Utbildningsprogrammen i veterinärmedicin

Under grundstudierna i veterinärmedicin utvecklar studenten de färdigheter som behövs för att arbeta som veterinär, självständigt utöva yrket och följa utvecklingen inom branschen samt för kontinuerligt lärande. Utbildningen öppnar vägen för många olika yrkesbanor för dem som är intresserade av både djurens och människornas hälsa.

Den veterinärmedicinska utbildningen består av en treårig kandidatexamen i veterinärmedicin och en treårig licentiatexamen i veterinärmedicin (VML). Studierna bildar en helhet där studierätt beviljas samtidigt till kandidatprogrammet i veterinärmedicin och utbildningsprogrammet för licentiatexamen i veterinärmedicin.

Under studierna på kandidatnivå sätter du dig in i vården av ett friskt djur och uppkomsten av sjukdomar. Under det första året studerar du anatomi och fysiologi hos friska djur samt grunderna för djurhållning och djurens välbefinnande. Under det andra året lär du dig om husdjurs utfodring, sjukdomsalstrare, immunologi och patologi. Även lantgårdspraktiken genomförs under de två första studieåren. Under det tredje året fortsätter studierna i patologi, och du studerar också epidemiologi, farmakologi och veterinärers myndighetsrelaterade ansvar. I köttinspektionsstudierna lär du dig om besiktningsveterinärens uppgifter på slakterier och utför slakteripraktiken. På våren börjar de kurser som utgör en introduktion till kliniskt arbete.

Licentiatstudierna inleds det fjärde året då du sätter dig in i djurens sjukdomar, diagnostik, vård och prevention. Hela femte studieåret är ett så kallat klinikår, då du deltar i patientarbetet på olika avdelningar på Universitetets djursjukhus, och också utanför fakulteten om du vill det. I slutet av det femte studieåret har du möjlighet att få temporär rätt att utöva veterinäryrket som vikarie för en legitimerad veterinär. Under det sjätte studieåret studerar du livsmedelssäkerhet, miljöhälsa och tillsyn inom miljö- och hälsoskyddet. Under licentiatstudierna utarbetar du också en licentiatavhandling i veterinärmedicin.

Tankesättet One Health – Gemensam hälsa är ett viktigt återkommande tema under hela studietiden: djur och människor delar hälsa, välfärd och miljö. Veterinärerna har en viktig roll i denna helhet.