Tutkimusdatapolitiikka

Helsingin yliopistossa opetetaan ja noudatetaan hyvää aineistonhallintatapaa. Jokainen yliopistoyhteisön jäsen on vastuussa hyvän aineistonhallintatavan noudattamisesta.

Hyvä datanhallinta on jokaisen yliopistolaisen tehtävä

Jokaisen yliopistolaisen on noudatettava tutkimuseettisiä ohjeita tutkimusaineistojen ja -datan hallinnassa ja avaamisessa. Jokaisen on myös huolehdittava luottamuksellisten tietojen suojaamisesta, tietoturvasta ja tietosuojasta lainsäädännön, hyvän tieteellisen käytännön sekä yliopiston antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Tutkimusaineisto-osaaminen on osa tutkijan koulutusta

Helsingin yliopisto sisällyttää tutkimusaineisto-osaamisen tutkijoiden perehdytykseen sekä ottaa tämän osaamisen huomioon akateemisessa ansioitumisessa. Tiedekunnat ja laitokset sekä vastuulliset tutkijat vastaavat opiskelijoiden ja tutkimushenkilöstön perehdyttämisestä hyvään aineistonhallintatapaan.

Helsingin yliopisto tarjoaa koulutusta ja tukea aineistonhallintasuunnitelmien laatimiseen sekä datanhallintaan tutkimuksen elinkaaren ajan. Koulutusta tarjotaan sekä opintojen osana että henkilöstökoulutuksena.

Yliopisto tarjoaa tutkimusdatainfrastruktuurin

Helsingin yliopisto tarjoaa tutkijoille ja tutkimusryhmille tutkimusdatainfrastruktuurin. Se käsittää datan hallintaa, käyttöä, löytyvyyttä ja jakamista tukevia työvälineitä, palveluita sekä tallennus-, laskenta- ja käsittelykapasiteettia.

Datainfrastruktuuri rakennetaan ja sitä kehitetään yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa, ottaen huomioon myös näiden tarjoamat palvelut ja infrastruktuurit.

Tukea oikeudellisissa datakysymyksissä

Helsingin yliopisto tarjoaa tukea tutkimusaineistoihin liittyvien oikeudellisten kysymysten tunnistamiseen ja ratkaisemiseen.

Vastuulliset tutkijat vastaavat siitä, että tutkimuksessa syntyvien aineistojen omistusja käyttöoikeuksia koskevat sopimukset tehdään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, soveltuvin osin ennen tutkimushankkeen alkua.

Aineistonhallintasuunnitelma ja metadata

Rahoitushakemuksiin liitettävissä aineistonhallintasuunnitelmissa on otettava huomioon aineiston ja datan kerääminen, käsittely, omistajuus ja käyttöoikeudet, (pitkäaikais)säilytys, uudelleenkäyttö ja julkaiseminen, suunnitelmallinen tuhoaminen sekä erityisesti niiden vaatimat resurssitarpeet.

Tutkimusaineistojen metadatassa on mainittava tutkimusdatan omistaja ja oikeudelliset rajoitukset tutkimusaineistojen käytölle. Henkilötietojen ja muiden arkaluontoisten aineistojen käsittely ja säilyttäminen on otettava huomioon aineistonhallintasuunnitelmassa.

Tutkimusdata on yhteiskäyttöistä ja avointa

Helsingin yliopiston piirissä tuotettu, julkaistuihin tutkimustuloksiin liitetty tutkimusdata on lähtökohtaisesti yhteiskäyttöistä ja avointa.

Aineiston löydettävyydestä ja viitattavuudesta on huolehdittava. Aineistojen käytön yhteydessä tutkimusaineistojen tekijät on mainittava hyvän tavan mukaisesti ja Helsingin yliopisto on mainittava tutkimusaineistojen lähteenä.

Elinkeinoelämän ja yhteiskunnan toimijoiden käyttöön jalostetuista datakokonaisuuksista voidaan periä korvaus.

Tutkimusdatapolitiikka koskee digitaalisia aineistoja

Tutkimusdatapolitiikka koskee tutkimushankkeissa tuotettavia, käytettäviä ja muokattavia digitaalisia tutkimusaineistoja eli tutkimusdataa.

Tutkimusdatapolitiikan ulkopuolelle on rajattu fyysiset aineistot, joihin tutkimusdata perustuu (esim. paperiaineistot) sekä biologisen tutkimusmateriaalin käyttö.

Tutkimustoiminnassa syntyvien asiakirjojen ja aineistojen säilytystä ohjaavat asiakirjojen säilytysohje eli arkistonmuodostussuunnitelma (2013) ja yliopistojen yhteistyönä laadittu tutkimusaineistojen säilytyskriteeristö (Tutkimustoiminta. Asiakirjat, aineistot, dokumentointi. Helsinki 1997).

Biologisen materiaalin käyttöä tutkimuksessa ohjaa erillinen lainsäädäntö sekä lupakäytännöt.

 

Helsingin yliopiston tutkimusdatapolitiikka hyväksyttiin 2015.