Internationell ackreditering av utbildningen

ESEVT-utvärderingen (European System of Evaluation of Veterinary Training) är en europeisk standard som godkänts gemensamt inom hela branschen och vars uppgift är att säkerställa att den utbildning som ges vid de enheter som godkänts i utvärderingen motsvarar de ställda kraven.

European Association for Evaluation of Veterinary Education (EAEVE) utvärderar regelbundet innehållet i och kvaliteten på veterinärutbildningen. Inför utvärderingen utarbetar fakulteten en detaljerad självutvärderingsrapport. Den internationella utvärderingsgruppen bekantar sig med fakulteten i flera dagar och intervjuar utöver undervisnings- och forskningspersonalen också övrig personal, studenter och representanter för intressentgrupperna. Den senaste utvärderingen genomfördes i september 2019. Fakulteten konstaterades uppfylla kraven i de EU-direktiv som reglerar veterinärutbildningen och kraven i European System of Evaluation of Veterinary Training (ESEVT) och fakulteten beviljades statusen ”ACKREDITERAD”.