Anmälan och studieavgifter

På den här sidan hittar du anvisningar om anmälan till samt studieavgifter och betalningsvillkor för öppna universitetsstudier vid Helsingfors universitet. Läs anvisningarna noggrant innan du anmäler dig.
 • Anmäl dig till studierna via webben för en kurs åt gången. 
 • Tidpunkterna för när anmälan börjar och slutar hittar du på kurssidan. Efter att anmälningstiden har gått ut är det inte längre möjligt att anmäla sig.
 • Betala studieavgiften i samband med anmälan som nätbetalning eller presentkort till öppna universitetet. 
 • Studieavgiften beror på kursens omfattning. För närvarande är avgiften 15 euro per studiepoäng. Bland studieutbudet finns det också kostnadsfria studier för alla eller vissa studentgrupper.
 • Platserna på kursen fylls i anmälningsordning. 
 • Kursanmälan är bindande.
 • Anmälningsförfarandet och studieavgifterna när det gäller nätkurser, eller så kallade mooc-kurser, som är öppna för alla eller kurser som ordnas vid samarbetsläroanstalter avviker från det allmänna anmälningsförfarandet.
 • Mer detaljerade anvisningar om anmälan, studieavgifter och annullering av anmälan finns nedan.
 • Obs! Studier vid Humanistiska fakulteten och i psykologi under sommaren 2024 har ett avvikande anmälningsförfarande. Läs mer på Anmälan till sommarkurser vid Humanistiska fakulteten och i psykologi.

Studierna ordnas av Helsingfors universitet. Helsingfors universitet förbehåller sig rätten att ändra uppgifterna som angetts på kurssidorna.

Välj de anmälningsanvisningar som motsvarar din egen situation.

Anmälan för studerande vid öppna universitetet

 • Anmäl dig på kurssidan genom att klicka på knappen Anmäl dig. Knappen är endast synlig medan anmälan till kursen pågår. Följ anmälningsanvisningarna i systemet.
 • Betala studieavgiften för kursen som nätbetalning eller med presentkort till öppna universitetet. Genom att betala studieavgiften bekräftar du din anmälan.
 • Efter din anmälan får du ett e-postmeddelande med närmare anvisningar om hur du aktiverar ditt användarnamn vid Helsingfors universitet.

Anmälan för examensstuderande vid Helsingfors universitet 

 • Påbörja din anmälan i Sisu. Lägg först till studieavsnittet i din studieplan, om det inte redan finns där. Välj sedan prestationssätt och undervisning vid öppna universitet. Sisu hänvisar dig att slutföra din anmälan på öppna universitetets kurssida (knappen Anmäl dig). 
 • Logga in i anmälningssystemet med ditt användarnamn vid Helsingfors universitet. En förhandsifylld anmälningsblankett öppnas. Kontrollera dina uppgifter och komplettera eller ändra dem vid behov. 
 • En del av studierna vid öppna universitetet är avgiftsfria för dem som vid tidpunkten för anmälan är närvaroanmälda grundexamensstuderande vid Helsingfors universitet. Om kursen är avgiftsbelagd för dig, betala studieavgiften som en nätbetalning. Information om huruvida en kurs är avgiftsbelagd hittar du på kurssidorna.
 • Om du vill höja ett redan godkänt vitsord genom att gå en kurs inom den öppna universitetsundervisningen betalar du alltid en kursspecifik studieavgift. Innan du anmäler dig ska du i det fallet kontakta öppna universitetets studentrådgivning på adressen avoin-student@helsinki.fi.
 • Du får en automatisk e-postbekräftelse på din anmälan.

Anmälan till mooc-kurser

 • Till öppna nätkurser, så kallade mooc-kurser (Massive Open Online Course), krävs oftast ingen förhandsanmälan, utan studierna inleds genom att logga in i kursens nätbaserade inlärningsmiljö. Alla intresserade ryms med. Anvisningar och länken till inlärningsmiljön hittar du på mooc-kursens kurssida.
 • För att mooc-kursen ska registreras i Helsingfors universitets studieförvaltningssystem ska du anmäla dig till kursen och vid behov betala studieavgiften (mer detaljerad information hittar du under rubriken Studieavgifter och betalningsvillkor.

