Samestudier

Samestudierna undersöker samerna, deras språk, kultur och historia ur många olika vetenskapers synvinklar. Samiska språk granskas särskilt i en referensram formad av minoritetsfrågor och etnohistoria.

Språkligt sett fokuserar sameforskarna vid Helsingfors universitet särskilt på nordsamiskan.

Det bor omkring 50 000–100 000 samer i Finland, Sverige, Norge och Ryssland. En del av dem bor utanför de egentliga sameområdena, till exempel i huvudstäderna. Sameforskningen tar också upp frågor om den arktiska naturen och den nordliga ekologin, och granskar samernas traditionella näringar och hur de förändras. Ett centralt tema vid sidan av den materiella kulturen är den andliga kulturen, som till exempel samernas religion, mytologi, konst samt folkdiktning och litteratur.

Personer