Kommande studier vid öppna universitetet

Öppna universitetsstudier erbjuds året runt. Bekanta dig nu med förhandsinformationen om studieutbudet under läsåret 2024-2025! 
 • Förhandsinformationen kan uppdateras under våren och sommaren.  
 • Det slutliga studieutbudet publiceras i juli 2024. Studieutbudet kan också utökas under det akademiska året.
 • De introduktionskurser i ett vetenskapsområde som lämpar sig ypperligt för gymnasiestuderande och andra studerande på andra stadiet är markerade med en romb ().  
 • Om du vill börja dina studier redan före hösten, bekanta dig med sommarens studieutbud! Sommarstudier vid öppna universitetet
Förhandsinformation om studieutbudet under läsåret 2024-2025

Kandidatprogrammet i biologi

 • Prova på-kurs i biologi: Växternas vinter 2 sp
 • Växtfysiologins grunder 3 op

Kandidatprogrammet i filosofi

 • Grundstudier i filosofi (delar av grundstudierna)
 • Ämnesstudier i filosofi (delar av ämnestudierna)

Kandidatprogrammet i de fysikaliska vetenskaper

 • Grundstudier i fysik 25 sp
  • Växelverkningar och kroppar 5 sp
  • Växelverkningar och materia 5 sp
  • Electromagnetism 5 sp
  • Strålningsfält och fotoner 5 sp
  • Fysikens grundstudiers laboratoriearbeten I och II 5 sp 
 • Andra studier 
  • Kvantfysikens grunder 5 sp
  • Naturvetenskaper nu I 5 sp
  • Nutida fysikens grunder 5 sp 
    

Kandidatprogrammet i kemi

 • Atomer, molekyler och växelverkningar 5 sp
 • Organisk kemi 1 5 sp
 • Energi, reaktivitet och kemisk jämvikt 5 sp
 • Kemins grunder 5 sp 
   

Kandidatprogrammet i de matematiska vetenskaper

 • Differentialkalkyl 5 sp

Kandidatprogrammet i datavetenskap

 • Introduction till programmering, MOOC
 • Fortsättiningskurs i programmering, MOOC 
 • Elements of AI: Grunderna i artificiell intelligens, MOOC

Kandidatprogrammet i historia

 • Nytt! Grundstudier av historia (delvis)  
 • Nytt! Sverige i det nya Norden 1809-1905 5 sp
 • Nytt! Helsingfors 1550-2025 5 sp 

Kandidatprogrammet i inhemska språk och litteraturer 

 • Nordiska språk, (svenska som modersmål), grundstudier 30 sp 
 • Nytt! Nordiska språk (svenska som modersmål), valbara ämnesstudier 30 sp
 • Introduktion till litteraturvetenskap 5 sp
 • Introduktion till språkvetenskap 5 sp
 • Språk och litteratur i samhället 5 sp

 

Magisterprogrammet i Nordiska språk och litteraturer  

 • Nytt! Akademiskt skrivande och vetenskaplig argumentation på svenska 5 sp
 • Nytt! Professionellt skrivande 5 sp
 • Nytt! Ibsens samtidsdramaer 5 sp
 • Nytt! Akademiskt skrivande och vetenskaplig argumentation på svenska 5 sp
 • Korpuslingvistik 5 sp
 • Fördjupad textanalys på svenska 5 sp
 • Nytt! Fördjupning i svensk språkinlärning 5 sp
 • Nytt! Samhällstermer, sverigeord och lexikografi 5 sp
 • Nytt! Språkliga landskap 5 sp
 • Tillämpad svensk grammatik 5 sp
 • Nytt! Fortsättningskurs i norska 5 sp
 • Nytt! Interaktion på svenska i klassrummet 5 sp
 • Straffrätt 2 sp, MOOC
 • Rättshistoria 5 sp 
 • Rättsteori 5 sp 

Se också: Samhällsvetenskaper (Social- och kommunalhögskolan)  

Kandidatprogrammet i livsmedelsvetenskaper

 • Prova-på -kurs: Mat 1.0 2 sp

Kandidatprogrammet i miljövetenskaper

 • Global utveckling och miljö 5 op
 • Vad är hållbar utveckling 5 op 
 • Ekosystemtjänster 5 op  

Kandidatprogrammet i pedagogik
 

Prova på kurs i pedagogik: 
 • Mångfald, flerspråkighet och social rättvisa i utbildning 2 sp, MOOC
   
Studieinriktningen för småbarnspedagogik
 • Hoppfullhet, dialog och aktörskap 5 sp, MOOC
 • Stöd av barns socioemotionella utveckling 5 sp
   
Studiemodulen Svenska som andraspråk 25 sp 
 • Nytt! Språklig mångfald i ett flerspråkigt samhälle 5 sp
 • Flerspråkig språkutveckling och svenska som andraspråk 5 sp  
 • Språkmedveten verksamhetskultur som stöd för svenska som andraspråk 5 sp 
 • Nytt! Språkdidaktik i pedagogiska verksamheter 5 sp
 • Nytt! Mångprofessionellt samarbete för svenska som andraspråk 5 sp 

   

Nytt! Grundstudierna i specialpedagogik 25 sp
 • Mer information publiceras senare 
   

