Jobba på Teologiska fakulteten

Teologiska fakulteten utbildar experter på religioner, världsåskådningar och värderingar. I fråga om antalet studenter hör vi till Europas största inom teologi. Nivån på forskningen vid fakulteten har i flera internationella utvärderingar konstaterats vara hög. Till personalen hör ca 80 forskare och lärare.
Lediga anställningar

Läs om de mångsidiga karriärmöjligheterna och sök nu.

Vi rekryterar – sök nu!

Instruktioner för dem som söker undervisnings- och forskningsuppdrag

Den som söker en undervisnings- och forskningsanställning vid Teologiska fakulteten ombeds följa anvisningarna nedan om universitetsportföljen, bedömning av undervisningsförmågan och publikationsförteckningen.

Behörighetsvillkoren bestäms enligt Instruktionen för Helsingfors universitet (pdf).

Vid ansökningsförfarandet följs dessutom anvisningarna enligt rektors beslut HY/125/00.00.06.00/2019.

En universitetsportfölj är en översikt som liknar en vetenskaplig rapport, i vilken författaren dokumenterar sin centrala yrkeskompetens och ger en överblick över sina akademiska meriter (forskning, undervisning, administrativt arbete och annat arbete).

Portföljen ska sammanställas och meriterna presenteras med avseende på den anställning som söks. Portföljens längd är max. 4–7 sidor (jämte bilagor enligt anvisningarna). I avsnittet som gäller undervisning och handledning ska den sökande beakta fakultetens anvisningar om bedömningen av pedagogiska meriter.

Undervisningsförmågan bedöms vid Helsingfors universitet i samband med tillsättning av undervisnings- och forskningspersonal och ansökan om titeln docent. Undervisningsförmågan bedöms som en helhet bestående av pedagogisk utbildning och pedagogiskt tänkande, undervisningserfarenhet och utveckling av undervisningen, erfarenhet av att handleda examensarbeten, förmåga att producera läromedel, andra undervisningsmeriter och ett undervisningsprov. Bedömningsskalan är femgradig med den mittersta nivån ”god” (37 § i examens- och rättssäkerhetsinstruktionen). Bedömningen av undervisningsförmågan grundar sig på instruktionen för Helsingfors universitet.

God undervisningsförmåga är en förutsättning för en undervisningsbefattning vid fakulteten. Av den som anställs i en ordinarie befattning och den som ansöker om en docentur förutsätts minst god undervisningsförmåga enligt skalan i matrisen för bedömning av undervisningsförmågan. Vid bedömning av sökande till en tenure track-anställning eller en anställning som universitetslärare beaktas den akademiska karriärens längd och möjligheterna att utveckla undervisningsförmågan. Vidare värdesätts den sökandes visade potential att utveckla sin undervisning, och potentialen i den sökandes undervisningsförmåga beaktas i bedömningen.

Den som söker till en undervisnings- och forskningsanställning vid fakulteten skall disponera sin publikationsförteckning enligt undervisnings- och kulturministeriets klassificering av publikationstyper.

Den som utför universitetets undervisnings- och forskningstjänst är skyldig att behärska det språk på vilket han eller hon måste undervisa. Vid universitet där en examen kan avn bli avskriven på både finska och svenska krävs också att den som utför undervisnings- och forskningstjänst har minst tillfredsställande muntliga och skriftliga färdigheter på finska och svenska. Universitetet kan bevilja undantag från dessa språkkunskapskrav i enlighet med uppförandekoden.

Mer information:

Varför välja Helsingfors universitet?

Helsingfors universitet är Finlands största och ett av världens bästa multidisciplinära universitet. Vår gemenskap med fler än 8 000 anställda ger omfattande möjligheter till karriärutveckling i olika skeden av den akademiska karriären. Helsingfors universitet erbjuder sin personal högklassiga stödtjänster och mångahanda förmåner. 

Vi ger tusentals forskare och lärare mångsidiga karriärmöjligheter. Vår tenure track-process är konkurrenskraftig och transparent.