Avoin yliopisto: Esi- ja alkuopetus
Esi- ja alkuopetus on kasvatustieteen kandiohjelman yhteisiä valinnaisia opintoja

Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op on kasvatustieteiden koulutusohjelmaan kuuluva valinnainen tieteenalaa tukeva opintokokonaisuus.

Opinnoissa perehdytään esi- ja alkuopetusikäisen lapsen oppimisen ja opettamisen erityisluonteeseen. Opintokokonaisuudessa käsitellään esi- ja alkuopetuksen kysymyksiä ikäkausididaktisesta näkökulmasta.

Opinnot soveltuvat mm. esi- ja alkuopetusikäisten lasten kanssa työskenteleville ja muissa kasvatus- tai opetustehtävissä toimiville.

Esi- ja alkuopetuksen opinnot

Avoimessa yliopistossa voit suorittaa  esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op. Lukuvuoden 2021-2022 opinto-ohjelmat julkaistaan heinäkuun puoliväliin mennessä.

Esi- ja alkuopetuksen aineopintoja ei ole tarjonnassa lukuvuonna 2021-2022.

 

Katso ennen maaliskuuta 2021 järjestetyt opinnot

Avoimessa yliopistossa voit suorittaa  esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op.

Esi- ja alkuopetuksen aineopintoja ei ole tarjonnassa lukuvuonna 2021-2022.

Esi- alkuopetuksen perusopinnot 25 op Seuraavat kurssit suoritetaan osana 25 opintopisteen perusopintokokonaisuutta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee perustiedot esi- ja alkuopetusikäisen lapsen ajattelun ja oppimisen eri tavoista ja näiden taitojen opettamisesta.hallitsee perustiedot lapsikeskeisestä esiopetuksesta, koulun alusta ja alkuopetuksesta.kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan esi- ja alkuopetusta käytännön toimintana.ymmärtää joustavan esi- ja alkuopetuksen merkityksen.osaa soveltaa esi- ja alkuopetuksen keskeisiä pedagogisia periaatteita. Opintojaksolla on kaksi aihealuetta, monikulttuurisuus ja erityispedagogiikka:   Opintojakson suoritettuaan opiskelija Monikulttuurisuus: tuntee ja osaa käyttää monikulttuurisuuskasvatuksen keskeisiä käsitteitäkykenee suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan esi- ja alkuopetusta moninaisuus ja monikulttuurisuus huomioidenymmärtää inkluusion perusperiaatteita sekä erilaisia monikulttuurisuuskasvatuksen ulottuvuuksia ja lähestymistapoja.ymmärtää perheiden moninaisia taustoja ja kykenee tekemään yhteistyötä erilaisten perheiden kanssakykenee tukemaan lapsen positiivisen identiteetin kehitystä.   Erityispedagogiikka: opiskelija ymmärtää havainnoinnin ensisijaisuuden käyttäytymisen ja oppimisen erilaisten ilmenemismuotojen tunnistamisessa.oppimisen, tunnesäätelyn ja käyttäytymisen taustalla olevia biologisia, kehityksellisiä ja kulttuurisia mekanismeja.lapsen lukivaikeuden ja siihen liittyvän lukiopetuksen.opettajan myönteisen ohjauksen tärkeyden kaikkien lasten oppimisessa.vertaissuhteiden, aktiivisen osallisuuden ja ryhmätoiminnan tärkeyden oppimisprosessissa. Kurssit järjestetään seuraavasti Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee perustiedot esi- ja alkuopetuksen pedagogisista, äidinkieleen, kirjallisuuteen ja draamaan liittyvistä perusteista. ymmärtää esi- ja alkuopetusikäisen lapsen äidinkielen oppimiseen liittyviä erityiskysymyksiä.kykenee toteuttamaan esi- ja alkuopetuksen kielen opetusta monilukutaidon keinoin  ymmärtää draaman teorian perusteita ja merkitystä osana varhaiskasvatus- ja esiopetusikäisen lapsen kielen kehityksen, oppimisen ja opettamisen tukea.hallitsee draaman toimintamuotoja ja työtapoja suunnittelemisen ja toteuttamisen perusteet osana äidinkielen opetusta. Kurssit järjestetään seuraavasti Opintojakson suoritettuaan opiskelija Hallitsee esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelmien perusteet matematiikan, ympäristökasvatuksen ja ympäristöopin osaltaYmmärtää ja osaa suunnitella sekä soveltaa integrointia eri oppiaineiden välillä.Tietää esi- ja alkuopetusikäisen matemaattisen ajattelun kehityksen.Kykenee innostamaan ja motivoimaan matematiikan oppimiseen erilaisia työtapoja ja oppimisympäristöjä hyödyntäenTunnistaa matematiikan oppimisvaikeuksien tunnusmerkkejä ja osaa eriyttää opetusta lasten erilaiset tarpeet huomioidenYmmärtää ympäristöopin tiedonalojen ominaispiirteitä ja luonnontieteellisen ajattelutavan merkitystä maailmankuvan muodostumisessa.Opiskelijalla on valmiuksia suunnitella, toteuttaa ja arvioida ympäristökasvatuksen ja ympäristöopin opetusta ja oppimista opetussuunnitelmien perusteiden suuntaisesti.Osaa hyödyntää leikkiä ja leikillisiä lähestymistapoja matematiikan sekä ympäristökasvatuksen ja ympäristöopin opetuksessaOsaa huomioida ja edistää kestävän kehityksen ekologista, taloudellista, kulttuurista ja sosiaalista ulottuvuutta toiminnassaan. Kurssit järjestetään seuraavasti Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää katsomuskasvatuksen ja -opetuksen merkityksen ja sen eri ulottuvuudet osana laadukasta esi- ja alkuopetusta.osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida toiminnallisia, elämyksellisiä ja eheyttäviä katsomusopetuksen työtapoja.ymmärtää esi- ja alkuopetuksen taide- ja taitokasvatuksen merkityksen ja mahdollisuudet lasten kokonaisvaltaisen kasvun ja hyvinvoinnin tukemisessa sekä oppimisen ja osaamisen edistämisessäosaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida kuvataiteellisia, käsitöiden, liikunnan, musiikillisen sekä suullisen ja kehollisen ilmaisun työtapoja. Kurssit järjestetään seuraavasti
Ohjeita opiskeluun

Tärkeää tietoa opiskeluihisi liittyen löydät Opiskelijan ohjeista.

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä avoin-student@helsinki.fi

Sinua voisi kiinnostaa myös
Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen