Doktorsutbildning
Vid Medicinska fakulteten kan man avlägga medicine doktorsexamen och odontologie doktorsexamen samt filosofie licentiatexamen, filosofie doktorsexamen och psykologie doktorsexamen.
Mål

I regel kan en person som avlagt medicine licentiatexamen eller odontologie licentiatexamen eller annan högre högskoleexamen ansöka om rätt att avlägga doktorsexamen.

Den som överväger påbyggnadsstudier kontaktar först forskarna och forskningsgrupperna för att hitta en lämplig handledare och forskningsämne. Man ansöker om rätt att avlägga doktorsexamen hos fakulteten när ett lämpligt doktorsprogram, handledare och uppföljningsgrupp har valts och en forskningsplan har utarbetats.

Rätt att avlägga doktorsexamen ansöks med en ansökningsblankett i ansökningssystemet Studieinfo (Opintopolku) vid en tidpunkt som meddelas separat.

Målet för doktorsexamen är att göra doktoranden förtrogen med vetenskapligt tänkande, förmågan att lära sig forskningsmetoder och lösa vetenskapliga frågor.

Målet för påbyggnadsutbildningen är att doktoranden

 1. gör sig grundligt förtrogen med sitt forskningsområde och dess samhälleliga betydelse och uppnår förmågan att inom detta forskningsområde självständigt och kritiskt tillämpa vetenskapliga forskningsmetoder och skapa ny vetenskaplig kunskap
 2. gör sig väl förtrogen med utvecklingen, grundproblemen och forskningsmetoderna inom det egna området
 3. förvärvar en sådan kännedom om allmän vetenskapsteori och om andra vetenskapsområden anknutna till det egna forskningsområdet som gör det möjligt att följa utvecklingen inom dem.

Ansökan om studierätt för doktorsexamen
Doktorsavhandling

 

Är du redan en doktorand?

Instruktioner för studerande är en service för nuvarande forskarstuderande, som innehåller alla anvisningar du behöver för att avlägga forskarstudier vid Helsingfors universitet.

Helsingfors universitet har en forskarskola. Doktorsutbildningen vid Medicinska fakulteten sker i regel i doktorandprogrammen.

Medicinska fakulteten har ansvaret för följande program:

Program som andra fakulteter har ansvaret för och där man kan avlägga medicine, odontologie, psykologie och filosofie doktorsexamen:

Ytterligare information om att höra till ett doktorandprogram på universitetets webbplats.

Ansökan om studierätt för doktorsexamen

Vid Medicinska fakulteten kan man ansöka i regel två gånger om året: en gång på våren och en gång på hösten. Om du överväger att inleda forskarstudier ska du i god tid noggrant läsa antagningsanvisningarna innan följande antagning börjar. Kontakta det doktorandprogram som du vill bli antagen till. En omsorgsfullt skriven ansökan är första steget mot doktorsexamen.

Yt­ter­li­ga­re in­for­ma­tion

Ytterligare information får du hos Ansökningsservicen: phd-admissions@helsinki.fi.

All­mänt

Medicine doktorsexamen och odontologie doktorsexamen är påbyggnadsexamina som avläggs efter licentiatexamen. Examina visar förmåga att bedriva självständig vetenskaplig forskning.

OBS! Se de enskilda doktorandprogrammens examensfordringar på doktorandprogrammens webbplatser och studiehandböcker (Sisu).

Mål

Målet för de studier som krävs för doktorsexamen är att göra doktoranden förtrogen med vetenskaplig forskning och allmänna problem och metoder inom medicinsk forskning.

Målet för påbyggnadsutbildningen är att doktoranden
1) grundligt gör sig förtrogen med sitt eget forskningsområde och dess samhälleliga betydelse och uppnår förmåga att inom detta forskningsområde självständigt och kritiskt tillämpa vetenskapliga forskningsmetoder och skapa ny vetenskaplig kunskap
2) gör sig väl förtrogen med utvecklingen, grundproblemen och forskningsmetoderna inom det egna området
3) förvärvar en sådan kännedom om allmän vetenskapsteori och om andra vetenskapsområden anknutna till det egna forskningsområdet som gör det möjligt att följa utvecklingen inom dem (förordning 794/2004, 5 kap., 21 §).

Upp­bygg­nad och om­fatt­ning

Doktorsexamen motsvarar fyra års heltidsstudier. Examen kan också avläggas på deltid. Doktorsexamen består av studier som motsvarar 40 studiepoäng, och en doktorsavhandling. Enligt de nya examensfordringarna omfattar studier inom ämnesområdet 30 studiepoäng och kurser i överförbara färdigheter 10 studiepoäng. De nya examensfordringarna träder i kraft 1.8.2017 och gäller alla doktorander som får sin studierätt efter 1.8.2017. Examen avläggs enligt de enskilda doktorandprogrammens examensfordringar.

