Förhandsinformation om kommande studier

Öppna universitetsstudier erbjuds året runt.

Öppna universitetets studieutbut för läsåret 2023-2024 har publiscerats! Du kan ta del av utbudet enligt utblidningsprogram eller med hjälp av sökningen

Förhandsinformation om studier 2023-2024

KANDIDATPROGRAMMET I LIVSMEDELSVETENSKAPER

 • Mat 1.0 2 sp, MOOC ♦ 

KANDIDATPROGRAMMET I FILOSOFI

 • Inledning till filosofin 5 sp
 • Filosofins historia 5 sp
 • Samhällsfilosofi 5 sp
 • Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi 5 sp
 • Hållbar utveckling: filosofisk perspektiv 5 sp
 • von Wright och Wittgenstein seminariet 5 sp
 • Tidsmetafysik 5 sp
 • Fenomenologi 5 sp
   

KANDIDATPROGRAMMET I FINSKUGRISKA OCH NORDISKA SPRÅK OCH LITTERATURER

 • Textproduktion 5 sp
 • Retorik på svenska 5 sp
 • Nytt! Svensk språkvård 5 sp
 • Danmark och danska 5 sp
 • Introduktion till litteraturvetenskap 5 sp
 • Nytt! Språk och litteratur i samhället 5 sp
 • Svensk litteratur i Finland fram till slutet på 1900-talet
   

KANDIDATPROGRAMMET I HISTORIA

 • Nytt! Tidigmodern mat: en lokal och global historia 5 sp
   

NYTT! MAGISTERPROGRAMMET I NORDISKA SPRÅK OCH LITTERATURER

 • Pragmatik och samtalsanalys på svenska 5 sp
 • Fördjupning i nordisk språkvetenskap 2, 5 sp
 • Fördjupad textanalys på svenska 5 sp
 • Tillämpad svensk grammatik 5 sp
 • Korpuslingvistik 5 sp
 • Specialkurs i Norden 5 sp

UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR RÄTTSNOTERARIE

 • Nytt! Rättshistoria 5 sp
 • Nytt! Rättsteori 5 sp
 • Straffrätt MOOC 2 sp  ♦ 

KANDIDATPROGRAMMET I DATAVETENSKAP

 • Elements of AI: Grunderna i artificiell intelligens 2 sp, MOOC  ♦
 • Etik för artificiell intelligens: Introduktion 2 sp, MOOC
   

KANDIDATPROGRAMMET I FYSIK

 • Elektromagnetism 5 sp
 • Strålningsfält och fotoner 5 sp
 • Relativitetsteoriens grunder 5 sp
 • Kvantfysikens tilllämpningar - Det fasta tillståndet 5 sp
 • Naturvetenskaper nu II 5 sp
 • Nutida fysikens grunder 5 sp
   

KANDIDATPROGRAMMET I KEMI

 • Atomer, molekyler och växelverkningar 5 sp
 • Energi, reaktivitet och kemisk jämvikt 5 sp
 • Kemins grunder 5 sp
 • Organisk kemi 5 sp
 • Växelverkningar och kroppar 5 sp
 • Växelverkningar och materia 5 sp
 • Prova på-kurs i pedagogik: Mångfald, flerspråkighet och social rättvisa i utbildning 2 sp MOOC ♦
        
   

GRUNDSTUDIERNA I PEDAGOGIK (ALLMÄN OCH VUXENPEDAGOGIK) 25 sp
(Helsingfors Arbis)

 • Introduktion till pedagogik 5 sp
 • Lärande och utveckling 5 sp
 • Allmän pedagogik och vuxenpedagogik i ett samhällsperspektiv 5 sp
 • Pedagogikens filosofiska, historiska och kulturella grunder 5 sp
 • Orientering till pedagogisk forskning 5 sp 

