Forskning

Tvärminne zoologiska station har en mer än hundraårig forskningstradition med tyngdpunkt på Finska vikens kustvatten. Stationen grundades år 1902 och därför finns det gott om bakgrundsinformation för att studera långtidsförändringar i miljön.

Den marina forskningen på TZS är fokuserad på biodiversiteten och ekosystemets funktion i Östersjön, samt effekterna av mänsklig påverkan, så som övergödningen och klimatförändringen. Viktiga forskningsområden är bentisk ekologi, pelagisk ekologi och akvatisk biogeokemi. Även evolutions- och populationsbiologi är viktiga forskningsteman. I dessa studeras bl.a. uppkomsten av den sociala och genetiska strukturen hos sociala insekter, reproduktionsbiologin och den sexuella selektionens roll hos fiskar och fåglar, samt förökning och spridning hos insekter och hällkarsorganismer i fragmenterade landskap (metapopulationsstudier).

Nyligen har den multidisciplinära forskningen utvecklats starkt, då marina ekologer och biogeokemister har börjat samarbeta med atmosfärsforskare och bildat ett centrum för kustekosystem- och klimatforskning (CoastClim). Målet är att undersöka kopplingarna mellan kustområdenas biodiversitet och vårt klimat.

Årligen jobbar 250-300 forskare på TZS, vilket tillsammans omfattar 5000-6000 arbetsdagar, och ca 30 % av användarna är internationella. För att få den senaste informationen om nya publikationer och spännande nya upptäckter inom pågående forskningsprojekt kan du även följa oss på Facebook, Instagram och Twitter.