Taloustiede

Taloustieteen osastolla tehtävän tutkimuksen tavoitteena on tuottaa politiikan ja liiketoiminnan kannalta merkittävää tietoa sekä kouluttaa kestävän tulevaisuuden muutoksentekijöitä. Keskitymme hyödykkeisiin ja palveluihin, joita ihmiset tuottavat hyödyntämällä ekosysteemejä, etenkin maatalousmaata, ruokajärjestelmiä, metsiä ja vesiympäristöjä.

Taloustieteen osastolla pyritään löytämään ratkaisuja kestävän kehityksen tavoitteesta kumpuaviin elintarviketalouden mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Lähestymme aihetta moninaisista näkökulmista, yksittäisistä yrityksistä niiden arvoketjukumppaneihin, ruokajärjestelmiin, ruoantuotannon ekosysteemeihin ja kuluttamisen kulttuureihin sekä näihin oleellisesti liittyviin yhteiskunnallisiin voimiin. Teemme tutkimusta muun muassa taloustieteen, johtamisen, markkinoinnin ja kulutuksen teorian näkökulmasta. Hankimme lisää tietoa hyödykkeiden ja palveluiden tuottamisen mahdollistavien ekosysteemien taloudesta ja hallinnasta hyödyntämällä laajaa kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten menetelmien kirjoa.

Tutkimuksemme vaikuttaa päättäjiin ja yrityksiin, jotka pyrkivät ohjaamaan elintarviketeollisuutta kohti kestävämpää tulevaisuutta. Tutkijoitamme on aktiivisesti mukana muun muassa Suomen ilmastopaneelissa.

Käytännönläheinen ja monitasoinen näkökulma sekä mahdollisuuksiin ja haasteisiin kohdistettavien tutkimuksellisten lähestymistapojen moninaisuus heijastuvat myös osaston järjestämiin kursseihin, joiden tavoitteena on kouluttaa kestävän tulevaisuuden muutoksentekijöitä. Yhtäältä pyrimme tarjoamaan opiskelijoille laajan katsauksen osaston käsittelemiin aiheisiin samalla kun he oppivat jäsentämään mahdollisuuksia ja haasteita eri näkökulmista. Toisaalta tarjoamme koulutusohjelmiin pohjaavia erikoistumisvaihtoehtoja, joissa opiskelijat pääsevät soveltamaan menetelmällisesti laajoja ja työllistymisen kannalta olennaisia työkaluja.

Osasto koordinoi