Anvisningar för dem som blivit antagna

Anvisningar för dem som blivit antagna till en utbildning.
Mottagande av studieplats och reservplatser

Examensstuderande

Examensstuderande vid Helsingfors universitet behöver inte meddela Ansökningsservicen att de tar emot sin studieplats, utan studierätten för pedagogiska studier läggs till i Sisu utan separat anmälan.

Fristående sökande

De som blir antagna till fristående studier ska meddela att de tar emot sin studieplats inom den tid som anges i antagningsbrevet, annars mister de studieplatsen. Studieplatsen tas emot i Studieinfo.

 

Inlämnande av officiellt styrkta kopior

Ansökningsservicen ber inte i ansökningsskedet om officiellt styrkta kopior av de dokument som krävs. Antagna sökande ska dock på begäran visa upp de originalintyg som efterfrågas eller lämna in officiellt styrkta kopior av dem efter antagningen, innan studierätten registreras. Antagningen är villkorlig tills de dokument som efterfrågas har lämnats in. Om en sökande måste lämna in officiellt styrkta kopior av dokument som använts vid ansökan, informeras den sökande om det i antagningsbrevet.

Begäran om omprövning

En sökande som är missnöjd med resultatet av antagningen och anser att antagningsprocessen inte har förlöpt korrekt kan skriftligen begära omprövning hos Pedagogiska fakulteten inom 14 dagar från publiceringen av resultatet. En skriftlig begäran om omprövning i fråga om antagningsresultaten som riktas till Pedagogiska fakultetens antagningsnämnd ska lämnas in till Helsingfors universitets ansökningsservice. Omprövningsbegäran ska göras skriftligen och i den ska noggrant anges vad som ska omprövas och på vilka grunder. Närmare information ges i samband med avslaget.

 

Överförande av information till Sisu

De antagna fristående studenternas uppgifter förs in i Sisu senast i början av juli. Efter det kan de ansöka om behörighet vid behörighetsexpeditionen. Behörigheten ger bland annat tillgång till e-postadressen helsinki.fi och anmälan till kurserna.

I samband med att uppgifterna förs in i systemet registreras alla fristående sökande som "närvarande" om de inte lämnar in ett intyg som beviljar dem att skjuta upp studiestarten.

Samtidigt registreras examensstuderandenas rätt att genomföra studiehelheten i fråga.

 

Studierättens längd

Den fristående studierätt som ger behörighet att arbeta som lärare är avgiftsfri och tidsbegränsad. Enligt rektorns beslut kan dekanus bevilja studierätt för två år och fakulteten kan förlänga studietiden med ett år av vägande skäl.

Examensstuderandes studierätt fortsätter lika länge som den studierätt för examen vid Helsingfors universitet som låg till grund för antagningen. Notera att pedagogiska studier alltid ska ingå i en magisterexamen. Studenter vid Pedagogiska fakulteten ska inkludera speciallärarstudier och studier inom olika ämnen och ämneshelheter som undervisas i den grundläggande utbildningen i sin kandidatexamen.

 

Uppskov med studiestarten

Ansökningsservicen kan på särskild ansökan bevilja nya studenter som har blivit antagna till fristående studier rätt att skjuta upp studiestarten med ett läsår (= uppskov med studierna). Uppskov med studiestarten kan beviljas endast på grund av lagstadgad frånvaro i enlighet med universitetslagen 2009/558, det vill säga fullgörande av värnplikt eller frivillig militärtjänst, graviditet, moderskaps- , faderskaps- eller föräldraledighet   eller sjukdom.  Närmare information ges i samband med antagningen.

 

Studierådgivning