Anvisningar om hur man söker till utbildning

På den här sidan hittar du information om hur man visar sina språkkunskaper, lämnar in bilagor och deltar i urvalsprov för studier som ger kvalifikationer för läraryrket. Utbildningsprogrammens antagningsgrunder hittar du i Studieinfo.
Bekanta dig med antagningsgrunder på Studieinfo

I antagningsgrunder hittar du bl.a. följande information:

 • ansökningstiderna
 • behörighetskraverna
 • spräkkrav
 • förutsättade bilagor
 • antagningen till studier och poängsättning för inträdesprovet (bl.a. information om tid och plats för inträdesprovet)
 • elektroniska ansökningsblanketten 
Antagningsgrunder
Urvalsprov

Till provet ska du ha med dig ett identitetsbevis med fotografi (pass, identitetskort som utfärdats i ett EU-land eller finländskt körkort) och skrivredskap (blyertspenna eller stiftpenna och radergummi).

Dessutom får du ta med dig följande till din plats:

 • En liten matsäck i genomskinlig förpackning.
 • Någonting att dricka i en flaska (högst 1,5 liter). Eventuella etiketter måste tas bort från flaskan.
 • Öronproppar - men observera att om du använder öronproppar kanske du inte hör de anvisningar som provövervakaren eventuellt ger under provet. Du använder alltså öronproppar på eget ansvar.
 • Mediciner och andra medicinska hjälpmedel som du absolut behöver under provet. Läkemedel i tablettform får tas med till platsen endast utan fodralet eller burken.

Du får inte ta med dig till din plats:

 • Mobiltelefon, hörlurar eller andra apparater som man kan sända eller ta emot information med eller som man kan spara information på.
 • Armbandsur eller andra klockor. Det finns klockor på väggarna i salarna så att man kan se tiden från alla platser.
 • Kalkylator.
 • Överstrykningspenna.
 • Urvalsprovsböcker, tabeller, anteckningar eller annat motsvarande skriftligt material.
 • Pennfodral, glasögonfodral eller andra askar eller påsar som man inte kan se igenom.
 • Näsdukar. Om du behöver en näsduk under provet kan du be övervakaren om hushållspapper.

Lämplighetsprovet

Alla intervjuer på svenska gällande pedagogiska studier med inriktning på vuxenutbildning eller grund- och gymnasieutbildning ordnas i Helsingfors 10.5.2023 kl. 9–16. Intervjun tar ca 30 minuter.  Platsen är Aurora byggnaden, Brobergterasssen 10.

 

Individuella arrangemang vid urvalsprovet

Du kan anhålla om individuella arrangemang av hälsoskäl med ett fritt formulerat brev som du skickar till Ansökningsservicen. Det ska tydligt framgå av din anhållan vilka individuella arrangemang du begär.

Urvalsprovet kan ordnas i en separat lokal och man kan använda särskilda material eller hjälpmedel vid behov. Urvalsproven för pedagogiska studier för lärare ordnas i lokaler med tillgänglig passage. Tilläggstid beviljas inte för lämplighetsintervjuerna.

Till anhållan bifogas ett läkarutlåtande av vilket framgår funktionsnedsättningens eller sjukdomens art och behovet av individuella arrangemang.

Anhållan om individuella arrangemang måste ha inkommit till Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet innan ansökningstiden gått ut. En anhållan som inkommit efter den utsatta tiden kan endast godkännas om den sökande visar att behovet av individuella arrangemang uppkommit efter utgången av ansökningstiden och det inte har varit möjligt att förutse behovet före det.

Urvalsprovet bedöms i enlighet med universitetets anvisningar och vid bedömningen tillämpas samma principer som på andra sökande.

Hur man visar sina kunskaper i svenska

Du ska visa dina kunskaper i svenska enligt anvisningarna om du söker till något av följande ansökningsmål:

 • Fristående studier i olika ämnen och ämneshelheter som undervisas i den grundläggande utbildningen (undervisning på svenska)
 • Pedagogiska studier för lärare (undervisning på svenska)
 • Frisående speciallärarstudier (undervisning på svenska)
 • Studier i olika ämnen och ämneshelheter som undervisas i den grundläggande utbildningen, som biämnesstudier (undervisning på svenska)

Om du söker till något av ansökningsmålen nedan ska du antingen visa dina kunskaper i svenska i enlighet med anvisningarna, eller dina kunskaper i finska enligt anvisningarna:

 • Ämnesstudier i universitetspedagogik (undervisning på finska)
 • Fristående studier i hushållsvetenskap och slöjdvetenskap som erbjuds av pedagogiska fakulteten. Om du ansöker till dessa utbildningar, så följ endast den i ifrågavarande ansökningens anvisningar om bifogande av bilagor.

