Professur i cell- och blodtransfusionsvård, professor Kim Wettenranta
Professur i fostermedicin*, professor Juha Räsänen
Professur i hälsovårdens produktionsekonomi, biträdande professor Paulus Torkki
Professur i glaukomforskning, biträdande professor Mika Harju
Professur i klinisk metabolisk forskning, professor Kirsi Pietiläinen
Professur i neuropatologi, tillsättning pågår
Professur i trafikmedicin, tillsättning pågår
Professur i mun- och käkkirurgi, tillsättning pågår
Klinisk lärare i akutmedicin*, Janne Akakare
Klinisk lärare i akutmedicin*, Kirsi Kemp
Forskning i säkerheten av vävnadsteknologivård, flera forskare i professor Riitta Seppänen-Kaijansinkos forskningsgrupp
Helsingfors universitets 375-Framtidsfond och dess underfonder

Dessutom har medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet tre donationsprofessurer som finansieras av stiftelser genom en tävling på nationell nivå.

Professur i barnendokrinologi, professor Outi Mäkitie
Jusélius-professur i grundvetenskaper, professor Sara Wickström
Sigrid Jusélius Stiftelse

Niilo Hallman-professur i translationell pediatrik, professor Taneli Raivio
Stiftelsen för pediatrisk forskning

Professur i matkultur, professor Johanna Mäkelä (fakultetens dekanus 2022–2025), vikarie professor Taru Lindblom
Flera donatorer och Framtidsfondens avkastning

Svenskspråkig professur i småbarnspedagogik, professor Mirjam Kalland
Biträdande professor i teknologipedagogik, Kaiju Kangas
Svenskspråkig biträdande professur i pedagogik, biträdande professor Sonja Kosunen
Svenskspråkig professur i lärarutbildning, professor Erika Löfström
Helsingfors universitets 375-Framtidsfond och dess underfonder

Svenskspråkigt lektorat i specialpedagogik, uiversitetslektor Raisa Ahtiainen
375-Framtidsfondens avkastning

Professur i socialgerontologi, professor Ilkka Pietilä
Lahtis stad

Professur i socialt arbete, företrädesvis praktikforskning i socialt arbete, professor Maija Jäppinen 
Vanda, Esbo och Grankulla stad, UKM

Universitetslektor, praktikforskning i socialt arbete, universitetslektor Aino Kääriäinen
Vanda, Esbo och Grankulla stad

Professur i socialt arbetets praktikforskning, professor Ilse Julkunen
Professur i ekonomisk forskning, professor Mika Meitz
Biträdande professur i åldrandeforskning, biträdande professor Kathrin Komp-Leukkunen
Framtidsfondens avkastning

Biträdande professur i ekonomisk forskning, biträdande professor Matti Mitrunen
Yrjö Johanssons fond

Professur i makroekonomi, professor Niku Määttänen
Finlands bank

Svenskspråkig biträdande professur i nationalekonomi, Torsten Santavirta
375-Framtidsfonden

Biträdande professur i medie- och kommunikationsvetenskap, Mats Bergman
Framtidsfonden

Planerare, arbetsliv, Timo Åvist
Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Professur i mjölkhygien och nöthälsovård, professor Päivi Rajala-Schultz
Professur i industriell mjölkhygien, professor Miia Lindström
Walter Ehrströms stiftelse

Professur i husdjursvälfärd, svenskspråkig, professori Anna Valros
Anna och Karl Eklunds stiftelse, Finlands veterinärmedicinska stiftelse, Konstsamfundet, Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden, Stödstiftelsen för veterinärmedicinsk forskning, Sparbankstiftelsen, Svenska kulturfonden, Svenska Lantbruksproducenters Centralförbund, Vetcare Oy, Universitets apoteket samt Walter Ehrströms stiftelse

Professur i veterinärmedicinsk anestesi och smärtlindring (tillsättning av professuren pågår)
Universitetets Apotek, Vetcare Ab, Stödstiftelsen för veterinärmedicinsk forskning, Finlands veterinärmedicinska stiftelse

Veterinär under specialistutbildning, hästsjukdomar* (tillsättning pågår)
Framtidsfondens avkastning

Jane och Aatos Erkkos stiftelses professur i nutidsorienterad samhällsforskning, professor Molly Andrews 2019–2020, professor Karen Knop 2020–2021.
Jane och Aatos Erkkos stiftelse

Professorer som föregångare