Vanliga frågor och svar om öppna universitetsleden

På den här sidan svarar vi på allmänna frågor om antagningen via öppna universitetsleden. Vänligen läs i första hand om antagningsgrunderna för dina ansökningsmål i Studieinfo.

Du kan söka till följande utbildningsprogram via Öppna universitetsleden:

 • Kandidatprogrammet för samhälle i förändring
 • Kandidatprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi
 • Kandidatprogrammet i biologi
 • Kandidatprogrammet i datavetenskap
 • Kandidatprogrammet i ekonomi
 • Kandidatprogrammet i filosofi
 • Kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer
 • Kandidatprogrammet i fysikaliska vetenskaper
 • Kandidatprogrammet i geografi
 • Kandidatprogrammet i geovetenskap
 • Kandidatprogrammet i historia
 • Kandidatprogrammet i kemi
 • Kandidatprogrammet i konstforskning
 • Kandidatprogrammet i kulturforskning
 • Kandidatprogrammet i matematiska vetenskaper
 • Kandidatprogrammet i miljö och livsmedelsekonomi
 • Kandidatprogrammet i miljövetenskaper
 • Kandidatprogrammet i molekylära biovetenskaper
 • Kandidatprogrammet i pedagogik: specialpedagogik
 • Kandidatprogrammet i politik, medier och kommunikation
 • Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper
 • Kandidatprogrammet i sociala vetenskaper: socialpsykologi, sociologi och samhällspolitik
 • Kandidatprogrammet i sociala vetenskaper: socialt arbete
 • Kandidatprogrammet i språk
 • Kandidatprogrammet i teologi och religionsforskning
 • Utbildningsprogrammet för rättsnotarie

Du kan söka till utbildningar inom det pedagogiska området i den andra gemensamma ansökan till högskolor. Se även svaret på frågan Hur kan jag söka till utbildningar inom det pedagogiska området?”

Du kan söka till utbildningar inom det pedagogiska området i den andra gemensamma ansökan till högskolor.

Du måste ha genomfört grundstudier inom det pedagogiska området på universitetsnivå. Du kan få tilläggspoäng från andra universitetsstudier och språkstudier. Studierna som utgör grunden för din ansökan får inte höra till en högskoleexamen du har avlagt och du får inte ha en giltig rätt att avlägga högskoleexamen i Finland.

Mer information finns på webbsidor för Nätverket för antagningssamarbete inom det pedagogiska området (på finska).

Rätt att avlägga examen betyder att du får studierätt för en examen vid en högskola. Om du till exempel för tillfället avlägger kandidat- eller magisterexamen vid ett universitet, har du en gällande rätt att avlägga examen. Påbyggnadsexamina (doktorsexamen och licentiatexamen) och yrkeshögskoleexamina är också högskoleexamina.

Ibland kan det hända att en sökande har glömt att hen har en gällande rätt att avlägga examen. Det kan hända om det är flera år sedan personen påbörjade sina studier. Det är möjligt att studierätten kan återställas bara du ber om det. Observera att även sådana studierätter som kan återställas eller till vilka det går att ansöka om extra tid räknas som giltiga studierätter.

Om du till exempel har glömt att anmäla dig som närvarande, kan din studierätt återställas. Om du vill avstå från en studierätt, måste du i regel meddela högskolan som har beviljat rätten att avlägga examen. Du hittar information om dina studierätter från 1995 framåt I tjänsten Min Studieinfo. 

Om du blir antagen till ett kandidatprogram är ditt mål att avlägga kandidatexamen. Examen består av bestämda kurser som fastställs i undervisningsplanen. När du ansöker via öppna universitetsleden ska du redan ha genomfört en del av de studier som krävs för examen.

Därför ska de studier som ligger som grund för din ansökan vara sådana att de kan inkluderas i examen. Det betyder i regel att studierna som du har genomfört ska lämpa sig för det kandidatprogram som du ansöker till.

