Skoluppgifter

En väsentlig del av undervisningen i biologi är arbete ute i naturen.

Observationer och experiment utomhus är ett bra utgångsläge för upplevelsemässig och forskningsbaserad inlärning, som betonas i grunderna för den nya läroplanen för grundskolan. Småskaliga undersökningar och projekt genomförs också i alla biologikurser i gymnasiet.

Fältarbete i biologiundervisningen har traditionellt förlagts till tillväxtperioden, under skolåret i praktiken till hösten eller våren. Naturen under vintern erbjuder dock en intressant omgivning för upplevelsemässigt lärande.

På denna sida finns några exempel på hurudana projekt som kan genomföras under vintern.

Växternas övervintrande delar

Skriftlig uppgift

Växternas övervintring - livsformer

Uteundervisningsuppgifter för hösten, vintern och vårvintern.

Trädens årstider

Uteundervisningsuppgifter för hösten, vintern och våren (kan utföras också delvis); nätmaterial och observationernas framställande i en rapport.

Vintergröna växter

Uteundervisningsuppgifter för hösten, vintern och vårvintern; nätmaterial

Lönnens årstider

Uppgifterna på denna sida har bearbetats av: Helena Åström, Timo Saarinen, Sonja Still och Robin Sjöblom.