Doktorsutbildning

Vid Medicinska fakulteten kan du avlägga medicine doktorsexamen, odontologie doktorsexamen, filosofie licentiatexamen, filosofie doktorsexamen, psykologie doktorsexamen och doktorsexamen i hälsovetenskaper.
Mål

I regel kan en person som avlagt medicine licentiatexamen eller odontologie licentiatexamen eller annan högre högskoleexamen ansöka om rätt att avlägga doktorsexamen.

Den som överväger påbyggnadsstudier kontaktar först forskarna och forskningsgrupperna för att hitta en lämplig handledare och ett lämpligt forskningsämne. Rätten att avlägga doktorsexamen ansöks hos fakulteten när ett lämpligt doktorandprogram, en (eller flera) handledare och en uppföljningsgrupp har blivit utsedda och en forskningsplan har utarbetats.

Rätt att avlägga doktorsexamen ansöks med en ansökningsblankett i ansökningssystemet Studieinfo (Opintopolku) vid en tidpunkt som meddelas separat.

Målet för doktorsexamen är att göra doktoranden förtrogen med vetenskapligt tänkande, förmågan att lära sig forskningsmetoder och lösa vetenskapliga frågor.

Målet för påbyggnadsutbildningen är att doktoranden

 1. gör sig grundligt förtrogen med sitt forskningsområde och dess samhälleliga betydelse. uppnår förmågan att inom detta forskningsområde självständigt och kritiskt tillämpa vetenskapliga forskningsmetoder och skapa ny vetenskaplig kunskap
 2. gör sig väl förtrogen med utvecklingen, grundproblemen och forskningsmetoderna inom det egna området
 3. förvärvar en sådan kännedom om allmän vetenskapsteori och om andra vetenskapsområden anknutna till det egna forskningsområdet som gör det möjligt att följa utvecklingen inom dem.

Ansökan om studierätt för doktorsexamen
Doktorsavhandling

Är du redan en doktorand?

Webbplatsen Instruktioner för studerande är en service som riktar sig till doktorander som innehåller information om finansiering av studierna, om att skriva din avhandling samt alla anvisningar som behövs för att avlägga doktorsexamen.

Doktorandprogrammen vid Helsingfors universitet verkar under Forskarskolan vid Helsingfors universitet. Doktorsutbildningen vid Medicinska fakulteten sker i regel vid följande doktorandprogram:

Program som andra fakulteter ansvarar för och där det går att avlägga medicine, odontologie, psykologie och filosofie doktorsexamen:

Ytterligare information om att studera vid ett doktorandprogram finns på universitetets webbplats.

Ansökan

Medicinska fakulteten har i regel två ansökningsomgångar per år: en på våren och en på hösten. Om du överväger att inleda påbyggnadsstudier ska du bekanta dig med ansökningsanvisningarna noggrant i god tid innan nästa ansökningsomgång inleds. Kontakta det doktorandprogram som du vill bli antagen till. En omsorgsfullt skriven ansökan är första steget mot doktorsexamen.

Yt­ter­li­ga­re in­for­ma­tion

För ytterligare information, kontakta Ansökningsservicen på phd-admissions@helsinki.fi.

Mer information om ansökan finns på doktorandprogrammens webbplatser. Se också Helsingfors Universitets webbplatser: "Ansök till doktorsutbildningen".

Allmänt

Medicine doktorsexamen och odontologie doktorsexamen är påbyggnadsexamina som avläggs efter licentiatexamen och med vilka studenten visar förmåga att bedriva självständig vetenskaplig forskning.

Se de enskilda doktorandprogrammens examensfordringar på doktorandprogrammens webbplatser och studiehandböckerna (Sisu).

Mål

Målet för de studier som krävs för doktorsexamen är att göra doktoranden förtrogen med vetenskaplig forskning och allmänna problem och metoder inom medicinsk forskning.

