Nordisk litteratur

Vetenskapsområdet Nordisk litteratur undersöker litteratur skriven på nordiska språk (svenska, norska, danska, isländska och färöiska) ur litteraturvetenskapliga och litteraturhistoriska perspektiv.

Ett speciellt fokusområde är den svenska litteraturen i Finland samt dess samhälleliga villkor, uppgifter och betydelse vid olika tidpunkter.

I nordisk litteratur bedrivs mångsidig litteraturvetenskaplig forskning i allt från klassiska nordiska verk till ’Nordic Noir’. Ett analytiskt och kritiskt perspektiv på litteraturens särskilda egenskaper och förändring över tid ökar också förståelsen för nordisk kultur, nordiska samhällsformer och (de nordiska ländernas gemensamma) historia.

Vi lever i en tid då det är viktigt att lära sig läsa kritiskt och förstå de sätt på vilka texter styr oss. I sin komplexitet utvecklar och utmanar litterära texter vår förmåga att förstå. Litteratur är svar på det samhälle den uppstår i och därför en källa till kunskap om människans känslor, tankar och handlingssätt.  

På vilka sätt kan litteraturen hjälpa oss att förstå den tid vi lever i? Hur styrs vår förståelse av textens egenskaper? På vilka sätt förför texten oss att förstå dess budskap på ett visst sätt och på vilka sätt kan man läsa mothårs? Hur förhåller sig den nordiska litteraturen till världslitteraturen? 

Forskningens fokusområden är

  • stilar och strömningar inom prosa, lyrik och drama, speciellt modernism och postmodernism
  • nordisk litteratur från vikingatid till nutid
  • litteratur som överskrider språkliga, rumsliga, tidsliga och media specifika gränser
  • förhållandet mellan litteratur och samhälle
  • teoretiska perspektiv såsom ekokritik, postkolonial forskning och queerforskning, kvalitativ och kvantitativ litteraturforskning, litteratur och digitalisering, filologi och översättningsforskning.
Show more info
Publikationer