Nedan listas olika sätt att visa sina språkkunskaper. Du kan visa dina språkkunskaper på något av de sätt som listas. I varje punkt beskrivs det närmare med vilka bilagor du kan visa dina språkkunskaper. Observera att du i vissa fall inte måste lämna in bilagor, utan Ansökningsservicen får informationen direkt ur det nationella studieregistret.

I ansökningsskedet räcker det att du lämnar in en kopia av bilagan. Kopian behöver inte vara officiellt bestyrkt.

Examina på andra stadiet

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en finländsk studentexamen, om

 • du har avlagt examen på svenska, ELLER
 • du har avlagt provet i modersmålet (svenska) med minst vitsordet approbatur, ELLER
 • du har avlagt provet i svenska som andraspråk* med minst vitsordet magna cum laude approbatur.

* Observera att den som skriver provet i svenska som andraspråk (R2) har något annat modersmål än finska, svenska eller samiska. Man kan inte visa kunskaper i svenska med provet i andra inhemska språket (A1-, A2- eller B-språk).

Du behöver inte lämna in en kopia på ditt studentexamensbetyg om du har avlagt studentexamen 1990 eller senare, eller om du avlägger studentexamen våren 2021. Universitetet får uppgifterna om avlagda examina och vitsord från studentexamensnämndens register. Om ansökningsservicen av någon orsak inte får uppgifterna om dina tidigare studier från registret, kontaktar man dig och ber dig komplettera ansökan.

Om du har avlagt studentexamen före 1990 ska du lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ditt studentexamensbetyg eller av ett separat modersmålsprov. Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en International Baccalaureate-examen, om du har avlagt

 • svenska som A1-språk med godkänt vitsord (minst 2), ELLER
 • svenska som A2- eller B-språk med minst vitsordet 5, ELLER
 • svenska som A-språk (literature /language and literature /literature and performance) med godkänt vitsord (minst 2).

Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av examensbeviset (Diploma). Om din examen blir färdig sommaren 2021 ska du lämna in en kopia av din läroanstalts officiella förhandsuppskattning (Candidate Predicted Grades). Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

Du kan begära att International Baccalaureate-organisationen lämnar in dina vitsord elektroniskt direkt till Helsingfors universitets ansökningsservice. I det fallet ska du beställa ett studieutdrag (Transcript of Grades) från IB-organisationen och be organisationen lämna in det till Helsingfors universitets ansökningsservice. Om du inte ger IB-organisationen fullmakt att lämna in dina vitsord till Helsingfors universitet ska du själv lämna in en kopia.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en European Baccalaureate (EB) -examen med följande vitsord:

 • svenska som L1-språk med minst vitsordet 4, om du har avlagt examen före 2021, 
 • svenska som L1-språk med minst vitsordet 5, om du har avlagt examen 2021 eller senare, ELLER
 • svenska som L2-språk med minst vitsordet 7.

Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av examensbeviset. Om din examen blir färdig sommaren 2021 ska du lämna in en kopia av din läroanstalts officiella förhandsuppskattning av dina vitsord. Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en Reifeprüfung- eller Deutches Internationales Abitur (DIA) -examen, om du har avlagt

 • det skriftliga provet i svenska med godkänt vitsord (= minst 4), ELLER
 • det muntliga provet i svenska med minst vitsordet 8.

Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av det fyra sidor långa tyska examensbeviset Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife och ett motsvarighetsintyg på finska. Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en yrkesinriktad grundexamen om du har avlagt din examen på svenska. Lärokursen i modersmålet kan avse ett annat språk.

Om du har avlagt examen 2017 eller senare behöver du inte lämna in en kopia av examensbeviset, eftersom universitetet får uppgifterna direkt från registret. Om ansökningsservicen av någon orsak inte får uppgifterna om dina tidigare studier från registret, kontaktar man dig och ber dig komplettera ansökan.