Målet med påbyggnadsutbildningen är att doktoranden

 1. grundligt gör sig förtrogen med sitt eget forskningsområde och dess samhälleliga betydelse och uppnår förmåga att inom detta forskningsområde självständigt och kritiskt tillämpa vetenskapliga forskningsmetoder och skapa ny vetenskaplig kunskap
 2. gör sig väl förtrogen med utvecklingen, grundproblemen och forskningsmetoderna inom det egna området
 3.  förvärvar en sådan kännedom om allmän vetenskapsteori och om andra vetenskapsområden anknutna till det egna forskningsområdet som gör det möjligt att följa utvecklingen inom dem (se Statsrådets förordning om universitetsexamina 794/2004, 5 kap. 21 §).

Uppbyggnad och omfattning

Doktorsexamen motsvarar till sin omfattning en arbetsmängd som kan genomföras på fyra år som heltidsstudier. Examen kan också avläggas på deltid. Doktorsexamen består av studier som motsvarar 40 studiepoäng, och en doktorsavhandling. Enligt de nya examensfordringarna som trädde i kraft 1.8.2017 omfattar studier inom ämnesområdet 30 studiepoäng och kurser i överförbara färdigheter 10 studiepoäng. De nya examensfordringarna trädde i kraft 1.8.2017 och gäller alla doktorander som fått sin studierätt efter 1.8.2017. Examen avläggs enligt de enskilda doktorandprogrammens examensfordringar.

Stu­di­er­ inom äm­nes­om­rå­det och forsk­nings­e­tik 30 sp

Syftet med studierna inom ämnesområdet är att doktoranden fördjupar sig i forskningsområdet och forskningsmetoderna och följer utvecklingen i det aktuella området. Studierna inom ämnesområdet innehåller ett obligatoriskt studieavsnitt i forskningsetik.

Studierna inom ämnesområdet kan innehålla boktentamina. Forskarbesök utomlands och egna presentationer och postrar som hållits vid utländska konferenser där doktoranden är första eller andra författare kan ingå i studierna inom ämnesområdet. Också presentationer och postrar som hållits i Finland och presentationer på interna vetenskapliga klinik- och institutionsmöten kan ingå i studierna. Maximiantal studiepoäng som kan fås från de ovannämnda aktiviteterna bestäms på basis av de enskilda doktorandprogrammens examensfordringar.

Överförbara färdigheter 10 sp

Målet med kurserna i överförbara färdigheter är att göra doktoranden förtrogen med de allmänna forskningsmetoderna inom medicin och odontologi, planering av forskningen och utvärdering och publicering av resultaten, vetenskapligt skrivande samt etiska grunder inom forskningen.

Inom kurserna i överförbara färdigheter betonar fakulteten framför allt metodkurser. Som studier i överförbara färdigheter kan godkännas kurser som innehåller till exempel vetenskapsfilosofi, etik, forskningsplanering och metodik. Studier och kurser som behandlar vetenskapligt skrivande, rapportering, publicering och presentation av forskningen samt projektarbete kan också ingå i kurserna i överförbara färdigheter. Innehållet i studierna i överförbara färdigheter bestäms enligt doktorandprogrammens examensfordringar. Utbildning som gäller området för doktorsavhandlingen kan inte ingå i kurserna i överförbara färdigheter.

En försöksdjurskurs är obligatorisk om doktoranden själv utför djurförsök.

Allmänt

En person som avlagt högre högskoleexamen vid en finländsk högskola eller motsvarande examen vid en utländsk högskola kan avlägga filosofie doktorsexamen vid Medicinska fakulteten.

Se de enskilda doktorandprogrammens examensfordringar på doktorandprogrammens webbplatser och studiehandböcker (Sisu).