Andra studier i pedagogik 
 

Nytt! Utbildning och samhälle
 • Aktuella utbildningspolitiska frågeställningar 5 sp
 • Klassiska pedagogiska texter från upplysningen till vår samtid 5 sp 
 • Utbildningssociologi i ett globalt perspektiv 5 sp
   
Nytt! Utbildning i hållbarhet
 • Fenomenbaserat i lärande på Sveaborg - hållbarhet och världsarv 5 sp
 • Utbildningsplanering för en hållbar framtid 5 sp 
   
Forskningsmetoder och förhållningssätt 
 • Vetenskapsteori och pedagogisk metodologi 5 sp
   
Nytt! Arbetsliv, lärande och ledarskap
 • Pedagogisk ledarskap 5 sp
 • Pedagogik och lärande i arbetsliv och organisationer 5 sp
 • Planering och utvärdering av undervisning 5 sp 
 • Yrkeslivsorientering för pedagoger 5 sp
   
Nytt! Jämlikhet, mångfald och mångkulturalism
 • Pedagogisk aktörskap för social rättvisa 5 sp
 • Social rättvisa i utbildning 5 sp
   
Studier vid Helsingfors Arbis:
 • Grundstudierna i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik ) 25 sp:
  • Introduktion till pedagogiken 5 sp  
  • Lärande och utveckling 5 sp  
  • Allmän pedagogik och vuxenpedagogik i ett samhällsperspektiv 5 sp 
  • Pedagogikens sociala, filosofiska och kulturella grunder 5 sp
  • Orientering till pedagogisk forskning 5 sp  

Samhällsvetenskaper

Prova på - kurs i samhällsvetenskaper: 
 • Samhällsvetenskapernas förunderliga värld 2 sp + kompletteringsdel 3 sp  
   
Grundstudier i samhällsvetenskaper
 • Välfärdens politiska och rättsliga strukturer i Finland 5 sp
 • Aktuella fenomen i det finländska välfärdssamhället 5 sp
 • Introduktion till statskunskap med förvaltning 5 sp
 • Introduktion till socialpsykologi 5 sp
 • Introduktion till den offentliga rätten 5 sp
 • Introduktion till socialt arbete 5 sp
 • Introduktion till socialpolitiken 5 sp
 • Introduktion till sociologi 5 sp
 • Introduktion till journalistik och kommunikation 5 sp
   
Ämnesstudier (enskilda kurser)

Journalistik

 • Introduktion till journalistik och kommunikation 5 sp
 • Journalistik- och kommunikationsforskning  5 sp
 • Nyhetsjournalistik 5 sp
   
Socialpsykologi
 • Gruppdynamik I: interaktion i smågrupper 5 sp
 • Social identitet och social interaktion mellan grupper 5 sp  
 • Arbets- och organisationspsykologi I: Social hållbarhet på arbetsplatsen 5 sp
 • Barnpsykologi i familjekontext 5 sp
Sociologi
 • Genus i samhället 5 sp
 • Introduktion till etniska relationer 5 sp  
 • Introduktion till socialantropologin 5 sp
Rättsvetenskap
 • Kommunalrätt och reglering av andra självstyrelseområden 5 sp
 • Socialförsäkringsrätt 5 sp  
 • Migrationsrätt 5 sp 
 • Mänskliga rättigheter 5 sp
 • Barnrätt 5 sp 
 • Funktionhinderrätt 5 sp
 • Se också: Juridik
Socialt arbete och socialpolitik
 • Perspektiv på sociala problem 5 sp 
 • Välfärd i förändring 5 sp
 • Socialt arbete som profession 5 sp
 • Alkoholpolitik 5 sp
 • Familjepolitik 5 sp
 • Äldrepolitik 5 sp
Statskunskap med förvaltning
 • Förvaltningspolitik - strukturer och processer 5 sp
 • Jämförande politik och förvaltning - Globala perspektiv 5 sp
 • Offentlig förnyelse: Projektdrivna innovationer i offentlig miljö 5 sp
 • Samverkan och interaktion i politiken 5 sp
 • Modern politisk teori 5 sp
 • Genus och politik 5 sp
 • Val, partier och väljare 5 sp  
   

Ledarskap

Utmaningar för hållbart ledarskap 15 sp
 • Introduktionskurs i hållbart ledarskap 5 sp
 • Tillämpat ledarskap 5 sp
 • Ledarskapsstudier som avlagts vid Helsingfors universitet eller vid ett annat universitet 5 sp 
   

Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper 

 • Synvinklar på medie- och kommunikationsforskning 5 sp
 • Genus i samhället II 5 sp
 • Genus och racifiering i sociologisk forskning 5 sp
 • Fördjupade studier inom vetenskapsområdet sociologi 5 sp
 • Fördjupade studier inom vetenskapsområdet II 5 sp
 • Arbets- och organisationspsykologi III Makt, mångfald och jämställdhet 5 sp
 • Nytt! Personlighetsstörningar i social kontext 5 sp

Språkkurserna är avsedda för finskspråkiga studerande.

 • Svenska på jobbet, 2 op
 • Avancerad juristsvenska, 2 op
 • Yrkesinriktade självständiga studier i svenska, 2 op