Nordiska språk

De nordiska språken är svenska, norska, danska, isländska och färöiska. Inom vetenskapsområdet nordiska språk forskar vi främst i svenska språket men också i våra nordiska grannspråk danska, norska, isländska och färöiska. Forskningen görs ur olika språkvetenskapliga perspektiv och utifrån olika material. Vi intresserar oss för frågor som berör språket i samhället, språket och individen, språkinlärning, språket i skolan, svenska som andraspråk, svenska som fackspråk, nordiska grannspråk och nordiska språk ur ett språkhistoriskt perspektiv.

Forskningen i nordiska språk vid Helsingfors universitet har en lång tradition av forskning i flerspråkighet och variation på det svenska och nordiska språkområdet. Vi intresserar oss för samhällsrelevanta forskningsfrågor och viktiga forskningsobjekt är bland annat svenskan i Finland, minoritetsspråk, språkkontakter, språkpolitik och variation i tal- och skriftspråket. Även svenskundervisning och svenska som andraspråk är relevanta forskningsområden för oss som arbetar med svenskan i Finland.

Vi forskar bl.a. inom:

 • de nordiska språken som andraspråk
 • finlandssvenskt teckenspråk
 • flerspråkighet och integration
 • grammatik och metaspråklig medvetenhet
 • historisk lingvistik och språkhistoria
 • lingvistiska landskap
 • materialfilologi
 • multimodala texter och skriftpraktiker
 • samtal och social interaktion
 • språkinlärning och språkundervisning
 • språkkontakt och språkets variation
 • språkpolitik och språknormering
 • översättning

Områdesansvarig för nordiska språk är Jannika Lassus. Om din organisation är intresserad av forskningssamarbete kan du kontakta områdesansvariga eller någon av våra forskare. Skolor och andra som vill komma på besök kan kontakta Therese Lindström Tiedemann.

Vi är också engagerade i ett flertal olika projekt och förtroendeuppdrag som har stark samhällsrelevans. Sådana är medlemskap i olika språknämnder, arbete med studentexamen och olika språkexamina, samarbete med föreningar och organisationer och flera sakkunniguppdrag och expertuppdrag där vi tillämpar vår forskningsbaserade kunskap i samhället. En del av dessa projekt syns tydligt på forskarnas sidor, andra syns genom att granska cv och aktiviteter lite närmare.

Se gärna på filmerna som berättar om oss och våra utbildningsprogram:

Film (15 minuter) om studier i språk och litteratur Film (1 minut) om studier i nordiska språk och nordiska litteraturer Film (3 minuter) om magisterstudier i nordiska språk och nordiska litteraturer
Personer
Show more info
Show more info
Show more info
Projekt
Publikationer