Religionsvetenskap

Religionsvetenskapen forskar i människors åskådningar och andliga traditioner som en del av kulturen och samhället såväl i det förflutna som i nutiden. Religionsvetenskaplig forskning drar nytta av angreppssätt och forskningsmetoder inom exempelvis antropologi, historia, kulturforskning, psykologi och sociologi. Forskningsmaterialet kan man samla in själv genom intervjuer, enkäter och fältarbete, men man kan också använda textmaterial som redan finns. Forskningsmetoderna varierar från kvalitativa till kvantitativa.

Religionsvetenskapen hör till både Humanistiska fakulteten och Teologiska fakulteten, och ämnet lockar forskare, lärare och studenter från båda fakulteterna.
Forskningsprofil

Forskningen inom religionsvetenskapen kan fokusera på exempelvis ritualer, texter och institutioner eller aktuella samhällsfrågor och etiska frågor som kulturell mångfald och miljöfrågor. Vetenskapsgrenen rangordnar inte religioner utan den producerar forskningsbaserad kunskap om traditioner och fenomen som hör till området religion samt bygger upp en förståelse av religion som ett mångfasetterat begrepp som inte går tillbaka till någon enskild religionstradition.

Religion som tradition

Religionsvetenskapen har specialiserat sig på att undersöka olika religionstraditioner i världen förr och nu oberoende av om de är etablerade och institutionaliserade religioner eller folkliga former av religiositet som bygger på seder och bruk. Hur religioner och åskådningar tar form och utvecklas samt hur de växelverkar med kulturen och samhället runtomkring är ett intresseobjekt som man kan närma sig exempelvis genom att undersöka hur olika religionstraditioner förändras i mångkulturella samhällen.

Religion som fenomen

Religionsvetenskapen är inte begränsad till forskning i enskilda traditioner utan den intresserar sig också i ett bredare perspektiv för religion som ett allmänmänskligt fenomen. Genom jämförelser strävar religionsvetenskapen efter att skapa förståelse för likheter och olikheter mellan religionstraditionerna samt att förklara religionens ställning som en del av kulturer och samhällen. Inom religionsvetenskapen studerar man dessutom övergripande fenomen som ritualer, myter och erfarenheter samt religionens ställning i vardagslivet och i offentligheten.

Religion som begrepp

Även begreppet religion och dess användning som vetenskapligt verktyg och som en ingrediens i samhällsdebatter är ett centralt forskningsobjekt för religionsvetenskaplig forskning. Religionsbegreppets kulturbundenhet gör att man tvingas ställa frågan hur det lämpar sig för analys av främmande kulturer och samhällen, och på vilka grunder man kan lokalisera en religion. Samtidigt kan man undersöka hur gränsdragningar mellan religion och irreligiositet eller mellan religionen och det sekulära byggs upp i forskningen och i olika institutioner i det omgivande samhället.

 

Ämnesansvarig
Forskare och lärare

Religionsvetenskapen hör till både Humanistiska fakulteten och Teologiska fakulteten. I listan nedan ingår därför forskare och lärare från båda fakulteterna.

Nedan listas personer som står i anställningsförhållande till exegetikavdelningen. Emeritis och stipendieforskare finner man med namn via universitetets personsökning och via forskningsportal.

Show less info
Show less info
Show less info
Show less info