Stu­di­er­na inom äm­nes­om­rå­det och forsk­nings­e­tik 30 sp

Syftet med studierna inom ämnesområdet är att doktoranden fördjupar sig i forskningsområdet och forskningsmetoderna och följer utvecklingen i det aktuella området. Studierna inom ämnesområdet innehåller ett obligatoriskt studieavsnitt i forskningsetik.

Studierna inom ämnesområdet kan innehålla boktentamina. Forskarbesök utomlands och egna presentationer och posters som hållits vid utländska konferenser där doktoranden är 1:a eller 2:a författare kan ingå i studierna inom ämnesområdet. Också presentationer och posters som hållits i Finland och presentationer på interna vetenskapliga klinik- och institutionsmöten kan ingå i studierna. Maximiantal studiepoäng som man kan få från de ovannämnda aktiviteterna bestäms på basis av de enskilda doktorandprogrammens examensfordringar.

Kur­ser­na i över­för­ba­ra fär­dig­he­ter 10 sp

Målet med kurserna i överförbara färdigheter är att göra doktoranden förtrogen med de allmänna forskningsmetoderna inom medicin och odontologi, planering av forskningen och utvärdering och publicering av resultaten, vetenskapligt skrivande samt etiska grunder inom forskningen.

Inom kurserna i överförbara färdigheter betonar fakulteten framför allt metodkurser. Möjliga studier är kurser i vetenskapsfilosofi, etik, forskningsplanering och metodologi. Studier och kurser som behandlar vetenskapligt skrivande, rapportering, publicering och presentation av forskningen kan också ingå i kurserna i överförbara färdigheter. Doktoranden måste avlägga kurserna i överförbara färdigheter enligt de enskilda doktorandprogrammens examensfordringar. Utbildning som gäller området för doktorsavhandlingen kan inte ingå i kurserna i överförbara färdigheter.

En försöksdjurskurs är obligatorisk för alla som använder djurförsök.

I kurserna i överförbara färdigheter kan godkännas 5 studiepoäng universitetspedagogiska studier.

All­mänt

En person som avlagt högre högskoleexamen vid en finländsk högskola eller motsvarande examen vid en utländsk högskola kan avlägga filosofie doktorsexamen vid Medicinska fakulteten.

OBS! Se de enskilda doktorandprogrammens examensfordringar på doktorandprogrammens webbplatser och studiehandböcker (Sisu).

Mål

Målet för påbyggnadsutbildningen är att doktoranden

 1. grundligt gör sig förtrogen med sitt forskningsområde och dess samhälleliga betydelse och uppnår förmåga att inom detta forskningsområde självständigt och kritiskt tillämpa vetenskapliga forskningsmetoder och skapa ny vetenskaplig kunskap
 2. gör sig väl förtrogen med utvecklingen, grundproblemen och forskningsmetoderna inom det egna området
 3. förvärvar en sådan kännedom om allmän vetenskapsteori och om andra vetenskapsområden anknutna till det egna forskningsområdet som gör det möjligt att följa utvecklingen inom dem (förordning 794/2004, 5 kap., 21 §).

Upp­bygg­nad och om­fatt­ning

Doktorsexamen motsvarar fyra års heltidsstudier. Examen kan också avläggas på deltid. Doktorsexamen består av en doktorsavhandling och studier som motsvarar 40 studiepoäng. Enligt de nya examensfordringarna omfattar studier inom ämnesområdet 30 studiepoäng och kurser i överförbara färdigheter 10 studiepoäng. De nya examensfordringarna träder i kraft 1.8.2017 och gäller alla doktorander som får sin studierätt efter 1.8.2017. Examen avläggs enligt de enskilda doktorandprogrammens examensfordringar.

Stu­di­er­na inom äm­nes­om­rå­det och forsk­nings­e­tik 30 sp

Syftet med studierna inom ämnesområdet är att doktoranden fördjupar sig i forskningsområdet och forskningsmetoderna och följer utvecklingen i det aktuella området. Studierna inom ämnesområdet innehåller ett obligatoriskt studieavsnitt i forskningsetik.

Studierna inom ämnesområdet kan innehålla boktentamina. Forskarbesök utomlands och egna presentationer och posters som hållits vid utländska konferenser där doktoranden är 1:a eller 2:a författare kan ingå i studierna inom ämnesområdet. Också presentationer och posters som hållits i Finland och presentationer på interna vetenskapliga klinik- och institutionsmöten kan ingå i studierna. Maximiantal studiepoäng som man kan få från de ovannämnda aktiviteterna bestäms på basis av de enskilda doktorandprogrammens examensfordringar.