Anmälan till studier som ordnas av en samarbetsläroanstalt

 • Om kursen ordnas av någon av Helsingfors universitets samarbetsläroanstalter ska du anmäla dig till kursen via samarbetsläroanstalten och följa deras anvisningar.
 • Anmäl dig därefter även som studerande vid öppna universitetet. Du får anvisningar om hur det här går till från samarbetsläroanstalten.
 • Genom att anmäla dig får du studierätt vid Helsingfors universitets öppna universitet. Studierätten definierar den tidsperiod inom vilken du kan genomföra studierna.  
 • Studierätten bestäms enligt det studieprogram som anmälts på kurssidan. Den omfattar kursens undervisning och tentamenstillfällen och/eller övriga prestationssätt. 
 • I samband med anmälan beviljas du även ett användarnamn vid Helsingfors universitet. Användarnamnet skickas inte separat, utan du får tillgång till det genom att själv aktivera det i god tid innan dina studier börjar. För mooc-kurser beviljas inga användarnamn.
 • Mer information om användarnamnet och hur du aktiverar det hittar du i Instruktioner för studerande under rubriken Helsingfors universitets användarnamn.
 • Studieavgiften för studier vid öppna universitetet är 15 euro per studiepoäng. Studieavgiften betalas i samband med anmälan som nätbetalning eller med presentkort till öppna universitetet. Betalningen förmedlas av Paytrail Oy. Observera att American Express inte kan användas vid Helsingfors universitet.
 • En del studier kan medföra separata materialavgifter. Information om eventuella materialavgifter finns på kurssidan.
 • Anmälan är bindande, och den betalda kursavgiften återbetalas inte! Om en student insjuknar innan studierna inleds och inte kan delta, återbetalas den del av studieavgiften som överstiger 75 euro mot intyg på sjukledighet.
 • Studieavgiften för en studiehelhet täcker endast de kurser som ingår i helhetens minimiantal studiepoäng. Studenten betalar separat för de valfria kurser som överstiger minimiantalet studiepoäng.
 • Det kostar inget att delta i mooc-kurser. För att en prestationsanteckning (studiepoäng) för kursen ska registreras i Helsingfors universitets studieförvaltningssystem ska du anmäla dig till kursen och vid behov betala öppna universitetets studieavgift. En del av mooc-kurserna är helt avgiftsfria. Mer detaljerad information hittar du på respektive kurs egen kurssida. Läs mer om mooc-kurserna.
 • Om Helsingfors universitet annullerar undervisningen, returneras studieavgiften i sin helhet.
 • Avgifterna grundar sig på universitetslagen (558/2009, Finlex), statsrådets förordning om avgifter som tas ut i universitetens verksamhet (1082/2009) och på ändringen av förordningen (1436/2014).
 • Studieavgifterna är momsfria (skattelagen 1501/1993[JE1] , 39 §, Finlex)  
 • Öppna universitetets avgifter jämte räntor och kostnader är offentliga fordringar och därmed direkt utsökningsbara utan separata åtgärder (lagen om verkställighet av skatter och avgifter 706/2007, Finlex).

En del av de öppna universitetsstudierna är avgiftsfria för alla eller för vissa grupper av studenter.

 • Prova på-kurserna, där du kan bekanta dig med ett vetenskapsområde och universitetsstudier, är avgiftsfria för alla deltagare.
 • Sommarstudier är avgiftsfria för grundexamensstuderande vid Helsingfors universitet. Observera dock följande: 
  • Vid tidpunkten för anmälan ska du vara närvaroanmäld grundexamensstuderande vid Helsingfors universitet.
  • Avgiftsfriheten gäller inte eventuella materialavgifter för kursen.
  • Avgiftsfriheten gäller inte höjning av vitsord. Om du vill höja ett redan godkänt vitsord med ett studieavsnitt inom den öppna universitetsundervisningen betalar du alltid en kursspecifik studieavgift. Innan du anmäler dig ska du i det fallet kontakta öppna universitetets studentrådgivning på adressen avoin-student@helsinki.fi.
  • Avgiftsfriheten för sommarstudier gäller inte doktorander.
 • Att delta i öppna nätkurser, det vill säga mooc-kurser (Massive Open Online Course), är kostnadsfritt för alla. För att en prestationsanteckning (studiepoäng) för kursen ska registreras i Helsingfors universitets studieförvaltningssystem ska du anmäla dig till kursen och vid behov betala öppna universitetets studieavgift. En del mooc-kurser är avgiftsfria även när det gäller prestationsanteckningen. Läs mer om mooc-kurserna.
 • Öppna universitetsstudier är avgiftsfria till och med den 4 mars 2025 för personer som flyr kriget i Ukraina och får tillfälligt skydd. Mer information på finska: Avoimen yliopiston maksuttomat opinnot Ukrainan sodan takia paenneille, tilapäistä suojelua saaville
 • Om dina planer ändras och du inte kan delta i kursen ska du annullera din anmälan per e-post till studentrådgivningen vid öppna universitetet på adressen avoin-student@helsinki.fi. Din studieplats frigörs då åt en annan studerande.  
 • Annullering av anmälan leder inte till att avgiften återbetalas (se öppna universitetets betalningsvillkor ovan).
Efter anmälan

När du har anmält dig kan du fortsätta till Instruktioner för studerande, som finns i universitetets Studietjänsten. I tjänsten hittar du alla anvisningar som du behöver under studierna. Börja till exempel med dessa: