Vårtbjörk

Under vårvintern är vårtbjörken i ett viloskede som bestäms av yttre faktorer (så kallad ekodormans): tillväxtstarten skulle vara möjlig men de låga temperaturerna förhindrar tillväxt.

Då temperaturen stiger spricker knopparna upp och “mössöron” bildas. Björken blommar i södra Finland i maj och fröna mognar i juli-augusti.

På hösten förbereder sig björken inför vintern och dess köldhärdighet tilltar. Förberedelsen inför vintern syns tydligt då höstfärgerna kommer fram. Förutsättningen hos många vedartade växter för att förberedelserna inför vintern kan starta är att tillväxten avstannar. I den aktiva tillväxtfasen är köldhärdigheten låg.

Den viktigaste faktorn som hos björken sätter igång förberedelserna inför vintern är att nattens längd tilltar. Även låga temperaturer gynnar förberedelserna inför vintern. Jämfört med temperaturen är förändringen i ljusperioder (kortare dag, längre natt) en god signal för årstidsväxlingen. Förändringen i ljusförhållanden sker varje år på samma sätt, medan tidpunkten för sjunkande temperaturer kan variera från år till år.

Så kallade dagslängdsekotyper är typiska för björken. På grund av genetiska skillnader sker förberedelserna inför vintern vid olika tidpunkter i olika ljusförhållanden på olika breddgrader, vilket leder till att förberedelserna inför vintern startar vid rätt tidpunkt för varje ekotyp. I Lappland startar förberedelserna inför vintern hos björken redan efter en relativt kort period av mörker, efter att björken upplevt den långa ljusa perioden under sommaren. I södra Finland är den kritiska nattlängden längre, för igångsättandet av förberedelserna inför vintern.

Som resultat av förberedelserna inför vintern växer köldhärdigheten hos björken och trädet utvecklar ett så kallat inre vilostadium (endodormans). Under detta inre vilostadium är tillväxt inte möjlig fastän de yttre förhållandena (temperaturen) skulle vara gynnsamma. Träden utsätts för kyla, som ofta redan i ett tidigt skede av vintern småningom avslutar den inre dormansen. Efter detta kommer den yttre dormansen att förhindra tillväxt fram till följande vår.

Ljusförhållandena tillsammans med låga temperaturer reglerar förberedelserna inför vintern hos många olika trädslag i nordliga områden. Undantag utgör rönnen och en del andra arter som hör till rosväxternas familj (t.ex. äppel); hos dessa är temperaturen den viktigaste signalen för förberedelserna inför vintern.