Vid universitetet studerar man och forskar i olika vetenskapsområden. Kandidatprogrammen fokuserar i regel på ett eller flera ämnen. För att du ska kunna bli antagen till ett visst kandidatprogram, måste dina tidigare studier motsvara programmets innehåll. Kandidatprogrammens innehåll fastställs i programmens undervisningsplaner.  Kandidatprogrammens undervisningsplaner finns i Instruktioner för studerande under Universitetsexamens omfattning och uppbyggnad.

En studiehelhet är en på förhand fastställd helhet som består av specifika studieavsnitt, dvs. kurser. Exempel på studiehelheter som Helsingfors universitet erbjuder är grundstudier i historia, som omfattar 30 studiepoäng, och grundstudier i datavetenskap, som omfattar 25 studiepoäng.

Inom vissa studieområden är det möjligt att slutföra ett antal studiehelheter med olika omfattning, till exempel 15 poäng eller till och med 35 poäng. Exempelvis i examensprogrammet för social förändring kan du till slutföra studiehelheter med omfattning 15, 25 eller 35 poäng.

Du kan inte själv bestämma vilka studieavsnitt som bildar en studiehelhet. Vilka studieavsnitt som ingår i en studiehelhet bestäms i utbildningsprogrammets undervisningsplan. Du kan hitta de studiehelheterna som erbjuds av öppna universitetet till exempel på sidan "Öppna Universitetsstudier enligt utbildningsprogram". Om en eller flera moduler finns tillgängliga inom en viss studieområde listas de under studieprogrammet för den studieområden.

För vissa ansökningsmål måste de studier som ligger till grund för ansökan registreras som studiehelheter (se ansökningsmålens antagningsgrunder). När du har genomfört alla de studieavsnitt som ingår i en viss studiehelhet, ska du be att studieavsnittet registreras som en studiehelhet, dvs. be om en helhetsanteckning.

För vissa ansökningsmål måste de studier som ligger till grund för ansökan registreras som studiehelheter. Det kan till exempel förutsättas att det finns en helhetsanteckning för grundstudierna.

 • Helhetsanteckning innebär att när du har genomfört de studieavsnitt som hör till en viss studiehelhet, kan du begära en separat anteckning på ditt studieutdrag över att du har genomfört studiehelheten.
 • När studierna har registrerats som en helhet, ser du att det på ditt studieutdrag finns en särskild anteckning om studiehelheten, dess omfattning (t.ex. 25 sp), prestationsdatum, vitsordet och vilka studieavsnitt som ingår i helheten.
 • Om ansökningsobjektet förutsätter att studierna registreras som en helhet, räcker det inte med enbart anteckningar om när de olika studieavsnitten (dvs. kurserna) som hör till helheten har genomförts.

Kontrollera i informationen om ditt ansökningsobjekt om studierna som ligger till grund för ansökan ska registreras som helheter. Observera också att studierna som ska ingå i studiehelheterna måste vara genomförda innan ansökningstiden går ut och registrerade som helheter innan tiden för inlämnande av bilagor går ut. Helhetsanteckningarna ska framgå av studieregistret eller studieutdraget som du lämnar in. Du ska själv begära att dina studier registreras som helheter. Begäran om registrering av en helhet riktas till den läroanstalt där studierna har genomförts.

Observera att vid vissa läroanstalter görs det ingen helhetsanteckning för öppna universitetsstudier på studieutdraget, utan läroanstalten utfärdar ett separat intyg över att studenten har genomfört studiehelheten.

I det fallet ska du lämna in

 • ett officiellt studieutdrag och
 • en kopia av intyget över att du har genomfört studiehelheten.

Valfria studier kan oftast vara vilka som helst studier. I ansökningsanvisningarna kan det t.ex. förutsättas att du har genomfört två studiehelheter. Av dessa studiehelheter ska oftast den ena anknyta till innehållet i det kandidatprogram som du söker till. Dessutom kan det förutsättas att du utöver dessa programspecifika studier också har genomfört en studiehelhet som lämpar sig som valfria studier. De valfria studierna kan oftast också vara studier inom ett annat vetenskapsområde.

