Söka forskarstudierätt

Planerar du att ansöka om rätt att avlägga doktorsexamen vid doktorandprogrammet i läkemedelsforskning? Bra val! Vi antar nya doktorander fyra gånger om året, så ge akt på tidsfristerna för ansökan, börja förberedelserna i god tid och se till att du har läst antagningskriterierna innan du ansöker.
Ansökningsperioder

Doktorandprogrammet antar nya doktorander fyra gånger om året: två gånger på våren och två gånger på hösten.

Ansökningstiderna for år 2024 finns på sidan Så söker du till doktorandprogram

Man kan endast få rätt att avlägga doktorsexamen via antagningsprocessen. Det går inte att söka till doktorandprogrammet utanför antagningsperioderna.

VEM KAN ANSÖKA?

Utöver universitetets allmänna behörighets- och språkkunskapskrav för doktorander, förutsätter doktorandprogrammet att de sökande uppfyller följande behörighetskriterier:

Tidigare examen

Din tidigare examen måste vara lämplig för det planerade forskningsämnet och vetenskapsområdet. En examen anses lämplig om den inbegriper tillräckligt omfattande studier inom ett område som, med tanke på det föreslagna ämnet för doktorsavhandlingen, kan anses utgöra en lämplig grund för doktorandstudier.

Sökande till doktorandprogrammet i läkemedelsforskning måste ha

 • en lämplig högre högskole-examen,
 • en lämplig yrkeshögskoleexamen, eller
 • en lämplig utbildning vid en läroanstalt utomlands som ger behörighet för motsvarande högskoleutbildning i landet i fråga.

Sökande som har antagits till studier som leder till licentiatexamen i medicin, odontologi eller veterinärmedicin vid ett finländskt universitet, ett universitet i ett EU-/EES-land eller Helsingfors universitet kan också antas till studier som leder till doktorsexamen.

Vidare kan personer som har beviljats rätt att utöva yrket som yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården av Valvira och personer som har beviljats rätt att vara verksam som legitimerad veterinär av Livsmedelsverket, och som har genomfört en lämplig utbildning utomlands motsvarande en högre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen antas till doktorandprogrammet.

Handledningsarrangemang

Ansökningarna måste uppfylla minimikraven för handledningsarrangemangen (se antagningskriterierna). Ansökningarna måste innehålla följande information:

 • vilka handledare som kommer att utses (1–3)
 • vem som blir utsedd till ansvarig person
 • vilka som utses till bedömningsnämnden.

Bifoga till din ansökan ett undertecknat förord/samtycke (pdf) där de planerade handledningsarrangemangen framgår. Dokumentet måste inte vara undertecknat av medlemmarna i bedömningsnämnden.

Etiska tillstånd

Bekräfta i din ansökan att du har beviljats eller ansökt om alla etiska tillstånd du behöver: tillstånd av en etikprövningsnämnd och/eller nationella nämnden för projektgodkännanden, om din forskning kräver det. Dokumenten behöver inte bifogas till ansökan.

 

Endast ansökningar som uppfyller de formella behörighetskraven går vidare till den akademiska bedömningen vid doktorandprogrammet.

Fakulteten grundar beslut om att bevilja en ansökan om rätt att avlägga doktorsexamen på den sökandes tidigare studier och den planerade doktorsavhandlingens ämne.

Doktorandprogrammet i läkemedelsforskning har följande målexamina:

Farmaceutiska fakulteten
 • Farmacie doktorsexamen
 • Filosofie doktorsexamen
Medicinska fakulteten
 • Medicine doktorsexamen
 • Odontologie doktorsexamen
 • Psykologie doktorsexamen
 • Filosofie doktorsexamen
Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
 • Filosofie doktorsexamen
Veterinärmedicinska fakulteten
 • Veterinärmedicine doktorsexamen
 • Filosofie doktorsexamen

Farmaceutiska fakulteten, Medicinska fakulteten och Veterinärmedicinska fakulteten har egna anvisningar gällande sina examina.

Veterinärmedicinska fakulteten kan anta följande personer att avlägga veterinärmedicine doktorsexamen:

 • de som har avlagt licentiatexamen i veterinärmedicin vid Helsingfors universitets veterinärmedicinska fakultet
 • de som har avlagt en motsvarande examen vid ett utländskt universitet
 • de som har antagits till studier som leder till licentiatexamen i veterinärmedicin vid ett finländskt universitet eller vid ett universitet i ett EU-/EES-land
 • personer som har beviljats rätt att vara verksam som legitimerad veterinär av Livsmedelsverket, och som har genomfört en lämplig utbildning utomlands motsvarande en högre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen
 • personer som Veterinärmedicinska fakulteten på andra grunder anser vara kvalificerade att studera för doktorsexamen.