Kur­ser­na i över­för­ba­ra fär­dig­he­ter 10 sp

Målet med kurserna i överförbara färdigheter är att göra doktoranden förtrogen med de allmänna forskningsmetoderna inom ämnesområdet, planering av forskningen och utvärdering och publicering av resultaten, vetenskapligt skrivande samt etiska grunder inom forskningen.

Inom kurserna i överförbara färdigheter betonar fakulteten framför allt metodkurser. Möjliga studier är kurser i vetenskapsfilosofi, etik, forskningsplanering, och metodologi. Studier och kurser som behandlar vetenskapligt skrivande, rapportering, publicering och presentation av forskningen kan också ingå i kurserna i överförbara färdigheter. Doktoranden måste avlägga kurserna i överförbara färdigheter enligt de enskilda doktorandprogrammens examensfordringar. Utbildning som gäller området för doktorsavhandlingen kan inte ingå i kurserna i överförbara färdigheter.

En försöksdjurskurs är obligatorisk för alla som använder djurförsök.

5 studiepoäng av universitetspedagogiska studier kan godkännas i kurserna i överförbara färdigheter.

All­mänt 

Vid Medicinska fakulteten är det möjligt att avlägga doktorsexamen med psykologi som huvudämne om man har avlagt magisterexamen i psykologi eller genomfört de fördjupade studierna och praktiken som ingår i magisterexamen i psykologi.

OBS! Se de enskilda doktorandprogrammens examensfordringar på doktorandprogrammens webbplatser och studiehandböcker (Sisu).

Mål

Målet med den vetenskapliga påbyggnadsutbildningen är att doktoranderna
1) gör sig grundligt förtrogna med sitt forskningsområde och dess samhällsbetydelse och uppnår förmåga att inom detta forskningsområde självständigt och kritiskt tillämpa vetenskapliga forskningsmetoder och skapa ny vetenskaplig kunskap;
2) gör sig väl förtrogna med utvecklingen, grundproblemen och forskningsmetoderna inom området, samt
3) förvärvar en sådan kännedom om allmän vetenskapsteori och om andra vetenskapsområden anslutna till forskningsområdet som gör det möjligt att följa utvecklingen inom dem (statsrådets förordning om universitetsexamina 794/2004, 5 kap., 21 §).

Upp­bygg­nad och om­fatt­ning

Doktorsexamen motsvarar en arbetsmängd som kan avläggas på fyra år som heltidsstudier. Examen kan också avläggas som deltidsstudier. Enligt de nya examensfordringarna består examen av doktorsavhandlingen och studier i en omfattning av 40 studiepoäng. De nya examensfordringarna träder i kraft 1.8.2017 och gäller alla doktorander som får sin studierätt efter 1.8.2017. Examen avläggs enligt de enskilda doktorandprogrammens examensfordringar.

Stu­di­er­na inom äm­nes­om­rå­det och forsk­nings­e­tik 30 sp

Studierna är ämnade att stöda arbetet med avhandlingen och utvecklingen av doktorandens expertis. Studierna består av psykologi och neurovetenskap, metodstudier och övriga studier som stöder arbetet med avhandlingen. Målet med utbildningen är att man fördjupar sig i sitt forskningsområde och följer den internationella utvecklingen, och det rekommenderas att man inkluderar kongresser och kurser i Finland och utomlands i studierna. Obs: Examen innehåller ett obligatoriskt studieavsnitt i forskningsetik.

Kur­ser­na i över­för­ba­ra fär­dig­he­ter 10 sp

Kurserna i överförbara färdigheter innehåller studier som utvecklar forskarens forskningsfärdigheter och självförståelse. Syftet med studierna är att stöda doktorandens inlärning av s.k. generiska färdigheter. Också studier och kurser i vetenskapligt skrivande och rapportering, publicering och presentation av forskningsresultat inkluderas i studierna.

Från och med 1.8.2008 är det möjligt att avlägga filosofie licentiatexamen vid Helsingfors universitets medicinska fakultet med en högre högskoleexamen i naturvetenskap som grund. I denna examen ingår specialiseringsutbildningen för sjukhuskemister eller sjukhusmikrobiologer (lagändring 221/1994 14 a §/28.9.2000).

Filosofie licentiatexamen består av två delar: vetenskapliga påbyggnadsstudier och en licentiatavhandling samt en specialiseringsutbildning som genomförs vid sidan om dessa. Studierna omfattar 60 studiepoäng.

