Sosiaalisesti kestävä yliopistoarki

Luomme sosiaalisesti kestävämpää yliopistoarkea tekemällä jatkuvasti tekoja tasa-arvoisuuden, yhdenvertaisuuden ja esteettömyyden edistämiseksi.
Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja esteettömyys yliopistossa

Helsingin yliopistossa tasa-arvo ja yhdenvertaisuus tarkoittavat kaikkien yliopistoyhteisöön kuuluvien tasa-arvoista ja yhdenvertaista kohtelua ja opiskelu- ja työhyvinvoinnin edistämistä, jotta kaikki yliopistolaiset voivat ylpeänä sanoa kuuluvansa maailman parhaaseen yliopistoyhteisöön.

Päämääränämme on olla edelläkävijä moninaisuutta kunnioittavan ilmapiirin sekä hyvinvoivan opiskelu- ja työympäristön luomisessa. 

Työ ei ole vielä tehty, vaan pyrimme aktiivisesti kohti tasa-arvoisempaa yliopistoyhteisöä. Tunnistamme ja poistamme käytäntöjä ja rakenteita, jotka tuottavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta.

Jokapäiväistä toimintaamme ja vuorovaikutusta ohjaavat strategia kaudelle 2021–2030 – ”Tieteen voimalla – Maailman parhaaksi” sekä yhteiset arvomme: totuus, sivistys, vapaus ja yhteisöllisyys.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuusytyötä yliopistolla edistää vararehtorin johtama Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta, joka edustaa yliopistoyhteisön moninaisuutta.

Tavoitteet ja tausta – Työtä aidon ja vastuullisen vuorovaikutuksen voimalla!

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus on koko yliopiston henkilökunnan – opettajien, tutkijoiden ja tukipalvelu- ja asiantuntijahenkilöstön – ja opiskelijoiden asia.

Tasa-arvotyömme pohjana toimii tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Ensimmäinen sellainen tehtiin 1990-luvulla. Uusin on voimassa vuosina 2021–2024. Suunnitelman painopisteet ovat:

Lähestymme inkluusiota kulttuurisensitiivisyyden ja rasisminvastaisuuden, uskonnollisen ja vakaumuksellisen yhdenvertaisuuden, esteettömyyden ja saavutettavuuden, erityisjärjestelyiden ja tasa-arvoisen arvioinnin sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuuden edistämisen näkökulmista. Konkreettisina kehittämistoimenpiteinä ovat muun muassa inkluusio-koulutukset sekä monikielisyys ja kielellinen diversiteetti.

Tasa-arvoisen johtamistyön edistäminen liittyy rekrytointiin, palkkaukseen, urakehitykseen, määräaikaisten työsuhteiden ja apurahatutkijoiden asemaan, opiskelun ja opetustyön tukemiseen yliopiston yksiköissä, työn, opiskelun ja muun elämän yhteensovittamiseen sekä ikätasa-arvon edistämiseen. Konkreettisina kehittämistoimenpiteinä ovat muun muassa vaikuttaminen opintoasiainneuvostossa ja tieteellisessä neuvostossa. 

Kestävyys ja vastuullisuus näkyvät opetuksessa ja tutkimuksessa. Käytämme sukupuolentutkimusta tasa-arvon kehittämisen työkaluna ja kehitämme jatkuvaa oppimista yhtenä tasa-arvon edistämisen näkökulmana.

Konkreettisina kehittämistoimenpiteitämme ovat muun muassa aktiivinen toiminta kansainvälisissä LERU- ja UNA-verkostoissa sekä yliopiston kestävyys- ja vastuullisuustoimikunnassa. 

Teot tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi

Teemme yliopistolla tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä aidosti, vastuullisesti ja vuorovaikutuksellisesti.

Viime vuosina olemme muun muassa toteuttaneet kyselyjä ja selvityksiä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden nykytilasta sekä järjestäneet erilaisia tilaisuuksia tietoisuuden nostamiseksi. Kyselyissä ja selvityksissä on huomioitu eri henkilöstöryhmät ja opiskelijat.

Tuloksista on informoitu koko yliopistoyhteisöä eri tiedotuskanavia hyödyntäen. Selvitykset osoittavat, että tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö on koettu yliopiston eri toimijoiden keskuudessa hyvin tärkeäksi.

Erilaisiin tilaisuuksiin ovat kuuluneet muun muassa rasisminvastainen koulutus,  Tiedostamattomat ennakkoasenteet -koulutus sekä Rohkeat esikuvat yliopistolla -keskustelutilaisuus. Minna Canth -tasa-arvokoulutukset sekä Helsinki Pride -tilaisuudet ovat nekin osa tasa-arvotoimintaamme.

Vuosien 2021-2024 aikana aiomme järjestää inkluusiokoulutuksia, nostaa ja selkiyttää kieliperiaatteita sekä muovata rekrytointiprosessista entistä avoimempi ja yhdenvertaisempi.

Järjestämme jatkossakin eri teemoista keskustelutilaisuuksia ja osallistumme Helsinki Prideen. Lisäksi koulutamme henkilökuntaa opiskelijoiden opintoihin liittyvistä erityisjärjestelyistä.

