Hurdan är vår undervisning?

Undervisningen är mångsidig och praktisk. Olika undervisningsmetoder utnyttjas på ett ändamålsenligt sätt så att vi uppnår lärandemålen. Utöver föreläsningarna omfattar utbildningen mycket praktisk undervisning, grupparbeten och självständiga studier.

Största delen av undervisningen ordnas på Campus Vik och Universitetets djursjukhus i närheten av campus. En del av undervisningen sker i Mäntsälä, på produktionsdjurkliniken i Saaris som hör till Universitetets djursjukhus. I examen ingår också flera obligatoriska perioder arbetslivspraktik, av vilka en del genomförs utanför terminerna och på olika orter. Studierna omfattar också kvälls- och nattjourer, i synnerhet under det femte läsåret.

Undervisningen i utbildningsprogrammen sker främst på finska, men enskilda studieavsnitt erbjuds också på svenska. En stor del av undervisningsmaterialet och en del av undervisningen är på engelska. Studieprestationer (tentamina, föredrag och skriftliga uppgifter) kan du välja att göra på svenska eller finska, oberoende av undervisningsspråket. Under studierna kan du utveckla dina färdigheter i att kommunicera på svenska genom att delta i valfri undervisning på svenska.

Många sätt att undervisa och lära

Veterinärer behöver en bred kunskapsbas. Denna grund byggs ofta upp på föreläsningarna där man också tillsammans diskuterar och löser inlärningsuppgifter. Studenterna lär sig att hitta den senaste forskningskunskapen och att skriva vetenskapliga texter framför allt när de skriver sina kandidat- och licentiatavhandlingar, med stöd av handledarna. 

Studenterna börjar öva praktiska färdigheter genast under den första veckan av studierna i laboratorier, i dissektionssalar, på kliniker, på lantgårdar och på andra praktikplatser. Merparten av de praktiska övningarna är obligatoriska och skräddarsydda för veterinärutbildningens behov.

I övningsarbetena används både traditionella metoder och den nyaste tekniken, beroende på vad som bäst främjar inlärningen av viktiga färdigheter. Till exempel kan man lära sig kliniska färdigheter med hjälp av modeller av suggor och hästar i naturlig storlek, med hjälp av vilka det är möjligt att både repetera anatomi och öva sig på kliniska ingrepp som till exempel blodprov eller identifiering av bukorgan via ändtarmen.

Inom utbildningen används flera olika bedömningsmetoder för att säkerställa att varje student uppnår kursens kunskapsmål.

Under studierna i veterinärmedicin bekantar sig studenterna med många aktörer som är viktiga med tanke på deras framtida karriär. Utöver expertföreläsningar inom olika branscher omfattar studierna besök där studenterna får bekanta sig med platser som är viktiga med tanke på arbetet som veterinär. Dessutom är perioder med arbetslivspraktik, bland annat på anläggningar med produktionsdjur, slakterier och tillsynsenheter inom miljö- och hälsoskyddet, fast integrerade i studierna. Studenten har dessutom möjligheten att genomföra frivillig praktik antingen i Finland eller utomlands. Praktikperioderna är oavlönade.

Under det femte studieåret övar studenterna sina praktiska veterinärfärdigheter genom att delta i vården av patienter vid de sjukhus för smådjur, hästar och produktionsdjur som ingår i Universitetets djursjukhus. I patientarbetet lär sig studenterna under handledning bland annat kundservicefärdigheter, dokumentering av patientuppgifter, arbetssäkerhet och hantering av smittorisk. Studenterna deltar också i jourverksamheten vid Universitetets djursjukhus.

Man kan inte studera till veterinär enbart genom att gå webbkurser, eftersom interaktion och inlärning av praktiska färdigheter ofta kräver närvaro. Studierna har dock gjorts smidigare genom möjligheter till distansstudier när det är ändamålsenligt. I studieavsnitten ingår ofta självstudiematerial som finns på webben. Fakulteten utvecklar aktivt den webbaserade undervisningen och nya digitala läromedel.

Det är svårare att åka på studentutbyte vid Veterinärmedicinska fakulteten än det är vid många andra fakulteter, eftersom veterinärmedicine kandidatexamen och licentiatexamen endast innehåller få valfria studier och eftersom studierna i stor utsträckning måste genomföras i en på förhand bestämd ordning. Det är bra att börja fundera på tidpunkten för utbytesstudierna och valet av utbytesmål i ett så tidigt skede som möjligt. 

Experter som lärare

Lärarna vid Veterinärmedicinska fakulteten har en stark yrkeskompetens. Undervisningspersonalens biovetenskapliga och veterinärmedicinska kompetens kombineras smidigt i utbildningen. Lärarna bedriver också vetenskaplig forskning och handleder avhandlingar i forskningsgrupper.

De flesta av lärarna och av de sjukhusveterinärer som deltar i den kliniska undervisningen har genomfört universitetspedagogiska studier och/eller utvecklat sin kompetens genom en nationell eller internationell specialiseringsutbildning inom sitt område. Lärarna på fakulteten bryr sig om studenterna och deras lärande. I internationella utvärderingar av utbildningen har fakulteten särskilt fått beröm för sina motiverade och engagerade lärare.

Fakulteten ordnar regelbundet utbildningar för sina lärare i samarbete med Centret för universitetspedagogik (HYPE) och andra sakkunniga. Lärarna deltar i fakultetens egna, Helsingfors universitets gemensamma och internationella utvecklingsprojekt inom utbildning.

Centret för universitetspedagogik (HYPE) stöder både fakultetens utbildningsprogram och enskilda lärare i utvecklingen av undervisningen. HYPE har tillsammans med utbildningsprogrammen bland annat ordnat flera utbildningar för personalen som är skräddarsydda för fakultetens behov. Fakulteten samarbetar med centret också i syfte att förbättra kvaliteten på lärandet och undervisningen.

Ett exempel på samarbetet mellan fakulteten och HYPE är HowULearn-enkäterna. HowULearn-enkäterna ger studenterna respons på deras studier och anvisningar om hur de kan utveckla sitt sätt att studera samt viktig information om utbildningsprogrammen till stöd för utvecklingen av undervisningen.    

 

Fakulteten följer aktivt utvecklingen inom det veterinärmedicinska området och utvecklar sin undervisning så att den motsvarar behoven i arbetslivet också i framtiden. I utvecklingsarbetet beaktas också den senaste forskningskunskapen om lärande och undervisning samt responsen från studenter och intressentgrupper. Utvecklingsprojekten hänför sig bland annat till studenternas välmående och utvecklingen av expertfärdigheter under studierna, produktionen av material för webbundervisning samt utvecklingen av metoder för bedömning av lärande. Fakulteten deltar också i utvecklingen av den internationella veterinärutbildningen bland annat inom ramen för Erasmus+ utbildningssamarbetsprojekt.

Flera lärare vid Veterinärmedicinska fakulteten hör till Lärarakademin som är ett nätverk av meriterade lärare vid Helsingfors universitet. Medlemmarna i akademin delar med sig av god undervisningspraxis, ordnar pedagogiska utbildningsevenemang, bedriver pedagogisk forskning och leder pedagogiska utvecklingsprojekt.

Första året av studier i veterinärmedicin