Forskningscentret CoastClim

Forskare vid CoastClim undersöker om ostörda kustekosystem kan motverka klimatförändringarna. CoastClim är ett strategiskt partnerskap mellan Helsingfors universitet och Stockholms universitet.

Vi utforskar om ostörda kustmiljöer i Östersjön kan fungera som kolsänkor, och ha en positiv effekt på klimatet. Och tvärtom, kan störda kustmiljöer frigöra stora mängder växthusgaser och förvärra klimatförändringarna?

Våra tre övergripande fokusområden är:

Biologisk mångfald och klimatforskning: Utforska nya samband mellan kustnära biologisk mångfald och atmosfären.

Syntes och modellering: Utveckla ekosystemmodeller för att öka vår kunskap, från Östersjöskalan till global skala.

Beslutsstöd: Leverera policyrelevant kunskap till beslutsfattare.

Vi tar fram kunskap som gör det möjligt för förvaltningen att hitta lösningar för att skydda våra kustnära havsmiljöer så att de kan fungera som effektiva kolsänkor i framtiden.

CoastClim undersöker om ostörda kustekosystem kan motverka klimatförändringarna.

Den nya tvärvetenskapliga forskningen förenar experter i marinekologi, biogeokemi och atmosfärsforskning för att öka kunskapen om kopplingarna mellan biologisk mångfald vid kusten och klimatet.

I CoastClim förenas de marina forskningsenheterna Tvärminne zoologiska station (HU) och Östersjöcentrum (SU) med de atmosfäriska enheterna Institutet för atmosfär- och jordsystemsforskning (INAR, HU) och Bolincentret för klimatforskning (SU).