Saavutettavuus ja esteettömyys

Helsingin yliopisto sitoutuu edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä ehkäisemään syrjintää kaikessa toiminnassaan, mikä tarkoittaa tekoja saavutettavuuden ja esteettömyyden edistämiseksi. Saavutettavuudella tarkoitamme digipalveluiden saavutettavuutta, joka tarkoittaa, että kuka tahansa voi käyttää verkkopalveluja ja niissä olevia sisältöjä helposti. Saavutettavuudella tarkoitamme myös ihmisten moninaisuuden huomioon ottamista, kuten esteettömien tilojen tarjoamista, koulutuksia sekä yksilöllisiä järjestelyjä.
Digipalveluiden saavutettavuus

Saavutettavuusdirektiivi ja sitä toteuttava laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta koskevat myös yliopistoa ja näin ollen Helsinki.fi-verkkosivujen, kuten yliopiston monien muidenkin verkkopalvelujen, pitää olla digipalvelulain saavutettavuusvaatimusten mukaisia. Saavutettavuusselosteissa kerromme palvelujemme saavutettavuudesta ja saavutettavuuspalautteen antamisesta. Saavutettavuusselosteet löytyvät kunkin verkkopalvelun yhteydestä. 

Saavutettavassa verkkopalvelussa on teknisesti virheetön toteutus, selkeä ja hahmotettava käyttöliittymä sekä ymmärrettävä sisältö. Saavutettavassa sisällöntuotannossa on vielä haasteita, sillä sisällöntuottajia on yliopistolla tuhansia. 

Esimerkiksi Helsinki.fi-sivustoa on kehitetty jatkuvasti saavutettavammaksi asiantuntijoiden tekemien auditointien ja automaattisten työkalujen avulla. Sisällöntuottajia on perehdytetty saavutettavien sisältöjen tekemiseen. 

Lisätietoa (kirjautuminen yliopiston käyttäjätunnuksella): 

Digipalveluiden saavutettavuusohjeet
Sisällöntuottajan opas

Digipalvelulaki koskee suurinta osaa verkkosivustojen ja sovellusten toiminnoista ja sisällöistä. Lakia valvovan viranomaisen mukaan on vain muutamia sisältöjä ja palveluita, joiden ei tarvitse noudattaa saavutettavuusvaatimuksia. Poikkeukset

 • suorat video- ja äänilähetykset 
 • opetuksessa tilapäisesti rajatun ryhmän käytössä olevat sisällöt 
 • tietyt testit (kyse esimerkiksi kuullun ymmärtämisestä tai visuaalisten taitojen testaamisesta) 
 • kartat ja karttapalvelut (paitsi navigointikäyttöön tarkoitettu verkkokartta) 
 • arkistoitu verkkosivusto tai sisältö 
 • kolmannen osapuolen tuottama sisältö (esimerkiksi sosiaalisen median syötteet). 

Muita sisältöjä koskevia saavutettavuusohjeita on koottu Sisällöntuottajan oppaan saavutettavuussivulle (kirjautuminen yliopiston käyttäjätunnuksella). Kun päivität aiempia sisältöjä tai teet uutta, huomioi ainakin, että 

 • otsikkotasot ovat loogisesti järjestyksessä 
 • kuvilla ja infograafeilla on vaihtoehtoiset tekstit 
 • linkkitekstit ovat selkeitä 
 • videoissa on tekstitys ja podcasteilla tai muilla äänitteillä on tekstivastine 
 • liitetiedostot ovat saavutettavia. 

Kielen selkeys ja ymmärrettävyys ovat avainasemassa sisältöjen saavutettavuudessa. 

Sisällöntuottajan oppaan saavutettavuussivulla on myös tarkempia ohjeita helsinki.fi-sivuston Drupal-sisällöntuottajille sekä intranet Flamman sisällöntuottajille. Opiskelijan ohjeiden ja Opetustyön ohjeiden sisällöntuottajia varten on oma ohjeistuksensa Flammassa (kirjautuminen yliopiston käyttäjätunnuksella). 

 

Opetustyön ohjeet

Sisällöntuottajan oppaan yleisen saavutettavuusohjeistuksen lisäksi yliopistolla on opettajille suunnatut Opetuksen saavutettavuus -ohjeet Opetustyön ohjeet -sivustossa. 

Moodle (moodle.helsinki.fi) ja Moodle-pohjainen MOOC-ympäristömme (mooc.helsinki.fi) ovat opettajien pääasiallisia digitaalisten materiaalien julkaisukanavia. MOOC-alueista tulee tehdä aina saavutettavia niin teknisen toteutuksen kuin sisältöjen osalta. Suljetuista ja kertaluontaisesti käytössä olevien Moodle-alueiden saavutettavuudessa voi painottaa kokonaisuuden tarkoituksenmukaisuutta.  