Observera att dina handledningsarrangemang måste vara lämpliga för din målexamen och hemfakultet.

DOKTORANDPROGRAMMETS ANTAGNINGSKRITERIER

Handledningsarrangemangen och forskningsmiljön är en viktig del av antagningskriterierna. Doktorandprogrammet kräver att alla sökande har en/flera handledare när de lämnar in ansökan. Det ligger på den sökandes ansvar att hitta en handledare och diskutera och komma överens om forsknings- och studieplanerna med hen. Ett bra ställe att börja leta efter potentiella handledare är Helsingfors universitets forskningsportal.

 • En doktorand måste ha 1–3 handledare som har avlagt doktorsexamen.
 • Åtminstone en handledare måste dessutom ha titeln docent eller motsvarande akademiska meriter.
 • Doktorandprogrammet rekommenderar att åtminstone en av handledarna eller medlemmarna av uppföljningsgruppen ska vara från Helsingfors universitet.
 • Mer information om potentiella handledare hittar du på denna sida.

Fakultetsspecifika anvisningar:

Vid Farmaceutiska fakulteten kan professorer och biträdande professorer vara en doktorands ansvariga person.

Vid Medicinska fakulteten kan professorer, biträdande professorer och docenter vara en doktorands ansvariga person.

Vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten kan professorer och biträdande professorer vara en doktorands ansvariga person.

Ansvariga personer vid Veterinärmedicinska fakulteten.

 

Notera att du måste ha en uppföljningsgrupp när du ansöker om rätt att avlägga doktorsexamen.

 • Uppföljningsgruppen ska bestå av minst två experter som kan bedöma hur avhandlingen framskrider.
 • Åtminstone en av medlemmarna måste ha titeln docent eller motsvarande akademiska meriter.

Medlemmarna i uppföljningsgruppen kan inte ha nära samarbete (t.ex. gemensamma forskningsprojekt eller stipendier inom de senaste 3 åren, inga familjeband och inget chef-anställd-förhållande) med handledarna.

När uppföljningsgruppen sammanställs ska man också beakta att medlemmarna i gruppen inte senare kan utses till förhandsgranskare eller opponenter för doktorsavhandlingen i fråga. Mer information om uppföljningsgruppens uppgifter hittar du i Instruktioner för studerande.

Din forskningsplan bedöms enligt följande kriterier:

 • visade tillräckliga kunskaper i de relevanta vetenskapsområdena och den sökandes potential att utvecklas till en självständig forskare
 • forskningsplanens vetenskapliga relevans och ambitionsnivå, användning av lämpliga metoder
 • forskningsplanens tematiska lämplighet för doktorandprogrammets profil
 • notera att din forskningsplan ska innehålla en forskningshypotes (i punkten Objectives of the research and scientific impact of research results)
 • finansieringsplanen och sannolikheten att avhandlingen kan färdigställas inom den planerade tiden (4 år).

Din motivation och dina tidigare kunskaper (t.ex. cv eller motsvarande) är en viktig del av bedömningskriterierna.

Din forskningsplan måste ingå i din ansökan. Bekanta dig med doktorandprogrammets examensfordringar i Instruktioner för studerande.

NB! Choose the doctoral programme from the site's degree programme menu:

 • Doktorandprogrammet i läkemedelsforskning (DPDR)
Hur man söker

Har du läst antagningskriterierna och är färdig att ansöka? Utmärkt! Gå nu till universitetets allmänna anvisningar för doktorander, där du hittar all information du behöver för att förbereda och lämna in din ansökan, och information om vilka bilagor som krävs. Lycka till!

Antagningsbeslut

Doktorandprogrammet fattar beslut om antagning utgående från universitetets allmänna kriterier för antagning av doktorander och programmets antagningskriterier som presenteras på denna sida.

Det slutgiltiga beslutet fattas av den fakultet som utfärdar den sökandes målexamen, på basis av förslag från doktorandprogrammets ledningsgrupp.

Innan förslaget ges ber doktorandprogrammet om ett utlåtande av vetenskapsområdet i fråga. Fakultetens och ledningsgruppens beslut är inte bundet av vetenskapsområdenas rekommendationer. Ett tidsschema för beslutsfattandet finns i universitetets allmänna instruktioner för doktorander.