Ledning

Fakulteten leds av en dekanus, som väljs för en mandatperiod på fyra år. Fakultetens prodekaner bistår dekanus i arbetet med att utveckla fakulteten, genomföra universitetets strategi och främjandet av samarbetet på de sektorer som dekanus bestämmer.

Det kollegiala förvaltningsorganet för en fakultet är fakultetsrådet, vars ordförande är dekanus. Under dekanus ledning utvecklar fakultetsrådet verksamheten vid fakulteten i dess helhet enligt de mål som uppställts för universitetets verksamhet och ekonomi samt enligt universitetets strategi och fakultetens målprogram.

De­kanus

Dekanus Antti Räsänen är professor i religionspedagogik.

Dekanus leder fakulteten och ansvarar bl.a. för att fakulteten utvecklas, verksamheten är effektiv och resultatrik och universitetets strategi genomförs vid fakulteten.

Anträffbar enligt överenskommelse, kontakta assistent assistent Sonja Pakarinen.

Pro­deka­nus med an­svar för forsk­ning­en

Prodekanus Jutta Jokiranta.

Pro­deka­nus med an­svar för un­der­vis­ning­en

Prodekanus Pekka Kärkkäinen är äldre universitetslektor i ekumenik.

Pro­deka­nus med an­svar för sam­ver­kan med samhället och in­ter­na­tio­nel­la kon­tak­ter

Prodekanus Auli Vähäkangas