Facklitteraturforskning

Facklitteraturen omfattar en stor grupp av verk allt från akademiska vetenskapliga böcker till hobby- och instruktionsböcker. Däremellan ryms läroböcker, biografier, populärvetenskapliga böcker, faktaböcker för barn och ungdomar och många andra slags verk. Facklitteraturforskningen är en ny disciplin vid Helsingfors universitet, även om facklitteratur har studerats inom flera vetenskapsgrenar, bl.a. inom språkvetenskap, pedagogik, historia och medieforskning.

Facklitteratur kan studeras både på mikro- och makronivå. På mikronivå kan man granska framställningssätt, narrativa medel eller stil i enskilda verk. Vid en granskning på makronivå kan man betrakta genren (t.ex. läroböcker, kokböcker, memoarer), dess utveckling och variation eller ställning i samhället. Alla dessa betraktelsesätt finns i lärdomsprov och kursuppsatser.

Vid sidan av böcker och litteratur studeras även facklitterära författare och deras verksamhet, liksom läsarna. 

Aktuella projekt:

  • Korta och långa texter. I projektet undersöks de narrativa medlen i bloggar och faktaböcker: hur skiljer sig webbtextens medel från medlen för tryckta texter, hur skiljer sig framställningssättet och argumentationen i faktaböcker från texterna i korta bloggar.
  • Faktaberättande. Här studeras olika sätt att åskådliggöra fakta i lättfattliga faktaböcker, bl.a. användningen av berättelser och andra narrativa medel.
  • Ett stödprojekt för läsklaner, där man undersöker läsningen av faktatexter i lågstadieskolor.

Facklitteraturen har undersökts framförallt med text- och diskursanalysmetoder, men också litteratursociologiska synvinklar är möjliga. Ämnesområdet utvidgas hela tiden för förändringen inom bokbranschen för med sig nya forskningsobjekt. Sådana är t.ex. den tryckta och elektroniska bokens samt webbpublikationens egenskaper och skillnader, olika skriv- och läsrutiner relaterade till olika publiceringsunderlag samt frågor kring bokens ekonomi och upphovsrätt. Sådana synvinklar är naturligt tvärvetenskapliga.

Personer
Publikationer