Mål

Målet för påbyggnadsutbildningen är att doktoranden

 1. grundligt gör sig förtrogen med sitt forskningsområde och dess samhälleliga betydelse och uppnår förmåga att inom detta forskningsområde självständigt och kritiskt tillämpa vetenskapliga forskningsmetoder och skapa ny vetenskaplig kunskap
 2. gör sig väl förtrogen med utvecklingen, grundproblemen och forskningsmetoderna inom det egna området
 3. förvärvar en sådan kännedom om allmän vetenskapsteori och om andra vetenskapsområden anknutna till det egna forskningsområdet som gör det möjligt att följa utvecklingen inom dem (se Statsrådets förordning om universitetsexamina 794/2004, 5 kap. 21 §).

Uppbyggnad och omfattning

Doktorsexamen motsvarar fyra års heltidsstudier. Examen kan också avläggas på deltid. Doktorsexamen består av en doktorsavhandling och studier som motsvarar 40 studiepoäng. Enligt de nya examensfordringarna som trädde i kraft 1.8.2017 omfattar doktorandstudier inom ämnesområdet 30 studiepoäng och kurser i överförbara färdigheter 10 studiepoäng. De nya examensfordringarna gäller alla doktorander som fått sin studierätt efter 1.8.2017. Examen avläggs enligt de enskilda doktorandprogrammens examensfordringar.

Studier inom ämnesområdet och forskningsetik 30 sp

Syftet med studierna inom ämnesområdet är att doktoranden fördjupar sig i forskningsområdet och forskningsmetoderna och följer utvecklingen i det aktuella området. Studierna inom ämnesområdet innehåller ett obligatoriskt studieavsnitt i forskningsetik.

Studierna inom ämnesområdet kan innehålla boktentamina. Forskarbesök utomlands och egna presentationer och postrar som hållits vid utländska konferenser där doktoranden är första eller andra författare kan ingå i studierna inom ämnesområdet. Också presentationer och postrar som hållits i Finland och presentationer på interna vetenskapliga klinik- och institutionsmöten kan ingå i studierna.  Maximiantal studiepoäng som kan fås från de ovannämnda aktiviteterna bestäms på basis av de enskilda doktorandprogrammens examensfordringar.

Överförbara färdigheter 10 sp

Målet med kurserna i överförbara färdigheter är att göra doktoranden förtrogen med de allmänna forskningsmetoderna inom ämnesområdet, planering av forskningen och utvärdering och publicering av resultaten, vetenskapligt skrivande samt etiska grunder inom forskningen.

Inom kurserna i överförbara färdigheter betonar fakulteten framför allt metodkurser. Som studier i överförbara färdigheter kan godkännas kurser som innehåller till exempel vetenskapsfilosofi, etik, forskningsplanering och metodik. Därtill kan studier och kurser i vetenskapligt skrivande och rapportering, publicering och presentation av forskningsresultat samt projektarbete inkluderas i studier i överförbara färdigheter. Innehållet i studierna i överförbara färdigheter bestäms enligt doktorandprogrammets examensfordringar. Utbildning som gäller området för doktorsavhandlingen kan inte ingå i kurserna i överförbara färdigheter.

En försöksdjurskurs är obligatorisk om doktoranden själv utför djurförsök.

Som studier i överförbara färdigheter kan godkännas universitetspedagogik till en omfattning av fem studiepoäng.

Allmänt

Vid Medicinska fakulteten är det möjligt att avlägga doktorsexamen med psykologi som huvudämne om du har avlagt magisterexamen i psykologi eller genomfört de fördjupade studierna och praktiken som ingår i magisterexamen i psykologi.

Se de enskilda doktorandprogrammens examensfordringar på doktorandprogrammens webbplatser och studiehandböcker (Sisu).

Mål

Målet med påbyggnadsutbildningen är att doktoranderna

 1. gör sig grundligt förtrogna med sitt forskningsområde och dess samhällsbetydelse och uppnår förmåga att inom detta forskningsområde självständigt och kritiskt tillämpa vetenskapliga forskningsmetoder och skapa ny vetenskaplig kunskap
 2. gör sig väl förtrogna med utvecklingen, grundproblemen och forskningsmetoderna inom området
 3. förvärvar en sådan kännedom om allmän vetenskapsteori och om andra vetenskapsområden anslutna till forskningsområdet som gör det möjligt att följa utvecklingen inom dem (se Statsrådets förordning om universitetsexamina 794/2004, 5 kap. 21 §).

