Donationsprofessurer

Fler än 100 professorer och andra experter finansieras helt eller delvis med donerade medel. En donationsprofessur kan öppna dörren till ett nytt vetenskapsområde. Ett stort tack till alla samarbetspartner och donatorer som möjliggör vårt arbete för världens bästa!

Donationsmedlen har haft en stor inverkan; många av de anställningar som ursprungligen finansierades med donationsmedel finansieras nu med universitetets basfinansiering.

Universitetet bestämmer själv vilka anställningar lediganslås enligt universitetets strategi. Universitetet rekryterar sina professorer och andra experter alltid i enlighet med dess normala rekryteringsprocess. Undervisning och forskning baserar sig alltid på vetenskaplig autonomi och öppenhet.

På denna sida har det samlats nyheter om professorer och andra experter vars arbete helt eller delvis finansieras med donationsmedel. Bekanta dig med professorernas betydande arbete!

Professur i geoinformatik, professor Markus Holopainen

Lantmäteriverkets geodatacentral, Forststyrelsen

Professur i Östersjöskyddets ekonomi, professor Kari Hyytiäinen

Helsingfors stad

Professur i husdjursförädling, professor Pekka Uimari

Professur i området växelverkan mellan skogar och atmosfären, professor Jaana Bäck

Svenskspråkigt universitetslektorat i lantbruksekonomi, Stefan Bäckman

Framtidsfondens avkastning

Professur i internationell skogspolitik, professor Maria Brockhaus

Biträdande professur i agroteknologi, biträdande professor Antti Lajunen

Biträdande professur i mark- och miljövetenskap, professor Mari Pihlatie

Svenskspråkig doktorand i jordbruksekonomi

Helsingfors universitets 375-Framtidsfond

Arbetslivsprofessur i affärsverksamhet och ledarskap för jordbrukets näringskedja, arbetslivsprofessor Ilmo Aronen

Keskitien Tukisäätiö, Lantmännens Forskningsstiftelse, Elintarvikkeiden Tutkimussäätiö, Thorén-Talvela Säätiö och Agronomförbundet

Professur i skogsteknologi och träupphandlingens logistik, professor Jori Uusitalo

(donationsmedel 2020-2022, flera donatorer)

Professur i Östersjöforskning, professor Alf Norkko

Walter och Andrée de Nottbecks stiftelse, Finlands miljöcentral

Biträdande professur i Östersjöns funktionella biodiversitet, biträdande professor Aleksandra Lewandowska

Walter och Andrée de Nottbecks stiftelse

Professur i forskning i urbana ekosystem, professor Ian MacGregor-Forss

Lahtis stad

Professur i fiskeribiologi, professor Sakari Kuikka

Kotka stad, Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet

Professur i miljöforskning, professor Kimmo Kahilainen

Tavastehus stad, Tavastlands landskapsförbund, Vanajavesisäätiö

Professor i hållbar utveckling, professor Kristina Lindström

Framtidsfondens avkastning

Biträdande professur i människors och djurs medicineringssäkerhet och vårdens effekt, professor Anna-Riia Holmström

Universitetets Apotek

Professur i socialfarmaci, professor Marja Airaksinen

Universitetets Apotek

Svenskspråkig professur i farmaceutisk biologi, professor Päivi Tammela

Framtidsfondens avkastning

Professur i amerikanska studier, professor Mikko Saikku

McDonnell Douglas Aerospace

Professur i facklitteraturforskning och facklitterärt skrivande, professor Pirjo Hiidenmaa

Tietokirjallisuuden edistämiskeskus, Forskningsinformation rf och Lauri Jäntin säätiö

Professur i företagshistoria, professor Niklas Jensen-Eriksen

Professuren grundar sig på de donationer som gjorts Casimir Ehrnrooths bemärkelsedag till ära

Svenskspråkig biträdande professur i maritim arkeologi (tenure track), biträdande professor Kristin Ilves

Framtidsfondens avkastning

Biträdande professur i urfolksstudier (assistant professor, tenure track), biträdande professor Pirjo Kristiina Virtanen

Helsingfors universitets 375-Framtidsfond och dess avkastning

Biträdande professur i Rysslands säkerhetspolitik, biträdande professor Katri Pynnöniemi

Helsingfors universitets 375-Framtidsfond och dess avkastning

Arbetslivsprofessur i advokaträtt*, arbetslivsprofessor Tuomas Lehtinen

Finlands advokatförbund

Finlands advokatförbunds stiftelse

Professur i andelslagsrätt, professor Jukka Mähönen

Helsingfors universitets 375-Framtidsfond och dess underfonder

Biträdande professur i arbets- och socialrätt, biträdande professor Jari Murto

Helsingfors universitets 375-Framtidsfond och dess underfonder

Professur i idrottsrätt, professor Antti Aine

Undervisnings- och kulturministeriet

Vesa Vaino-professuren i komparativ skatterätt, professor Marjaana Helminen-Kossila

