Praxis: universitetets kontonummer, gåvobrev & penninginsamlingstillstånd

Det finns två sätt att ge en gåva: online eller via bankgiro. 

Helsingfors universitets penninginsamlingstillstånd RA/2017/1340, beviljat av Polisstyrelsen 21.12.2017, gäller från 1.1.2018 till 31.12.2022. Tillståndet gäller i hela landet med undantag av Åland. De insamlade medlen används till att stödja de uppgifter som anges i §2 i universitetslagen (558/2009). Helsingfors universitet ansvarar för insamlingen.  

Donera via internetbanken online. Välj fonden eller insamlingen du önskar stöda och betala din donation smidigt och tryggt antingen på din egen webbank eller med ditt kreditkort. Maximisumman för donationer gjorda online är 20 000 euro. 

För donationer på minst 850 euro behöver vi också ett gåvobrev.

Gör en donation via bankgiro till någon av universitetets övriga fonder genom att betala in beloppet på universitetets fonders konto. Medlen förvaltas av Helsingfors universitets fonder.

Nordea: IBAN = FI15 1660 3001 0767 70, BIC = NDEAFIHH

Mottagare: Helsingfors universitets fonder
Meddelande: Ange den specifika fonden eller projekt ni vill donera till samt uppge ert namn och era kontaktuppgifter. 

För donationer på minst 850 euro behöver vi också ett gåvobrev.

Samfund, privatpersoner och dödsbon har rätt till skatteavdrag för donationer på minst 850 euro.

Rät­ten till skat­te­av­drag för do­na­tio­ner gjor­da av pri­vat­per­so­ner och döds­bon 

Privatpersoner och dödsbon har rätt till skatteavdrag för donationer på minst 850 euro och högst 500 000 euro till universiteten. Rätten till skatteavdrag är i kraft från 1.1.2016 och gäller förvärvsinkomst. Bestämmelser om avdrag för donationer finns i inkomstskattelagen § 98 a och gäller penningdonationer som gjorts för att främja vetenskap eller konst. Det förutsätts att donationen har gjorts till ett universitet eller en högskola inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som får offentlig finansiering eller till en universitetsfond i anknytning till dessa. Universitetet lämnar uppgifterna om donationerna till skattemyndigheterna vid skatteårets slut. Universitetet behöver ett donationsbrev för donationen. Donatorns personbeteckning ska uppges. 

Läs skatteförvaltningens anvisningar (på finska) >>

Sam­fund har rätt till skat­te­av­drag se­dan 2008

Samfund får i beskattningen dra av en penningdonation på minst 850 euro och högst 250 000 euro som gjorts för att främja vetenskap, konst eller bevarande av kulturarvet i Finland till en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller till ett sådant universitet eller en sådan högskola inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som får offentlig finansiering eller en universitetsfond i anknytning till dessa. Som samfund räknas aktiebolag, föreningar och stiftelser. 

Läs mer om inkomstskattelagen (på finska) >>

Gåva från USA

Helsingfors universitet samarbetar med organisationen King Baudouin Foundation United States (KBFUS). Via KBFUS kan du som är bosatt i USA skänka en gåva skattefritt eftersom organisationen är en så kallad public charity under sektion 501(c)(3) och 509(a)(1) inom Internal Revenue Code.

Donationer till universitetets fonder

För donationer på minst 850 euro ber vi er fylla i ett gåvobrev. 

Det ifyllda gåvobrevet skickas till:

Donatorrelationer
PL 53 (Fabiansgatan 32)
00014 Helsingfors universitet