Forskningsbaserad undervisning

Områdena som vi undervisar i utvecklas oerhört fort. Nya forskningsmetoder öppnar nya forskningsinriktningar, och den senaste kunskapen går inte att finna i läroböckerna. Vår fakultet har den mest framstående undervisningen och forskningen inom sitt område i landet. Att våra lärare är aktiva forskare håller undervisningen à jour och ger studenterna goda förutsättningar för arbetslivet.
Globala utmaningar

Syftet för all vår verksamhet är att förstå naturen och livets mångfald samt människans roll i det hela, utgående från de mest grundläggande molekylernas finstrukturer till globala ekosystem. Klimatförändringen och urbaniseringen påverkar den biologiska mångfalden och människors dagliga liv i allt högre grad och allt snabbare överallt i världen. Att kunna förstå de här fenomenen och megatrenderna förutsätter tvärvetenskaplig forskning. Genom att förstå sambandet mellan mänsklig verksamhet och biofysiska förändringar kan vi möta de stora hållbarhetsutmaningar som vi står inför.

De främsta forskarna inom marin ekologi, biogeokemi, atmosfärvetenskap och fysik utreder tillsammans kustekosystemens roll som källor och sänkor för växthusgaser. Den här kunskapen kommer bland annat att bidra till utvecklingen av bättre klimatmodeller, som kan förklara sambanden mellan klimatförändringen och naturens mångfald. Metoder för geodata och riskbedömning samt kvantitativa och kvalitativa samhällsvetenskapliga metoder är viktiga såväl inom urbana studier som inom den arktiska forskningen.

Organismers anpassning till förändrade förhållanden

Forskningen på cell- och organismnivå avancerar i oerhörd fart. Fakultetens forskare undersöker för närvarande bakgrunden till cellreglerande fenomen utifrån gennivå, vilket lägger grunden för forskningen om utvecklingsregleringen hos både växter och djur. Organismernas funktioner påverkas starkt av förändringar i miljön och därför undersöker man organismernas motståndskraft, anpassningsförmåga och utrotning på ett mångsidigt sätt. Varför anpassar sig vissa arter till förändringar, medan andra lider och dör? Frågan utreds av flera forskningsgrupper.

Molekyylitason tutkimus

Elämän molekyylitason tutkimus on mullistunut viime vuosina uusien tutkimusmenetelmien myötä. Esimerkiksi geenisaksitekniikka mullisti geenimuokkauksen ja löysi nopeasti sovelluksia kasvinjalostuksesta lääketieteeseen, ja itse menetelmäkin on jo kokenut uudistuksia. Uusilla niin sanotuilla omiikoilla voidaan hetkessä kartoittaa valtava määrä eri molekyylejä, ja alati paisuva tietomäärä hallitaan bioinformatiikan keinoilla. Molekyylitaso muodostaa pohjan solujen ja kudosten toiminnalle yksilössä, ja näitä eri tasoja yhdistävä tutkimus on ominaista mm. modernille aivotutkimukselle.

Studenterna med i forskningen

Våra studenter kommer redan i ett tidigt skede i nära kontakt med spetsforskningen inom sitt eget område. Praktikperioderna och magisteravhandlingarna som skrivs i forskningsgrupper introducerar studenterna i forskarsamhället och gör dem förtrogna med forskning på internationell nivå. Samtidigt växer de praktiska färdigheterna och förutsättningarna för arbetslivet, oberoende av om man efter sin examen tänker lämna universitetsvärlden eller ta nästa steg mot en akademisk forskarkarriär.

Läs mer om våra forskningsprogram