Nordea Bank Ab, Vesa Vainion professuurirahasto

Professur i värdepappersmarknadsrätt, professor Mårten Knuts (arbetsledig) /Biträdande professur i finansieringsrätt, bitrödande professor Heikki Marjosola

Professur i upphovsrätt, professor Taina Pihlajarinne

Professur i nordisk rätt, professor Johan Bärlund

Professur i försäkrings- och skadeståndsrätt, biträdande professor Olli Norros

Professur i kommunikationsrätt, professor Päivi Korpisaari

Professur i miljörätt, professor Kai Kokko

Framtidsfonden

Professur i energirätt*, professor Kim Talus

Helsingfors universitets 375-Framtidsfond och dess underfonder

Vasa stad, Vasa elektriska

Svenskspråkigt lektorat i juridikens allmänna studier, universitetslektor Kristiina Äimä

Svenskspråkigt lektorat i privaträtt, universitetslektor Anette Alen-Savikko

Edward Anderssons fond för svenskspråkig juridisk undervisning

Svenskspråkigt lektorat i offentlig rätt, universitetslektor Hannele Tolonen

Helsingfors universitets 375-framtidsfond och dess underfonder

Österbottens förbund

Professur i juridik, professor Petra Sund-Norrgård

Vasa stad, Korsholms kommun, Harry Schaumans Stiftelse, Svensk-Österbottniska Samfundet, 375-Framtidsfonden och dess underfonder

Tre svenskspråkiga doktorander

Helsingfors universitets 375-Framtidsfond och dess underfonder

Två doktorander i processrätt

Aili och Brynolf Honkasalos fond

Doktorand i straffrätt, Esko Yli-Hemminki

Kansler Antti Tulenheimos fond

Forskningsledare, utbildningsenheten för kemilärare, kemiska institutionen*, forskningsledare Maija Aksela

Borealis Polymers Oy, Oy EKOKEM Ab, Kemira Oyj, Kemira GrowHow Oyj, Neste Oil Oyj ja Kemianteollisuus ry

Svenskspråkig biträdande professur i geografi (tenure track), ny professor tillsätts sommaren 2018

Biträdande professur i radarmeteorologi (tenure track), biträdande professor Dmitry Moisseev

Helsingfors universitets 375-Framtidsfond

Professur i dataanalys, professor Pan Hui

Datakurator, Naturhistoriska centralmuseet LUOMUS

Helsingfors universitets 375-Framtidsfond

Professur i farmakogenetik, professor Mikko Niemi

Universitetets Apotek

Svenskspråkig professur i medicinsk genetik, professor Anna-Elina Lehesjoki

Folkhälsan

Professur i ungdomspsykiatri*, professor Mauri Marttunen

Yrjö och Tuulikki Ilvonens fond, Institutet för hälsa och välfärd

Arbetslivsprofessur i rusmedelsmedicin*, arbetslivsprofessor Kaarlo Simojoki

Alko

Professur i rehabilitering, professor Marja Mikkelson

Professur i reumatologi, professor Markku Kauppi

Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Professur i urologi, professor Kari Tikkinen

Professur i kardiologi, professor Timo Mäkikallio

EKSOTE, Viipurin tuberkuloosisäätiö

Professur i geriatrisk psykiatri, professor Hannu Koponen

Svenskspråkig professur i smärtmedicin, professor Eija Kalso

Professur i klinisk farmakologi och individualiserad medicin*, professor Janne Backman

Professur i trafikmedicin*, tillsättning pågår

Professur i klinisk neuroimmunologi*, professor Pentti Tienari

Professur i neurologisk rehabilitering*, professor Susanna Melkas

Professur i klinisk genetik*, professor Minna Pöyhönen

Professur i intensivvårdsmedicin*, professor Ville Penttilä

Professur i koagulationsforskning*, professor Riitta Lassila

Professur i palliativ medicin*, professor Tiina Saarto

Professur i fysiatri*, professor Jari Arokoski

Professur i akutmedicin*, professor Maaret Castren

Professur i minnessjukdomar, professor Anne Koivisto

Avkastning från framtidsfonden i universitetets grundkapital används till finansiering av dessa professurer. Framtidsfonden baserar sig på donationer gjorda 2010–2012 och på statens motfinansieringsinvestering.