Av studerande som redan avlagt filosofie doktors- eller licentiatexamen fordras inte filosofie licentiatexamen som en del av sjukhuskemist- eller sjukhusmikrobiologutbildningen. Den som redan avlagt någon av dessa påbyggnadsexamina får ett separat intyg över sin sjukhuskemist- eller sjukhusmikrobiologexamen.

An­sö­kan om stu­di­e­rätt

Behörighet för påbyggnadsstudier

Grundkravet inom specialiseringsutbildningen för sjukhuskemist är högre naturvetenskaplig högskoleexamen eller diplomingenjörsexamen, i vilken ingår en omfattande lärokurs biokemi eller kemi eller motsvarande examen som avlagts utomlands.

Grundkravet inom specialiseringsutbildningen för sjukhusmikrobiolog är i regel filosofie magisterexamen, agronomie- och forstmagisterexamen eller magisterexamen i livsmedelsvetenskaper (FM, AFM eller LVM) med allmän mikrobiologi (Biovetenskapliga fakulteten, HU) eller mikrobiologi (Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten, HU) som huvudämne. En sökande som har en biovetenskaplig magisterexamen med något annat ämne än mikrobiologi som huvudämne behöver dessutom fördjupade studier (s.k. biämneslaudatur, 120 sp) i allmän mikrobiologi samt 6 månaders arbetspraktik inom området mikrobiologi och ytterligare tilläggsprestationer i vetenskaplig verksamhet (utöver specialarbetet t.ex. delaktighet i en vetenskaplig artikel eller en handledd komplettering av ett skriftligt arbete till en pro gradu-avhandling).

En person kan söka till utbildningen när han eller hon har avlagt den grundexamen som krävs och blivit antagen eller innehaft en utbildningsbefattning, tjänst eller tjänstevikariat i minst en (1) månad.

Ansökningstider och förfarande

Kontinuerlig ansökan tillämpas. Den sökande kan lämna in de ansökningshandlingar som krävs med förordande av handledaren för FL-examen och licentiatavhandlingen och ansvarspersonen för utbildningsprogrammet. Dekanus beslutar om beviljandet av studierätt.

Antagningskriterier
 • Behörighet för påbyggnadsstudier enligt de permanenta föreskrifterna
 • Den sökande har antagits eller har innehaft en utbildningstjänst, tjänst eller tjänstevikariat i minst en (1) månad.
 • Godtagbar forskningsplan för licentiatavhandling
 • Godtagbar individuell studieplan
 • Förordande av handledaren för filosofie licentiatexamen och licentiatavhandlingen
 • Förordande av den som ansvarar för utbildningsprogrammet

Stu­di­er

Sjukhusmikrobiologutbildning
Sjukhuskemistutbildning

Obs. Tyvärr fungerar några länkar på studiehandböcker inte mer. Se de uppdaterade länkarna
här:

Utbildningsavtal

Ett individuellt utbildningsavtal kan ingås om den som specialiserar sig genomför sin tjänstgöring inom specialiseringsutbildningen vid en utbildningsplats utanför universitetssjukhuset. Den som ansvarar för utbildningsprogrammet beslutar om godkännandet av tjänstgöringen vid en utbildningsplats utanför universitetssjukhuset. Man kan lämna in utbildningsavtalet till fakultetens studiebyrå i samband med ansökan om intyg (=vid utexaminering).

Loggbok

Loggbok för sjukhuskemistutbildningen

Förhör

I utbildningen till sjukhuskemister och sjukhusmikrobiologer ingår ett riksomfattande kompetensförhör. Anmälan till förhöret görs elektroniskt fem veckor före förhöret. Anmälningsanvisningar och anmälningsblankett finns på förhörets webbplats. Anmälan förmedlas till fakulteten där studierätten kontrolleras. Du får bekräftelse per e-post på att du godkänts för tentamen.

Utex­a­mi­ne­ring

Fakulteten utfärdar ett intyg över avlagd examen. Före ansökan om examensbevis ska den påbyggnadsstuderande få hela specialiseringsutbildningen godkänd. I ansökan ska alla de tjänsteförhållanden och utbildningstillfällen specificeras som han eller hon vill att man ska beakta. Intyg över alla tjänstgöringar och utbildningstillfällen som presenteras ska bifogas till ansökan. Av tjänstgöringsintygen ska även all frånvaro och avbrott framgå.

 1. Ansökan om godkännande av studieprestationer

När den påbyggnadsstuderande har fått sin specialiseringsutbildning godkänd kan han eller hon ansöka om examensbevis för filosofie licentiatexamen.

 Yt­ter­li­ga­re in­for­ma­tion