Om du har avlagt examen före år 2017, lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ditt examensbevis. Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

Grundläggande utbildning och gymnasieundervisning samt andra examina som ger högskolebehörighet

Du kan visa dina kunskaper i svenska med godkänt vitsord i svenska som modersmål i ett slutbetyg som gäller studier som avses i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) eller i gymnasielagen (629/1998) eller motsvarande studier. Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av avgångsbetyget till den adress som ansökningssystemet uppger.

Du kan också visa dina kunskaper i svenska med ett slutbetyg av grundläggande utbildning eller gymnasieutbildning genomfört på svenska. Lärokursen i modersmålet kan i så fall avse ett annat språk. Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av avgångsbetyget till den adress som ansökningssystemet uppger.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en annan examen som ger högskolebehörighet om du har avlagt din examen på svenska. Lärokursen i modersmålet kan avse ett annat språk.

Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ditt examensbevis. Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

Högskoleexamen och högskolestudier

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en högskoleexamen, om

 • du har avlagt examen på svenska, ELLER
 • huvudämnet i din examen är svenska språket (eller ett motsvarande ämne enligt intyg från högskolan), ELLER
 • du har skrivit mognadsprovet på svenska.

Om den examen som du visar dina språkkunskaper med är avlagd i Finland 1995 eller senare, behöver du inte lämna in papperskopior av ditt examensbevis eller studieutdrag. Helsingfors universitet får uppgifterna om dina studier via det elektroniska prestationsregistret i Studieinfo. Om uppgifterna om dina tidigare studier av någon orsak inte fås från registret, kommer man att kontakta dig och be dig komplettera ansökan.

Om den examen som du visar dina språkkunskaper med är avlagd i Finland före 1995, måste du lämna in officiellt bestyrkta kopior av ditt examensbevis och studieutdrag.

Om den examen som du visar dina språkkunskaper med är avlagd utomlands, måste du lämna in officiellt bestyrkta kopior av ditt examensbevis och studieutdrag, samt officiella översättningar om originaldokumenten inte är skrivna på finska, svenska eller engelska.

Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

Bilagor som bifogas till ansökan återlämnas inte, lämna alltså inte in ditt examensbevis i original.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med högskolestudier, om du har genomfört

 • ett språkprov eller språkstudier i svenska som ingår i examen och som visar minst goda muntliga och skriftliga färdigheter i svenska som det andra inhemska språket (förordning 481/2003 16 § 2 mom.), ELLER
 • minst 35 studieveckor eller 60 studiepoäng studier eller vitsordet cum laude approbatur i svenska språket eller motsvarande studier i ett motsvarande ämne enligt intyg från högskolan (förordning 481/2003 16 § 3 mom.).

Om de studier som du visar dina språkkunskaper med är genomförda i Finland 1995 eller senare, behöver du inte lämna in papperskopior av ditt examensbevis eller studieutdrag. Helsingfors universitet får uppgifterna om dina studier via det elektroniska prestationsregistret i Studieinfo. Om uppgifterna om dina tidigare studier av någon orsak inte fås från registret, kommer man att kontakta dig och be dig komplettera ansökan.

Om de studier som du visar dina språkkunskaper med är genomförda i Finland före 1995, måste du lämna in officiellt bestyrkta kopior av ditt examensbevis och studieutdrag.

Om de studier som du visar dina språkkunskaper med är genomförda utomlands, måste du lämna in officiellt bestyrkta kopior av ditt examensbevis och studieutdrag, samt officiella översättningar om originaldokumenten inte är skrivna på finska, svenska eller engelska.

Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

Bilagor som bifogas till ansökan återlämnas inte, lämna alltså inte in ditt examensbevis i original.

Språkprov

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en allmän språkexamen om du uppnår färdighetsnivå 5 i alla delområden på skalan 1–6 eller färdighetsnivå 7 på skalan 1–9. Det räcker att du lämnar in en kopia på examensbeviset. Helsingfors universitet kontrollerar resultaten direkt med den utbildningsanstalt som utfärdat examen.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en språkexamen för statsförvaltningen om du visar god färdighetsnivå i proven i muntlig och skriftlig färdighet. Det räcker att du lämnar in en kopia på examensbeviset. Helsingfors universitet kontrollerar resultaten direkt med den utbildningsanstalt som utfärdat examen.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med ett godkänt TISUS-prov (Test in Swedish for University Studies). Det räcker att du lämnar in en kopia på examensbeviset. Helsingfors universitet kontrollerar resultaten direkt med den utbildningsanstalt som utfärdat examen.