Fristående speciallärarstudier
De fristående studierna för speciallärare ger yrkesfärdigheter och formell behörighet för specialundervisning. Studiernas omfattning är 60 studiepoäng. Undervisningen ordnas på finska. Du ska visa tillräckliga språkkunskaper i finska eller svenska i ansökningsskedet. Ansökningstiden är 9.12.2021-11.1.2022. Antagningsgrunderna för studier som inleds hösten 2022 har publicerats i Studieinfo.fi.
Förhandsmaterial för urvalsprovet

Förhandsmaterial för urvalsprovet i fristående speciallärarstudier har publicerats 12.1.2022 på finska:

https://www.helsinki.fi/fi/hakeminen-ja-opetus/hae-tutkintoa-taydentaviin-koulutuksiin/hae-opettajan-ammattipatevyyksia-antaviin-opintoihin/erilliset-erityisopettajan-opinnot

Materialet är tillgängligt på netsidan t.o.m 23.3.2022.

Alla sökande får delta i urvalsprovet. Det skickas ingen separat kallelse till urvalsprovet.

Urvalsprovet är ett skriftligt prov som ordnas i Helsingfors 8.2.2022 kl. 13.00–15 i Helsingfors universitets lokaler. Den exakta salsindelningen publiceras på Ansökningsservicens webbsidor senare.

 

Provplatsen 8.2.2022 kl. 13-15

Alla som har önskat frågorna också på svenska gör provet i Sal I i Porthania, Universitetsgatan 3 Helsingfors.

Behörighet

Du kan ansöka till de fristående speciallärarstudierna om du har avlagt den grundexamen som krävs och har genomfört grundstudier i specialpedagogik (25 sp). Om du ansöker till fristående speciallärarstudier (LEO) eller fristående specialklasslärarstudier (ELO) ska du även ha viss nödvändig arbetserfarenhet.

Närmare kriterier för ansökningsbehörighet i antagningsgrunderna har publicerats i Studieinfo i början av november 2021.

Beskrivning av de fristående speciallärarstudierna

Målet med de fristående speciallärarstudierna (60 sp) är att ge yrkesfärdigheter och formell behörighet för specialundervisning, i synnerhet inom den grundläggande utbildningen och förskoleundervisningen samt småbarnspedagogiken. Målet är att utbilda mångsidiga experter med god interaktionsförmåga som förstår specialpedagogikens natur i en bred kontext. Under studierna ägnas särskild uppmärksamhet åt etiska frågor och studentens personliga utveckling. Utvecklingen av studentens yrkesidentitet stöds också. Studierna genomförs intensivt under ett år och har som centrala mål att sammanjämka teori och praktik, utveckla lärarens teoretiska tänkande som stöd för arbetet och skapa nätverk experter emellan. Under studierna utvecklas studenten till en forskande lärare och får en bild av hur brett fältet för specialundervisning och specialpedagogik är och hur viktigt det är med kontinuerligt lärande.

Studierna ger yrkesfärdigheter i specialundervisning i enlighet med förordningen om universitetsexamina (794/2004, 19 §).

Antagningsgrupper och antalet studerande som antas 2022
  • ELO: Fristående specialklasslärarstudier, 2022 är maxantalet antagna 40 studerande
  • LEO: Fristående speciallärarstudier (omfattande), 2022 maxantalet antagna 20 studerande, så att 5 platser reserveras för behöriga ämneslärare i modersmål och litteratur och matematik. Om platserna som reserverats för ämneslärare i modersmål och litteratur och matematik inte fylls, kan platserna fyllas med andra sökande i den gruppen.
  • VEO: Fristående studier för speciallärare inom småbarnspedagogiken, 2022 är maxantalet antagna 40 studerande.

 

Utgående från din grundutbildning och eventuella andra studier som ger behörighet kan du vara behörig att söka till flera olika ansökningsmål inom utbildningen (ELO, LEO, VEO). Studiernas struktur är samma för alla oberoende av ansökningsmål och inriktning, men i fråga om gruppundervisning varierar fokus i studierna beroende på vilken inriktning du valt. Den formella behörighet som utbildningen ger är inte beroende av vilket ansökningsmål du blir antagen till.

Nästa ansökningsperiod

Antagningsgrunderna för studier som inleds hösten 2022 har publicerats i början av november 2021 i Studieinfo.fi. Ansökningstiden är 9.12.2021-11.1.2022.