Som exempel kan vi föreställa oss att du har genomfört två studiehelheter: grundstudier i politisk historia och grundstudier i pedagogik. Du söker till kandidatprogrammet för samhälle i förändring. På ansökningsblanketten anger du grundstudierna i politisk historia som studier som lämpar sig för utbildningsprogrammet, och grundstudierna i pedagogik som valfria studier som lämpar sig för examen.

I Finland ska de som avlägger högskoleexamen ha vissa lagstadgade språkkunskaper. Därför innehåller högskoleexamina studier i andra inhemska språket och studier i ett främmande språk.

När du ansöker via öppna universitetsleden kan vissa utbildningar förutsätta att du har genomfört dessa språkstudier på förhand. Studierna ska ha genomförts i enlighet med högskolans examensfordringar.

Om ditt skolutbildningsspråk är finska, ska du genomföra studier i svenska som andra inhemska språk på färdighetsnivå CEFR B1. Om ditt skolutbildningsspråk är svenska, ska du genomföra studier i finska som andra inhemska språk. Helsingfors universitets öppna universitet erbjuder kurser i finska som andra inhemska språk och i svenska som andra inhemska språk. Kom ihåg att genomföra både studieavsnittet i muntliga och studieavsnittet i skriftliga färdigheter.

Studierna i ett främmande språk ska genomföras på färdighetsnivå CEFR B2 i engelska, och färdighetsnivå B1 i andra språk. De flesta studenter genomför studier i engelska som ett främmande språk. Helsingfors universitets öppna universitet erbjuder studieavsnittet ”Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (CEFR B2)” som motsvarar de obligatoriska studierna i ett främmande språk som ingår i examen.

Om du redan har avlagt en finländsk högskoleexamen kan du dra nytta av de språkstudier som du genomfört tidigare, om de inte är alltför gamla. Läs noggrant all information om dina ansökningsmål i Studieinfo.

Om du blir villkorligt antagen kan din studieplats annulleras ifall du inte uppfyller de krav som anges i antagningsbrevet och i tjänsten Min Studieinfo.

Mer information om orsaker till villkorlig antagning och inlämning av dokument finns på webbsidan ”Anvisningar för villkorligt antagna sökande”.

Om det för att du ska bli antagen krävs att du lämnar in en officiellt styrkt kopia av en bilaga till Ansökningsservicen, kontrollerar vi din situation efter att du har lämnat in dokumentet till oss.

Om det för att du ska bli antagen krävs att du ska slutföra studier som är på hälft, kontrollerar vi din situation senast 14.8.2024. Om du vill snabba på processen före slutet av augusti, kan du meddela oss med en e-blankett att du har slutfört dina studier.

Du kan ta emot den erbjudna studieplatsen även om du har blivit villkorligt antagen. Om du inte uppfyller kraven för antagning inom den utsatta tiden annullerar vi den erbjudna studieplatsen.

Ju snabbare du agerar, desto tidigare kan du börja förbereda dig på att inleda dina studier. Dina uppgifter kan inte registreras i Helsingfors universitets studeranderegister förrän du har visat att du uppfyller kravet för den villkorliga antagningen, och förrän du har gjort läsårsanmälan.

Information om bilagor till ansökan och hur du lämnar in dem finns på webbsidan ”Bilagorna gällande ansökan i öppna universitetsleden”.

Det underlättar behandlingen och bedömningen av din ansökan, om vi vet vilka studier du redan har genomfört.

Du måste i vilket fall som helst visa dina språkkunskaper inom tidsfristen för inlämning av bilagor.

Det är av tidsmässiga skäl inte möjligt att handlägga och bedöma ansökningar via öppna universitetsleden före urvalsproven.