Esteettömyys yliopistolla

Yliopistomme tavoitteena on palvelujen, tilojen ja toimintojen kehittäminen sellaisiksi, että ne soveltuvat kaikille.

Toteutamme yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä sekä inkluusion periaatetta. Inkluusio tarkoittaa kaikkien itsestään selvää mukaan ottamista niin, että kaikki voivat tasa-arvoisesti osallistua toimintaan. 

Esteettömyys toteutuu liikuntaesteiden osalta hyvin, ja jokaisessa uudessa hankkeessa tai peruskorjauksessa esteettömyyttä pyritään edelleen parantamaan.

Esteetön ympäristö ei erottele ihmisiä liikkumis- ja toimintakyvyn perusteella. Kun ympäristö on järjestetty esteettömäksi, kaikki pystyvät toimimaan tasavertaisesti riippumatta näkemiseen, kuulemiseen, liikkumiseen, ikään tai muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyvistä tekijöistä. 

Esteettömyyttä edistetään yliopistolla lisäksi muun muassa seuraavilla keinoilla:

  • Vammaisten henkilöiden erilaiset tarpeet tulee kaikessa suunnittelussa ottaa huomioon osana ihmisten moninaisuutta. Tämä tarkoittaa sekä fyysisten, asenteellisten että kommunikointia vaikeuttavien esteiden poistamista.
  • Yliopisto tarjoaa neuvoja vammaisille ja vajaakuntoisille opiskelijoille ja työntekijöille yliopistoyhteisöön integroitumisessa ja heidän tarvitsemiensa apuvälineiden ja oppimateriaalin hankinnassa. Työntekijä voi yksikön esimiehen kanssa selvittää mahdollisesti tarvittavia erityisjärjestelyjä ja järjestelyjen toteuttamista.
  • Yliopistossa neuvotaan opiskelijoita opintoja koskevissa asioissa, kuten esimerkiksi erityistenttijärjestelyissä tai opintojen korvaavuuksissa. Myös opetus- ja muulle yliopistohenkilökunnalle on tarjolla neuvontaa. 
  • Osana julkisen hallinnon toimijoita, yliopisto noudattaa Euroopan unionin saavutettavuusdirektiiviä: ”Saavutettavuuden edistäminen on olennainen osa julkisen hallinnon palveluiden digitalisointia. Saavutettavuudella tarkoitetaan, että verkkosivut ja mobiilisovellukset sekä niiden sisällöt ovat sellaisia, että kuka tahansa voisi niitä käyttää ja ymmärtää mitä niissä sanotaan.” (Lähde: Valtiovarainministeriö).
Reilun kaupan korkeakoulu

Olemme Reilun kaupan korkeakoulu. Saimme arvonimen vuonna 2013.

Opiskelijat tekivät syksyllä 2012 aloitteen Reilun kaupan arvonimen hakemisesta yliopistolle, ja johto tarttui ehdotukseen. Reilun kaupan tukeminen on konkreettinen tapa tukea kestävää kehitystä ja tehdä hankintakäytännöistä vastuullisempia.

Reilun kaupan korkeakouluna yliopisto sitoutuu edistämään Reilu kauppa -sertifioitujen tuotteiden käyttöä ja saatavuutta hankinnoissaan sekä lisäämään yliopistolaisten tietoisuutta Reilusta kaupasta ja sen merkityksestä globaaleissa tuotanto- ja kulutussuhteissa.

Rei­lua kah­via ja tee­tä

Yliopistolla juodaan päivittäin tuhansia kupillisia kahvia ja teetä, joten merkin valinnalla on merkitystä. Yliopiston virallisissa tilaisuuksissa tarjottava kahvi ja tee on aina Reilun kaupan kahvia ja teetä. Valinnasta on sovittu Unicafen, Compass Groupin ja Sodexon ravintolatoimijoiden kanssa.

HYY Ravintolat toimittaa yli puolet kaikesta yliopiston tiloissa ja tilaisuuksista tarjoillusta kahvista ja teestä. Kaikkien sopimusravintoloiden tavoite on kasvattaa Reilun kaupan tuotteiden valikoimaa toimipisteissään.

Reilun kaupan tiimi suunnittelee toimintaa

Reilun kaupan tekijätiimi suunnittelee ja toteuttaa Helsingin yliopiston Reilun kaupan toimintaa, kuten viestintää, kampanjaviikkoja ja teemapäiviä. Se vastaa yliopiston Reilu kauppa –strategian suunnittelusta ja toteutumisen seurannasta. Tiimin jäseninä on yliopiston ravintoloiden ja yliopistopalveluiden edustajia, tutkimus- ja opetushenkilökuntaa sekä opiskelijoita. Työtä tehdään yhdessä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan ja ravintolatoimijoiden kanssa. 

 
Lue lisää:

Vastuullinen työnantaja ja kouluttaja

Vahvistamme työyhteisössämme demokratiaa sekä aitoa moninaisuutta, joka kumpuaa kunnioituksesta ja yhteistyöstä.