Uppbyggnad och omfattning

Doktorsexamen motsvarar en arbetsmängd som kan avläggas på fyra år som heltidsstudier. Examen kan också avläggas på deltid. Enligt de nya examensfordringarna som trädde i kraft består examen av doktorsavhandlingen och studier i en omfattning av 40 studiepoäng. De nya examensfordringarna gäller alla doktorander som fått sin studierätt efter 1.8.2017. Examen avläggs enligt de enskilda doktorandprogrammens examensfordringar.

Studier inom ämnesområdet och forskningsetik 30 sp

Studierna är ämnade att stödja arbetet med avhandlingen och utvecklingen av doktorandens expertis. Studierna består av psykologi och neurovetenskap, metodstudier och övriga studier som stöder arbetet med avhandlingen. Målet med utbildningen är att man fördjupar sig i sitt forskningsområde och följer den internationella utvecklingen, och det rekommenderas att kongresser och kurser i Finland och utomlands inkluderas i studierna. Observera att examen alltid ska innehålla ett studieavsnitt i forskningsetik.

Överförbara färdigheter 10 sp

Kurserna i överförbara färdigheter innehåller studier som utvecklar forskarens forskningsfärdigheter och självförståelse. Syftet med dessa studier är att stödja doktorandens inlärning av så kallade generiska färdigheter. Också studier och kurser i vetenskapligt skrivande och rapportering, publicering och presentation av forskningsresultat kan inkluderas i studierna

 

Från och med 1.8.2008 är det möjligt att avlägga filosofie licentiatexamen vid Helsingfors universitets medicinska fakultet med en högre högskoleexamen i naturvetenskap som grund. I denna examen ingår specialiseringsutbildningen för sjukhuskemister eller sjukhusmikrobiologer (ändring av förordning 221/1994 14 a §/28.9.2000).

Filosofie licentiatexamen består av två delar: vetenskapliga påbyggnadsstudier och en licentiatavhandling samt utbildning som genomförs vid sidan av dessa. De vetenskapliga påbyggnadsstudierna omfattar 60 studiepoäng.

Av studenter som redan avlagt filosofie doktors- eller licentiatexamen fordras inte filosofie licentiatexamen som en del av sjukhuskemist- eller sjukhusmikrobiologutbildningen. De som redan har avlagt påbyggnadsexamen får ett separat intyg över genomförd sjukhuskemist- eller sjukhusmikrobiologutbildning.

Obs! Enligt rektors beslut 29.11.2017 ändrades namnen på de utbildningar vars namn har förleden "sjukhus-".

Enligt en ändring i universitetslagen som trädde i kraft 1.1.2015 är specialiseringsutbildningar vid universiteten är avsedda att genomföras efter högskoleexamen av personer som redan har varit yrkesverksamma. Specialiseringsutbildningarna främjar professionell utveckling och specialisering med målet att skapa kompetens inom expertisområden som saknar utbildningsutbud på marknadsmässiga villkor. Specialiseringsutbildning är inte utbildning som leder till högskoleexamen. I fortsättningen kan sjukhuskemist- eller sjukhusmikrobiologutbildning som genomförts som en del av licentiatexamen inte kallas specialiseringsutbildning. Namnen på utbildningarna är i fortsättningen sjukhuskemistutbildning och sjukhusmikrobiologutbildning.

Ansökan om studierätt

Behörighet för påbyggnadsstudier

Grundkravet inom specialiseringsutbildningen för sjukhuskemist är högre naturvetenskaplig högskoleexamen eller diplomingenjörsexamen, i vilken ingår en omfattande lärokurs biokemi eller kemi eller motsvarande examen som avlagts utomlands.

