Finska språket

Vid Helsingfors universitet undersöks finskan som modersmål och andraspråk bland sina släktspråk och de andra språken i världen. Forskningen fokuserar på språkets struktur och betydelse, hur språket används i olika situationer och textgenrer samt de karakteristiska dragen hos talad och skriven finska.
Forskningsprofil

Språ­kets struk­tur och an­vänd­ning

Språkets struktur och användning samt ordförråd, terminologi och namn granskas ur olika perspektiv. Grammatiken och ordförrådet ses som kontextuella och betydelsebärande. Inom text- och diskursforskningen analyseras bland annat olika textgenrers och samhälleliga diskursers betydelse och förändringar med hjälp av språkforskningens metoder. Ett eget mångvetenskapligt forskningsobjekt är facklitteratur och att skriva facktexter.

In­ter­ak­tion, va­ri­a­tion och fler­språ­kig­het

En forskare i finska språket granskar språkets variation i det finländska samhället: sätt att använda finska språket ansikte mot ansikte, i skrift och i digitala miljöer. Ett av forskningsobjekten är även flerspråkighet i vardagen och språkinlärning i olika situationer. Ett fokusområde för Helsingfors universitets forskning om finska språket är interaktionsforskning. Genom att analysera autentiska diskussionssituationer undersöks till exempel interaktion via flera kanaler (språk, kroppslighet och fysisk miljö) samt sambandet mellan grammatik och interaktion.

För­änd­ring

Förändringar i ordförråd, språkstruktur, texter och språkanvändning undersöks från tidigare århundraden till modern finska. Det är då möjligt att följa till exempel hur det finska språksamfundet har övergått till skriftspråk, hur finska språket har utvecklats till ett omfattande samhällsspråk samt hurdana trender som uppstått inom den moderna finskan i en allt mer globaliserad värld.

Personer
Show more info
Show more info
Show more info
Projekt
Publikationer