För arbetslivet

Undervisningen vid vår fakultet ger studenterna beredskap att möta utmaningar i en föränderlig värld.

Arbetslivet förändras i takt med att samhället förändras. Klimatförändringen, Östersjöns tillstånd och allt mer fragmenterade ekosystem är exempel på sådana förändringar som kräver ny kunskap och som därmed skapar nya branscher med nya arbetstillfällen. På samma sätt öppnar den snabba utvecklingen inom molekylär biovetenskap upp för både akademisk grundforskning och för ett flertal nya branscher inom näringslivet. Vårt utbildningsutbud har anpassats för att möta dessa utmaningar i framtidens arbetsliv.

Koppling till arbetslivet samt praktik

En eller flera praktikperioder kan ingå både i kandidat- och magisterstudierna. Sådana kan genomföras som arbetslivspraktik utanför universitetet vid forskningsinstitut, myndighetsorganisationer eller privata företag, eller som forskningspraktik i universitetets egna forskningsgrupper. Under sin praktik har studenterna möjlighet att nätverka med aktörerna på området och att bekanta sig med arbetslivet.

Forskningspraktiken knyter samman studier med forskning. Studenterna deltar i arbetet i en forskningsgrupp, blir förtrogna med forskningsarbetet och får kontakt med forskarna på området. På magisterstadiet får studenterna arbetslivskontakter genom projektkurser, där studenterna arbetar i små grupper med uppgifter från partner utanför universitetet.

Medverkan i undervisningssituationer under handledning av erfarna lärare är en form av praktik för längre hunna studenter.

Praktikperioderna är i allmänhet 1–2 månader långa och infaller i slutskedet av kandidat- och magisterstudierna.

Din kommande arbetsplats?

En betydande del av de studenter som har utexaminerats från fakulteten börjar arbeta med forskningsuppgifter vid universitet, forskningsinstitut och privata företag.

Biologerna arbetar också med expertuppgifter vid statliga organisationer, kommuner, företag och övriga organisationer.  Många biologer undervisar vid universitet och yrkeshögskolor eller som ämneslärare vid högstadieskolor och gymnasier.

Vid sidan av sakkunskapen är det viktigt att en nyutexaminerad biolog kan behärska och identifiera allmänna arbetslivsfärdigheter när hen söker jobb.

Vad är en alumn? Alla som har avlagt en examen vid Helsingfors universitet, alla utbytesstudenter och alla anställda är universitetets alumner.

 

Forskarkarriär: doktorandutbildning

Expertkunskapen i en föränderlig värld bygger på vetenskaplig forskning av hög kvalitet, vilket även skapar ett behov av forskare. En student som riktar in sig på en forskarkarriär fortsätter sina studier inom doktorandutbildningen. En magisterexamen som avlagts vid vår fakultet ger studenten behörighet till doktorandutbildningen både vid forskarskolorna vid Helsingfors universitet och vid andra inhemska och utländska universitet.