KANDIDATPROGRAMMET I SAMHÄLLSVETENSKAPER

 
Programmets gemensamma kurser         
 • Samhällsvetenskapens klassiker 5 sp
 • Ekonomins grunder 5 sp
 • Tillämpad mikroekonomi: Individer, företag och marknader 5 sp                  
Samhällsvetenskaper, grundstudier
 • Välfärdens politiska och rättsliga strukturer i Finland 5 sp
 • Människan i det finländska välfärdssamhället 5 sp
 • Introduktion till statskunskap med förvaltning 5 sp
 • Introduktion till socialpsykologin 5 sp
 • Introduktion till den offentliga rätten 5 sp
 • Introduktion till socialt arbete 5 sp           
 • Introduktion till socialpolitiken 5 sp               
 • Introduktion till sociologin 5 sp                       
 • Introduktion till journalistik, kommunikation och mediespråk 5 sp                                                                          
Ämnesstudier inom olika vetenskapsområden, enskilda kurser 
 • Journalistik
  • Kommunikationsforskning och mediekritik 5 sp
  • Nyhetsjournalistik 5 sp
 • Rättsvetenskap
  • Barnens rättigheter 5 sp
  • Kommunalrätt och reglering av andra självstyrelseområden 5 sp
  • Mänskilga rättigheter 5 sp
  • Migrationsrätt 5 sp
  • Offentlig rätt fortsättningskurs, del 1, 5 sp
  • Socialrätt I 5 sp
  • Socialrätt II 5 sp
  • Socialförsäkringsrätt 5 sp
  • Funktionshindersrätt 5 sp
 • Socialpsykologi
  • Arbets- och organisationspsykologi I: en introduktion 5 sp
  • Barnpsykologi i familjekontext 5 sp
  • Gruppdynamik I : Interaktion i smågrupper 5 sp
  • Social identitet och interaktion mellan grupper 5 sp
 • Socialt arbete och socialpolitik
  • Perspektiv på sociala problem 5 sp
  • Välfärdsservice i förändring 5 sp
  • Socialt arbete som profession 5 sp
  • Socialarbetets teoretiska och värdemässiga bas 5 sp
  • Teoretiska, praktiska och interaktiva färdigheter i socialt arbete 5 sp
  • Makt och socialpolitik 5 sp
  • Diagnosens makt och det socialas ansvar 5 sp
  • Alkoholpolitik och missbrukarvård 5 sp
  • Familjepolitik 5 sp
  • Äldrepolitik och -omsorg 5 sp
 • Sociologi
  • Genus i samhället 5 sp
  • Introduktion till etniska relationer 5 sp
 • Statskunskap med förvaltning
  • Förvaltningspolitik - strukturer och processer 5 sp
  • Jämförande politik och förvaltning 5 sp
  • Organisationsteori - perspektiv på moderna organisationer 5 sp
  • Offentlig förnyelse: Projektdrivna innovationer i offentlig miljö 5 sp
  • Samverkan och interaktion i politiken 5 sp
  • Modern politisk teori 5 sp
  • Genus och politik 5 sp
  • Val, partier och väljare 5 sp

NYTT! MAGISTERPROGRAMMET I SAMHÄLLSVETENSKAPER

 
Gemensamma studier
 • Diskursanalys on den sociala verkligheten 5 sp
 • Teoridriven kvalitativ forskning 5 sp
Sociologi 
 • Genus i samhället II 5 sp
Socialpsykologi
 • Självet och samtidsanalys 5 sp
Ledarskap 
 • Introduktion till ledarskap 5 sp
 • Tillämpat ledarskap 5 sp
Sociology
 • Gender and Race in Sociology 5 ECTS
 • Advanced Studies in Sociology II: Feminist Science Studies Reading Group 5 ECTS
Social psychology 
 • Work and organizational psychology III: Power, diversity and equality 5 ECTS

Språk och kommunikation

 • Muntlig och skriftlig färdighet i det andra inhemska språket (finska) 3 sp
 • Nytt! Akademiskt skrivande i finska som andra språk  2 sp
 • Kommunikation i yrkeslivet i finska 2 sp
 • Studentens digitalkompetens: orientering 2 sp
 • Studentens digitalkompetens: fördjupade studier 1 sp

Prova på-kurserna är kurser som omfattar en eller två studiepoäng och där du kan bekanta dig med olika vetenskapsområden och universitetsstudier vid Helsingfors universitet. Prova på-kurser är avgftsfria för alla.

 • Prova på-kurs i livsmedelsvetenskaper: Mat 1.0 2 sp, MOOC ♦ 
 • Prova på-kurs i samhällsvetenskaper: samhällsvetenskapernas förunderliga värld 2 sp ♦
 • Prova på-kurs i pedagogik: Mångfald, flerspråkighet och social rättvisa i utbildning 2 sp MOOC ♦