Opettajille suunnatuissa ohjeissa opastetaan, miten Moodle-alueelle voidaan luoda, tuoda tai yhdistää kolmen tyyppistä sisältöä tai palveluita:  

 1. Moodlessa saavutettavaksi tehtävä sisältö (tekstit, linkit, taulukot, kuvat) 
 2. Moodlen ulkopuolella saavutettavaksi tehtävä sisältö (esimerkiksi itse tuotetut dokumentit, videot ja äänitteet) 
 3. Kolmannen osapuolen sisältö tai palvelu (esimerkiksi dokumentit, videot, äänitteet, verkkosivut tai verkkopalvelut). 

Saavutettavuusohjeiden lisäksi opettajien tukena ovat opetusteknologiapalveluiden asiantuntijat. 

Videoiden saavutettavuuteen liittyy vielä haasteita. Olemassa olevien järjestelmien kehittämisen lisäksi yliopistolla ollaan parhaillaan testaamassa ja pilotoimassa myös uusia välineitä ja palveluita, joiden avulla saavutettavuusvaatimuksiin voidaan tulevaisuudessa vastata paremmin. Huomaathan, että videoiden saavutettavuus ei rajoitu vain saavutettavuustekstityksiin. Kokonaisuuden selkeys ja laadukas tekninen toteutus ovat hyvä lähtökohta. Tekstityksiä ja tekstivastineita voi tuottaa joko puitesopimuksen mukaisena ostopalveluna, puheentunnistuksen avulla tai suoraan käsikirjoitusvaiheessa. 

Ohjeita opiskelijalle

Opetus on saavutettavaa, kun opiskelijana pääsee vaivatta opetustiloihin, pystyy käyttämään vaivatta erilaisia opetuksessa ja siitä tiedottamisessa käytettäviä tietotekniikkapalveluja ja toimimaan täysipainoisesti itse opetustilanteessa. 

Yksilöllisillä järjestelyillä ei voida paikata saavutettavuuspuutteita, mutta niiden avulla opiskelijan opiskelusta voidaan tehdä helpommin saavutettavaa ja auttaa saavuttamaan tutkinnossa ja kursseilla vaaditut osaamistavoitteet. Lue lisää yksilöllisten järjestelyjen ohjesivulta.  

Opiskelijan Moodle-alueelle tuottamien sisältöjen ei tarvitse olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia. Poikkeuksena ovat sisällöt, joita käytetään toistuvasti: esimerkiksi sellainen opiskelijan tekemä video, joka jää oppimateriaaliksi tulevillekin vuosille, on tekstitettävä. 

Heldassa julkaistavat tutkielmat tulisi tehdä saavutettaviksi. Opiskelijoille on tehty ohjeistusta erityisesti tutkielmatiedostojen saavutettavuudesta. 

 

Esteettömyystyö yliopistolla

Yliopistomme tavoitteena on palvelujen, tilojen ja toimintojen kehittäminen sellaisiksi, että ne soveltuvat kaikille.  

Toteutamme toimissamme yhdenvertaisuuden, syrjimättömyyden sekä inkluusion periaatteita. Inkluusiolla tarkoitamme kaikkien mukaan ottamista niin, että kaikki voivat tasa-arvoisesti osallistua toimintaan. Tasa-arvoisen osallistumisen mahdollistaminen edellyttää muun muassa esteettömyyttä. Esteetön ympäristö ei erottele ihmisiä liikkumis- ja toimintakyvyn perusteella. Kun ympäristö on järjestetty esteettömäksi, kaikki pystyvät toimimaan tasavertaisesti riippumatta näkemiseen, kuulemiseen, liikkumiseen, ikään tai muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyvistä tekijöistä. 

Esteettömyyttä edistetään yliopistolla muun muassa seuraavilla keinoilla: 

 • Liikuntaesteiden suhteen esteettömyys on otettu huomioon. Jokaisessa uudessa rakennushankkeessa tai peruskorjauksessa esteettömyyttä pyritään edelleen parantamaan. 
 • Opiskelijoille tarjotaan yksilöllistä oppimisen tukea, jota he saattavat tarvita pitkäaikaissairauden, vamman tai haitan takia. Lue lisää yksilöllisten järjestelyjen ohjesivulta. 
 • Yliopiston työntekijällä on mahdollisuus yksikön esihenkilön kanssa selvittää tarvittavia yksilöllisiä järjestelyjä ja niiden toteuttamista. 
 • Yliopistossa toimii yksilöllisten järjestelyiden asiantuntijaryhmä sekä esteettömyysyhdyshenkilöitä, jotka tukevat opiskelijaa yksilöllisten järjestelyiden toteuttamiseksi.

Voit kysyä lisää Helsingin yliopiston tilojen esteettömyydestä: tila@helsinki.fi