Sosiaalisesti kestävä yliopistoarki

Luomme sosiaalisesti kestävämpää yliopistoarkea tekemällä suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti tekoja tasa-arvoisuuden, yhdenvertaisuuden ja hyvinvoinnin ja saavutettavuuden edistämiseksi.
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus yliopistossa

Helsingin yliopistossa tasa-arvo ja yhdenvertaisuus tarkoittavat kaikkien yliopistoyhteisöön kuuluvien tasa-arvoista ja yhdenvertaista kohtelua sekä opiskelu- ja työhyvinvoinnin edistämistä. Päämääränämme on olla edelläkävijä moninaisuutta kunnioittavan ilmapiirin sekä hyvinvoivan opiskelu- ja työympäristön luomisessa yliopiston strategisen tavoitteen “paras paikka opiskella ja työskennellä” mukaisesti. Lue lisää saavutettavuudesta ja esteettömyydestä verkkosivuiltamme.  

Työ ei ole kuitenkaan vielä tehty, vaan pyrimme aktiivisesti kohti tasa-arvoisempaa yliopistoyhteisöä. Tunnistamme ja poistamme käytäntöjä ja rakenteita, jotka tuottavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta. 

Jokapäiväistä toimintaamme ja vuorovaikutusta ohjaavat strategia kaudelle 2021–2030 – ”Tieteen voimalla – Maailman parhaaksi” sekä yhteiset arvomme: totuus, sivistys, vapaus ja yhteisöllisyys. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuusytyötä yliopistolla edistää vararehtorin johtama Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta, joka edustaa yliopistoyhteisön moninaisuutta. 

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma toiminnan perustana

Tasa-arvotyömme pohjana toimii tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, joka julkaistiin ensimmäisen kerran jo 1990-luvulla. Katso yliopiston aiemmat suunnitelmat ja toimintaohjeet.  Nykyinen suunnitelmamme on voimassa vuosina 2021–2024. Suunnitelman painopisteet ovat:

Lähestymme inkluusiota kulttuurisensitiivisyyden ja rasisminvastaisuuden, uskonnollisen ja vakaumuksellisen yhdenvertaisuuden, esteettömyyden ja saavutettavuuden, erityisjärjestelyiden ja tasa-arvoisen arvioinnin sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuuden edistämisen näkökulmista. Konkreettisina kehittämistoimenpiteinä ovat muun muassa inkluusio-koulutukset sekä monikielisyys ja kielellinen diversiteetti.

Tasa-arvoisen johtamistyön edistäminen liittyy rekrytointiin, palkkaukseen, urakehitykseen, määräaikaisten työsuhteiden ja apurahatutkijoiden asemaan, opiskelun ja opetustyön tukemiseen yliopiston yksiköissä, työn, opiskelun ja muun elämän yhteensovittamiseen sekä ikätasa-arvon edistämiseen. Konkreettisina kehittämistoimenpiteinä ovat muun muassa vaikuttaminen opintoasiainneuvostossa ja tieteellisessä neuvostossa. 

Kestävyys ja vastuullisuus näkyvät opetuksessa ja tutkimuksessa. Käytämme sukupuolentutkimusta tasa-arvon kehittämisen työkaluna ja kehitämme jatkuvaa oppimista yhtenä tasa-arvon edistämisen näkökulmana.

Konkreettisina kehittämistoimenpiteitämme ovat muun muassa aktiivinen toiminta kansainvälisissä LERU- ja UNA-verkostoissa sekä yliopiston kestävyys- ja vastuullisuustoimikunnassa. 

Teot tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus on koko yliopiston työyhteisön ja opiskelijoiden asia.  

Viime vuosina olemme järjestäneet eri teemavuosia, kuten antirasismi ja vammaisinkluusio, joiden aikana olemme järjestäneet erilaisia tilaisuuksia ja koulutuksia yliopistoyhteisön jäsenille ja laajemmalle yleisölle.   

Tukeaksemme yhteisön jäseniä yhdenvertaisuuden edistämisessä olemme lisäksi järjestäneet erilaisia tilaisuuksia tietoisuuden lisäämiseksi, kuten rasisminvastainen koulutus ja Rohkeat esikuvat yliopistolla -keskustelutilaisuus. Osa tasa-arvotoimintaamme ovat myös vuosittaiset Tiedostamattomat ennakkoluulot –koulutukset, Minna Canth -tasa-arvokoulutukset sekä Pride –tilaisuudet. Koulutamme myös henkilökuntaa opiskelijoiden opintoihin liittyvistä yksilöllisistä järjestelyistä.  

Vuosien 2021–2024 aikana järjestämme inkluusiokoulutuksia, nostamme ja selkiytämme kieliperiaatteita sekä muovaamme rekrytointiprosessista entistä avoimempaa ja yhdenvertaisempaa.

