Ansökan om docentur

Universitetet kan på ansökan bevilja titeln docent till den som har ingående kunskaper på sitt eget område, som genom publikationer eller på annat sätt har visat sin förmåga till självständigt forskningsarbete och som har god undervisningsförmåga.

En docent kan medverka i undervisningen i det ämne som han eller hon företräder, i handledningen av studerande och i granskningen av examensarbeten samt i annan verksamhet vid universitetet på det sätt som avtalas särskilt. Titeln docent innebär inte ett anställningsförhållande med universitetet och titeln i sig ger inte heller rätt att undervisa vid universitetet. Utan ett separat avtal har docent inte rätt till lön eller till de förmåner som gäller för universitetets personal. Formerna och villkoren för samarbetet ska avtalas separat. Avtalet förutsätter alltid att båda parter är villiga.

Vid Helsingfors universitet beviljas titeln docent av kanslern. Fakultetsrådet bedömer den sökandes förutsättningar att bli beviljad titeln docent.

Vid Teologiska fakulteten kan docenturer sökas två gånger om året, i mars och september.

Behörighetskrav

Titeln docent kan beviljas en person som har

  • avlagt doktorsexamen
  • bedrivit högklassig forskning som till sin omfattning motsvarar minst två doktorsavhandlingar (både monografier och forskningsartiklar beaktas)
  • ingående kunskaper på sitt område
  • visat förmåga till självständig forskning genom publikationer eller på andra sätt
  • god undervisningsförmåga.

Fakultetsrådet begär ett utlåtande om den sökandes vetenskapliga kompetens av två sakkunniga, om det inte av särskild anledning anser utlåtandena vara onödiga.

Av en docent krävs god undervisningsförmåga. Fakultetens pedagogiska nämnd bedömer den övergripande undervisningsförmågan hos den som ansöker om titeln docent. Bedömningen baserar sig på bedömningen av de pedagogiska meriter som har dokumenterats i ansökningshandlingarna och på bedömningen av undervisningsprovet samt på en intervju.

Fakultetens anvisningar för bedömning av undervisningsförmågan.

Docenten måste behärska det språk, finska eller svenska, som undervisningen ges på. Dessutom krävs minst nöjaktiga kunskaper i tal och skrift på finska och svenska. (Statsrådets förordning om universiteten 770/2009)

En utlänning eller en finsk medborgare som inte är av finländsk härkomst kan beviljas dispens från kravet på kunskaper i finska och svenska (Instruktion för Helsingfors universitet, 52 §).

Att an­sö­ka om ti­teln do­cent

Information på finska och på engelska.