Vastuullinen tutkijanarviointi

Helsingin yliopisto on sitoutunut vastuullisen tutkijanarvioinnin kansalliseen suositukseen.

Vastuullisen tutkijanarvioinnin yleiset periaatteet ovat läpinäkyvyys, integriteetti, tasapuolisuus, pätevyys ja monimuotoisuus. Pyrimme noudattamaan näitä periaatteita tutkijanarvioinneissa – sekä rekrytoinneissa että uralla etenemisen arvioinneissa. Kehitämme toimintaamme ja prosesseja vastuullisen tutkijanarvioinnin suosituksen hyvät käytännöt huomioiden. Vastuullisen tutkijanarvioinnin suositus on osa Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistusta.

Vastuullisen tutkijanarvioinnin suosituksen mukaiset arvioinnin yleiset periaatteet ovat:Läpinäkyvyys

Arvioinnin tavoitteet, menetelmät, aineistot ja tulosten tulkintatavat ovat kaikkien toimijoiden tiedossa. Arviointi suoritetaan tavalla, joka on kaikkien osapuolten ymmärrettävissä.

Arviointiprosessi ja sen kaikki vaiheet kuvataan selvästi ja avoimesti. Arvioinnista vastaava osapuoli huolehtii siitä, että arviointityössä tehdyt valinnat perustellaan ja arviointi dokumentoidaan luotettavasti.

Integriteetti

Arviointityössä noudatetaan tutkimusyhteisön tunnustamia toimintatapoja, kuten rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta.

Tasapuolisuus

Kaikkia arvioitavia kohdellaan yhdenvertaisesti ja puolueettomasti. Arviointityössä otetaan huomioon vain oleelliset ja kaikkien osapuolten tietoon saatetut tekijät. Arviointiperusteena ei saa käyttää arvioinnin tavoitteen kannalta epäolennaista henkilöön tai hänen läheiseensä liittyvää ominaisuutta tai seikkaa.

Pätevyys  

Arvioijia valittaessa huolehditaan siitä, että heillä on arvioinnin edellyttämä sisällöllinen osaaminen. Heidän on tunnettava arviointiprosessin tavoitteet ja menetelmät. Lisäksi heiltä edellytetään, että he ovat perehtyneet vastuullisen tutkijanarvioinnin periaatteisiin ja käytäntöihin. Pätevyyden lisäksi kiinnitetään huomiota arvioijien esteettömyyteen ja huolehditaan heidän yhteisen osaamisensa monipuolisuudesta.

Monimuotoisuus

Arvioinnissa huomioidaan tutkimuksen ja tuotosten monimuotoisuus.

DORA-julistus

Helsingin yliopisto allekirjoitti kansainvälisen DORA-julistuksen vuonna 2020.

DORA-julistuksen (Declaration on Research Assessment) keskeisenä sisältönä on vaatimus tutkimuksen laadullisen arvioinnin ensisijaisuudesta.

Vaatimus koskee sekä tutkimustuotoksia (julkaisujen lisäksi esimerkiksi tutkimusdata ja lähdekoodi) että tutkimuksen vaikuttavuutta. Julkaisujen arvioinnissa ensisijaisena kriteerinä tulisi aina olla niiden tieteelliset ansiot.

Julistuksen toinen kokoava teema on, että tutkimustuotoksia ja tutkijan toiminnan vaikuttavuutta tulisi arvioida kokonaisuutena. Yleisellä tasolla kaikilta arviointiprosesseilta edellytetään avoimuutta sekä käytettävien menetelmien ja kriteerien selkeyttä.

Allekirjoittamalla DORA-julistuksen Helsingin yliopisto haluaa osoittaa sitoutumistaan tutkimuksen arvioinnin kehittämiseen, vastuulliseen metriikkaan ja avoimen tieteen edistämiseen.

CoARA

Yliopisto on vuonna 2022 liittynyt CoARA:n (Coalition for Advancing Research Assessment) jäseneksi. CoARA on eurooppalainen yhteenliittymä tutkimuksen arvioinnin uudistamiseksi.