Utveckling av undervisningen

Vår fakultet är mycket forskningsintensiv och många internationellt kända spetsforskare arbetar hos oss. Det gör det möjligt för oss att ständigt förnya vår undervisning i takt med den snabba vetenskapliga utvecklingen. Vi förnyar också undervisningsformerna för att göra studierna ännu mer intressanta och för att säkerställa goda läranderesultat.
Distansundervisning vid fakulteten

Bio- och miljövetenskapliga fakulteten erbjuder mångsidig distansundervisning för sina studenter. Studenternas erfarenheter av den har samlats in i stor omfattning. Distansstudier lämpar sig väl för en del av studenterna, medan andra behöver mer stöd och mer interaktion med lärare och andra studenter. Därför har distansundervisningen utvecklats i en riktning som stöder interaktion och diskussion. Vi har till exempel utökat ”Flipped classroom”-undervisningen. Sådan undervisning går ut på att man studerar och ser på föreläsningsmaterialet i förväg samt att själva undervisningen närmast fokuserar på tillämpningen av det man lärt sig och på en diskussion tillsammans med andra.

Vid fakulteten vill man i fortsättningen vidareutveckla och tillämpa sådana mångsidiga former av undervisning som möjliggör ett aktivt deltagande i kurserna även på distans, men som samtidigt stöder studentens aktiva kunskapsbyggande och växelverkan med andra studenter.

Digitaliseringsprojekt vid utvecklingen av undervisningen

Parallellt med den traditionella närundervisningen bidrar vår digitala undervisning till att göra studierna intressantare samtidigt som den förbättrar läranderesultaten. En av fördelarna med digital undervisning är den friare tidsdisponeringen – undervisningen är tillgänglig för studenten vid rätt tillfälle.

Biologi

Digitaliseringsprojektet för kandidatprogrammet i biologi tog fram webbmaterial för undervisningen om biologisk mångfald (ekologi, växt- och djurfysiologi och djur). Fakultetens lärare har i flera års tid utvecklat den webbaserade lärmiljön Pinkka, som stöder identifieringen av organismer och livsmiljöer. Pinkka

Ekologi

Fältundervisningen utvecklas med hjälp av ett digitaliseringsprojekt som är gemensamt för utbildningsprogrammen. Syftet med projektet är att samla all information om fältkurser och undervisning i artkännedom inom biologiska området på ett och samma ställe. Samtidigt erbjuder man stöd till dem som utarbetar fältkursernas digitala miljöer. Dessutom presenteras de biologiska stationerna vid Helsingfors universitet i samband med fältkurserna, för att informera om de möjligheter som stationerna erbjuder till exempel med tanke på magisteravhandlingar. Digitaliseringsprojektet genomförs i samarbete med Naturhistoriska centralmuseet.

Molekylära biovetenskaper

Så kallad omvänd klassrumsundervisning har utvecklats i kandidatprogrammet för molekylära biovetenskaper för att ersätta massföreläsningar och laboratoriekurser för stora studentgrupper. Massföreläsningarna har spelats in i förväg och dessutom använder man sig av olika digitala aktiverande metoder. Härtill har man utvecklat preliminära frågeformulär som mäter studenternas kunskapsnivå. Studenterna lär sig laboratoriekursernas teoretiska del genom att se på videor, som t.ex. handlar om hur en serieutspädning utförs eller hur mikropipetter används. Kursen har också ett ”inträdesprov” som studenterna ska göra i förväg. Studenterna anser att det är bra att gå igenom laboratoriekursernas innehåll i förväg, eftersom det ger en uppfattning om vad laborationerna ska handla om. 

Neurovetenskap

Området för neurovetenskaper och fysiologi har stärkt sin metodundervisning med hjälp av webbmaterial som gör det möjligt att lyssna på den teoretiska grunden för experimenten och att följa med de olika åtgärderna steg för steg hur många gånger som helst, innan de praktiska övningarna tar vid. Våra webbkurser för självständiga studier utformas i samråd med de mest framstående experterna i landet samt med experter inom nätpedagogik. Till exempel nätkursen om hjärnavbildningsmetoder klargör vad de olika metoderna grundar sig på och för vilka ändamål de kan användas, oavsett om det är fråga om grundforskning eller medicinska tillämpningar.

Lärarakademin

Lärarakademin är ett nätverk för framstående lärare vid vårt universitet och den har som mål att stärka undervisningens anseende vid universitetet. Ett medlemskap i Lärarakademin är i sig ett erkännande för förtjänstfullt undervisningsarbete och pedagogisk expertis.

Fem av lärarna vid Bio- och miljövetenskapliga fakulteten är medlemmar i akademin: Jaanika Blomster, Olli-Pekka Penttinen, Jouko Rikkinen, Risto Willamo och Helena Åström.

Lärarakademins medlemmar samarbetar med pedagogiska universitetslektorer kring forskningsbaserad utveckling av undervisningen i forskningsgruppen Life Science Education Research Group.

Centret för universitetspedagogik (HYPE)

Bio- och miljövetenskapliga fakulteten har en pedagogisk universitetslektor som bistår utbildningsprogrammen på pedagogisk nivå tillsammans med de pedagogiska universitetslektorerna på Campus Vik (Viikkipeda). De pedagogiska universitetslektorerna är en del av det pedagogiska stödet till fakulteter och utbildningsprogram som Centret för universitetspedagogik (HYPE) erbjuder.

Den mångsidiga utvecklingen av undervisningen vid Bio- och miljövetenskapliga fakulteten har sin utgångspunkt i forskningen. HowULearn, den forskningsbaserade responsenkäten som samordnas av HYPE, används till exempel för närvarande i alla utbildningsprogram vid fakulteten.

Vid fakulteten pågår dessutom olika pedagogiska utvecklingsprojekt som de pedagogiska universitetslektorerna medverkar i, till exempel i fråga om välbefinnande och expertisutveckling under studierna, samt hur utvärderingen av gemenskap och lärande kan utvecklas på campus. De pedagogiska universitetslektorerna bistår också vid utvecklingen av studieperioder och läroplaner, samt ordnar olika utbildningar och kurser efter behov.