Alan tutkimuksessa tarkastellaan ruoantuotannon ja ‑kulutuksen kilpailukykyä ja kestävyyttä taloudellisesta ja liikkeenjohdollisesta näkökulmasta. Kilpailuetujen luominen, uusien innovaatioiden kehittäminen ja kaupallistaminen sekä uusien yritysten perustaminen ruoka- ja maataloussektoreilla ovat keskeisiä aiheita ruokajärjestelmien ja -markkinoiden toiminnassa ja kehittämisessä. Taloudellinen ja liikkeenjohdollinen näkemys ruokajärjestelmien toiminnasta on avainasemassa bioliiketalouden, taloudellisen kasvun ja yhteiskunnan hyvinvoinnin kehittämisessä.

Tässä kehitystyössä on lisäksi oleellista huomioida ruoantuotannon ja -kulutuksen merkittävät ympäristölliset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset kestävyysvaikutukset. Kilpailukykyinen ja menestyksellinen liiketoiminta edellyttää liiketoimintaympäristön jatkuvien muutosten huomioimista sekä globaalilla että paikallisella tasolla ja niihin reagoimista asianmukaisesti. Asiakkaiden nykytarpeiden lisäksi on tunnistettava kulttuuriarvoissa tapahtuvat muutokset sekä kulutukseen ja kuluttajien käyttäytymiseen liittyvät uudet trendit. Tämä tutkimusalue on nousemassa entistä tärkeämmäksi.

Helsingin yliopiston Viikin kampuksella on huomattavaa tutkimusosaamista elämäntieteiden eri osa-alueilla, kuten maaseutu-, maatalous-, ympäristö-, ruoka- ja metsäsektoreilla. Tutkimuksen nykyinen painopiste täydentää elämäntieteiden asiantuntemusta merkittävästi tuomalla tieteellisen ja tieteidenvälisen näkökulman ruoka- ja maataloussektoreiden toimialoihin, liiketoimintaan ja kuluttajaosaamiseen. Tutkimuksellinen painopiste lisää hedelmällistä yhteistyötä muilla Life sciences -aloilla.

Taloustieteen laitoksella tehtävä tutkimus pyrkii vahvistamaan maatalous- ja luonnonvarasektorin kilpailukykyä. Sen tuloksia voidaan soveltaa kehitettäessä periaatteita, joissa huomioidaan kaikkien ruokaketjun toimijoiden intressit alkutuotannosta kuluttajiin ja veronmaksajiin. Tutkimusalue tuottaa Suomen taloutta koskevia uusia, kekseliäitä tieteellisiä avauksia ja ratkaisuja. Lisäksi painopistealuetta kehittämällä ja vahvistamalla voidaan edistää elämäntieteisiin sekä soveltaviin talous- ja johtamistieteisiin pohjautuvan yrittäjyyskampuksen rakentamista Viikkiin.