Grundkravet inom specialiseringsutbildningen för sjukhusmikrobiolog är i regel filosofie magisterexamen, agronomie- och forstmagisterexamen eller magisterexamen i livsmedelsvetenskaper (FM, AFM eller LVM) med allmän mikrobiologi (Biovetenskapliga fakulteten, HU) eller mikrobiologi (Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten, HU) som huvudämne. En sökande som har en biovetenskaplig magisterexamen med något annat ämne än mikrobiologi som huvudämne behöver dessutom fördjupade studier (s.k. biämneslaudatur, 120 sp) i allmän mikrobiologi samt sex månaders arbetspraktik inom området mikrobiologi och ytterligare tilläggsprestationer i vetenskaplig verksamhet (utöver specialarbetet t.ex. delaktighet i en vetenskaplig artikel eller en handledd komplettering av ett skriftligt arbete till en pro gradu-avhandling).

En person kan söka till utbildningen när hen har avlagt den grundexamen som krävs och blivit antagen eller innehaft en utbildningsbefattning, tjänst eller tjänstevikariat i minst en (1) månad.

Ansökningstider och förfarande

Kontinuerlig ansökan tillämpas. Den sökande kan lämna in de ansökningshandlingar som krävs med förordande av handledaren för FL-examen och licentiatavhandlingen och ansvarspersonen för utbildningsprogrammet. Dekanus beslutar om beviljandet av studierätt.

Antagningskriterier
 • Den sökande har behörighet för påbyggnadsstudier enligt de permanenta föreskrifterna
 • Den sökande har antagits eller har innehaft en utbildningstjänst, tjänst eller tjänstevikariat i minst en (1) månad.
 • Den sökande har en godtagbar forskningsplan för licentiatavhandlingen.
 • Den sökande har en godtagbar individuell studieplan.
 • Den sökande har bifall av handledaren för FL-examen och licentiatavhandlingen.
 • Den sökande har förordande av handledaren för filosofie licentiatexamen och licentiatavhandlingen.

Studier

Sjukhusmikrobiologutbildningen

Ansvarig: kliniska läraren docent Hanna Jarva hanna.jarva@helsinki.fi

Sjukhuskemistutbildningen

Ansvarig: Kari Pulkki, kari.pulkki@helsinki.fi

Utbildningsavtal

Ett individuellt utbildningsavtal kan ingås om den som specialiserar sig genomför sin tjänstgöring inom specialiseringsutbildningen vid en utbildningsplats utanför universitetssjukhuset. Den ansvariga för utbildningen beslutar om godkännandet av tjänstgöringen vid en utbildningsplats utanför universitetssjukhuset. Utbildningsavtalet kan lämnas in till fakultetens studiebyrå i samband med ansökan om intyg eller examensbevis (=nära utexamineringen).

Förhör

Till sjukhuskemist- och sjukhusmikrobiologutbildningen hör ett riksomfattande kompetensförhör. Förhören genomförs i samband med det riksomfattande specialistläkar- och specialisttandläkarförhöret, och anmälan till det sker elektroniskt fem veckor före förhörsdagen. Anvisningar och blankett för anmälan finns på sidan om specialistläkarförhöret. Anmälan förmedlas till fakulteten där studierätten kontrolleras. Du får information per e-post om att du blivit godkänd för förhöret.

Utexaminering

Fakulteten utfärdar ett intyg över avlagd examen. Före ansökan om examensbevis ska den påbyggnadsstuderande först få utbildningshelheten godkänd. I ansökan specificeras de anställningar och utbildningsevenemang som den påbyggnadsstuderande vill att ska beaktas. Intyg över alla tjänstgöringar och utbildningsevenemang som presenteras ska bifogas till ansökan. Av tjänstgöringsintygen ska även alla frånvaron och avbrott framgå.

När den påbyggnadsstuderande har fått sin sjukhuskemist- eller sjukhusmikrobiologutbildning (eller specialistpsykologutbildning) godkänd kan hen ansöka om examensbevis för filosofie licentiatexamen.

Ytterligare information