Uni­ver­si­tets­port­föl­jen

Vid värderingen av akademisk kompetens kan man använda sig av universitetsportföljen. I portföljen presenterar man sin centrala professionella kompetens på ett dokumenterat sätt  och betraktar delområdena i det akademiska arbetet (forskning, undervisning, samhällelig växelverkan och administration) som helhet. Syftet är att anteckna och på ett dokumenterat sätt presentera den akademiska arbetstagarens kompetens, styrkor och syn på sin egen utveckling. Användningssyftet påverkar portföljens innehåll: då man söker en befattning vid universitet, ska meriterna presenteras med denna befattning som utgångspunkt.

En universitetsportfölj kan till exempel ha följande struktur

1. Grundgällande uppgifter

    Person- och kontaktuppgifter

    Utbildning och examina

    Annan nödvändig bakgrundsinformation.

2. Forskning och vetenskaplig verksamhet

    Erfarenhet av forskningsarbete och vetenskaplig verksamhet

    Forskningsfilosofi och -etik, huvudlinjerna inom forskningen

    Viktiga publikationer

    Utvärderingar av och pris för forskningsarbetet

    Verksamhet inom den akademiska gemenskapen

    Visioner och egna utvecklingsplaner

    Andra meriter inom den vetenskapliga verksamheten.

3. Undervisning och handledning

    Undervisnings- och handledningserfarenhet inom grund- och forskarutbildningen

    Pedagogiskt tänkande och egen utbildning

    Produktion av undervisningsmaterial och utnyttjande av undervisningsteknologi

    Utveckling av den egna undervisningen och undervisningspris

    Deltagande i undervisningens utvärdering och utveckling

    Styrkor, utvecklingsutmaningar och visioner då det gäller den egna undervisningsverksamheten

4. Administrativa uppgifter och annan verksamhet

    Administrativa och ledningsuppgifter

    Uppgifter i den egna branschen utanför universitetet

    Samhälleliga och förtroendeuppdrag

    Publikationer, föredrag och annan informationsspridning om vetenskap

    Andra viktiga meriter och uppdrag.

Universitetsportföljens rekommenderade omfattning är 4–7 sidor + bilagor. Fakulteter och enheter kan ha egna anvisningar och rekommendationer om universitetsportföljens struktur, omfattning samt de bilagor som krävs. När du söker en undervisnings- eller forskningsbefattning vid universitetet, kontrollera först om fakulteten eller enheten har gett ut separata anvisningar om upprättandet av universitetsportföljen. Portföljen är även ett sätt att utveckla den egna verksamheten och kompetensen.