Hyvinvoiva yliopistoyhteisö

Yliopistomme strategisen valinnan, pa­ras paik­ka opis­kel­la ja työs­ken­nel­lä, tavoitteena on yliopistoyhteisön ja sen jäsenten hyvinvoinnin parantuminen, jonka myötä yhdenvertaisuus, tasa-arvoisuus sekä mahdollisuudet vaikuttaa ja osallistua vahvistuvat. Yliopistoyhteisön hyvinvoinnin edistämisen kulmakivenä toimivat vuonna 2023 valmistuneet vastuullisen vuorovaikutuksen ohjeet. Vastuullinen vuorovaikutus ja siinä kehittyminen kuuluvat kaikille yliopistoyhteisön jäsenille.  

Henkilöstön hyvinvointia seurataan esimerkiksi kahden vuoden välein tehtävällä työhyvinvointikyselyllä. Yliopiston henkilöstölle on myös esimerkiksi suunnattu hyvinvointikurssi, jossa yliopistolaiset saavat työkaluja oman hyvinvointinsa kokonaisvaltaiseen kehittämiseen ja sitä kautta lisää hyvinvointia työhönsä.   

Opiskelijoiden hyvinvointia edistetään koulutusohjelmissa sekä opetus- ja opiskelijapalveluissa sekä yhteistyössä järjestöjen kanssa. Eri palvelut ja toiminnot opiskelijoille on löydettävissä Neuvontakompassista. Arjen hyvinvointityö kytkeytyy vahvasti laadukkaaseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelijoiden opiskelukykyyn vaikuttavat monet eri asiat opinnoissa ja niiden ulkopuolella. Opiskelijoiden hyvinvointiryhmä seuraa ja antaa suosituksia opiskeluhyvinvointiin liittyen. Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua hyvinvointikursseille ja opiskelukykyä edistäviin ryhmiin sekä tapahtumiin. Ohjausta, neuvontaa ja tietoa on yksilötapaamisten lisäksi saatavissa chat:ssä, puhelimessa, neuvontatiskillä, etäyhteyksin, työpajoina, luentoina ja pop-up -päivystyksinä. Opiskelu-palvelusta löytyy myös omat materiaalit teemoista Tukea opiskeluun sekä Terveys ja hyvinvointi

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat osa monikulttuurisen ja monikielisen yliopistoyhteisön laatua ja hyvinvointia. Tavoitteenamme on kehittää toimivia kielikäytäntöjä ja korostaa monikielisyyttä yliopistomme vahvuutena. Yliopiston strategian mukaan edistämme kielten monimuotoisuutta ja ihmisten kielellistä yhdenvertaisuutta, sillä näemme sen tärkeänä osana yliopistomme kehitystä ja yhteisöllistä menestystä. Olemme esimerkiksi vahvistaneet eri kielillä kommunikointia erilaisten koulutusten, tapahtumien ja käytäntöä tukevien ohjeiden avulla. Verkkosivujen sisällöt ja viestintämme toteutetaan lähtökohtaisesti kolmella kielellä - suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Olemme myös laatineet suositukset toimielinten siirtymisestä rinnakkaiskielisyyteen. 

Reilun kaupan korkeakoulu

Vuodesta 2013 alkaen, olemme Reilun kaupan korkeakouluna sitoutuneet edistämään Reilu kauppa -sertifioitujen tuotteiden käyttöä ja saatavuutta hankinnoissaan sekä lisäämään yliopistolaisten tietoisuutta Reilusta kaupasta ja sen merkityksestä globaaleissa tuotanto- ja kulutussuhteissa. 

Rei­lua kah­via ja tee­tä

Reilun kaupan tukeminen on konkreettinen tapa ottaa huomioon sekä ihmisoikeudet että ympäristö ja näin tukea kestävyyttä ja tehdä hankintakäytännöistä vastuullisempia. Yliopistolla esimerkiksi juodaan päivittäin tuhansia kupillisia kahvia ja teetä, joten merkin valinnalla on merkitystä. Yliopiston virallisissa tilaisuuksissa tarjottava kahvi ja tee on aina Reilun kaupan kahvia ja teetä. Valinnasta on sovittu yliopiston ravintolatoimijoiden kanssa. Kaikkien sopimusravintoloiden tavoite on kasvattaa Reilun kaupan tuotteiden valikoimaa toimipisteissään. 

Reilun kaupan tiimi suunnittelee toimintaa

Reilun kaupan tekijätiimi suunnittelee ja toteuttaa yliopiston Reilun kaupan toimintaa, kuten viestintää, kampanjaviikkoja ja teemapäiviä. Se vastaa yliopiston Reilu kauppa –strategian suunnittelusta ja toteutumisen seurannasta. Tiimin jäseninä on yliopiston ravintoloiden ja yliopistopalveluiden edustajia, tutkimus- ja opetushenkilökuntaa sekä opiskelijoita. 

Lue lisää:

Vastuullinen työnantaja ja kouluttaja

Vahvistamme työyhteisössämme demokratiaa sekä aitoa moninaisuutta, joka kumpuaa kunnioituksesta ja yhteistyöstä.