Forskning under vintern

Ekologisk och fysiologisk forskning om växter har traditionellt utförts under tillväxtperioden.

Viloperioden har närmast uppfattats som en ogynnsam tidpunkt, under vilken växterna endast måste uthärda. Vintertida forskning har närmast fokuserat på växternas köldhärdighet, kyltorkningsfenomen och skador som uppkommit under övervintringen.

Vinterekologisk forskning har blivit allt mera allmän under de senaste åren. Den anslutna bilden visar ökningen i publikationer om vinterekologiska ämnen från 1970-talet fram till år 2016; publikationernas antal är tagna från databasen Web of Science genom att kombinera sökorden “winter” och “ecology”. På 1970- och -80-talen var den årliga mängden av vinterekologiska publikationer mycket blygsam, men från 1990-talets början har antalet publikationer ökat snabbt. Insikter om klimatförändringen har sannolikt bidragit till denna ökning.