Professur i prehospital akutsjukvård, professor Markus Skrifvars*

Professur i cell- och blodtransfusionsvård, professor Kim Wettenranta

Professur i fostermedicin*, professor Juha Räsänen

Professur i hälsovårdens produktionsekonomi, biträdande professor Paulus Torkki

Professur i glaukomforskning, biträdande professor Mika Harju

Professur i klinisk metabolisk forskning, professor Kirsi Pietiläinen

Professur i neuropatologi, tillsättning pågår

Professur i trafikmedicin, tillsättning pågår

Professur i mun- och käkkirurgi, tillsättning pågår

Klinisk lärare i akutmedicin*, Janne Akakare

Klinisk lärare i akutmedicin*, Kirsi Kemp

Forskning i säkerheten av vävnadsteknologivård, flera forskare i professor Riitta Seppänen-Kaijansinkos forskningsgrupp

Helsingfors universitets 375-Framtidsfond och dess underfonder

Dessutom har medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet tre donationsprofessurer som finansieras av stiftelser genom en tävling på nationell nivå.

Professur i barnendokrinologi, professor Outi Mäkitie

Jusélius-professur i grundvetenskaper, professor Sara Wickström

Sigrid Jusélius Stiftelse

Niilo Hallman-professur i translationell pediatrik, professor Taneli Raivio

Stiftelsen för pediatrisk forskning

Professur i matkultur, professor Johanna Mäkelä (fakultetens dekanus 2022–2025), vikarie professor Taru Lindblom

Flera donatorer och Framtidsfondens avkastning

Svenskspråkig professur i småbarnspedagogik, professor Mirjam Kalland

Biträdande professor i teknologipedagogik, Kaiju Kangas

Svenskspråkig biträdande professur i pedagogik, biträdande professor Sonja Kosunen

Svenskspråkig professur i lärarutbildning, professor Erika Löfström

Helsingfors universitets 375-Framtidsfond och dess underfonder

Svenskspråkigt lektorat i specialpedagogik, uiversitetslektor Raisa Ahtiainen

375-Framtidsfondens avkastning

Professur i socialgerontologi, professor Ilkka Pietilä

Lahtis stad

Professur i socialt arbete, företrädesvis praktikforskning i socialt arbete, professor Maija Jäppinen 

Vanda, Esbo och Grankulla stad, UKM

Universitetslektor, praktikforskning i socialt arbete, universitetslektor Aino Kääriäinen

Vanda, Esbo och Grankulla stad

Professur i socialt arbetets praktikforskning, professor Ilse Julkunen

Professur i ekonomisk forskning, professor Mika Meitz

Biträdande professur i åldrandeforskning, biträdande professor Kathrin Komp-Leukkunen

Framtidsfondens avkastning

Biträdande professur i ekonomisk forskning, biträdande professor Matti Mitrunen

Yrjö Johanssons fond

Professur i makroekonomi, professor Niku Määttänen

Finlands bank

Svenskspråkig biträdande professur i nationalekonomi, Torsten Santavirta

375-Framtidsfonden

Biträdande professur i medie- och kommunikationsvetenskap, Mats Bergman

Framtidsfonden

Planerare, arbetsliv, Timo Åvist

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Professur i mjölkhygien och nöthälsovård, professor Päivi Rajala-Schultz
Professur i industriell mjölkhygien, professor Miia Lindström
Walter Ehrströms stiftelse

Professur i husdjursvälfärd, svenskspråkig, professori Anna Valros
Anna och Karl Eklunds stiftelse, Finlands veterinärmedicinska stiftelse, Konstsamfundet, Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden, Stödstiftelsen för veterinärmedicinsk forskning, Sparbankstiftelsen, Svenska kulturfonden, Svenska Lantbruksproducenters Centralförbund, Vetcare Oy, Universitets apoteket samt Walter Ehrströms stiftelse

Professur i veterinärmedicinsk anestesi och smärtlindring (tillsättning av professuren pågår)
Universitetets Apotek, Vetcare Ab, Stödstiftelsen för veterinärmedicinsk forskning, Finlands veterinärmedicinska stiftelse

Klinisk veterinär under specialistutbildning (hästar och kirurgi, ECVS)
Bartlomiej Obrochta 2022-2025
Framtidsfondens avkastning

Veterinär under specialstutbildning (reproduktionsvetenskap, ECAR)
Maria Nystén 2023-2026
Vetcare Oy

Veterinär under specialistutbildning (patologi, ECVP)
Hanna-Maaria Javela 2024-2026
Orion Oyj

Klinisk veterinär under specialistutbildning (internmedicinska sjukdomar hos små djur, ECVIM-CA)
Henriikka Neittaanmäki 2024-2026
Hill's Pet Nutrition Inc.

Jane och Aatos Erkkos stiftelses professur i nutidsorienterad samhällsforskning, professor Molly Andrews 2019–2020, professor Karen Knop 2020–2021.

Jane och Aatos Erkkos stiftelse

Professorer som föregångare