Studierätter
Avläggande av studier kräver att du har ikraftvarande studierätt. Största delen av våra studerande har genom urval fått rätt att avlägga pedagogie kandidatexamen och/eller pedagogie magisterexamen.
Examensstudierätter

Avläggande av studier kräver att du har ikraftvarande studierätt. Största delen av våra studerande har genom urval fått rätt att avlägga pedagogie kandidatexamen och/eller pedagogie magisterexamen. Examina är planerade så, att du kan avlägga kandidatexamen på tre år och magisterexamen på två år. Dessa är också utsatta som målsatta studietider i universitetslagen.

På dessa sidor hittar du information om att ansöka om tilläggstid och att återställa din studierätt.

Om du är intresserad av att avlägga examen, bekanta dig med nätsidorna för kandidatprogrammet i pedagogik och magisterprogrammet i pedagogik. Vid pedagogiska fakulteten kan du också avlägga fristående studier eller JOO-studier. Se de finskspråkiga sidorna för ytterligare information.

Fristående studier

En person som inte har rätt att avlägga examen vid universitetet kan beviljas rätt att genomföra s.k. fristående studier för att öka yrkeskompetensen eller den vetenskapliga kompetensen.

Joo-studier

Med flexibel studierätt, dvs. JOO-rätt, avses helt enkelt möjligheten att ansöka om studierätt vid ett annat universitet, till exempel för att avlägga en biämneshelhet eller fristående studieperioder.

Komplettering av examen med fristående studier

Pedagogiska fakulteten erbjuder flera valbara studiehelheter som är tillgängliga också för studerande från andra fakulteter.

Tilläggstid till fristående studier

Du kan ansöka om tilläggstid till tidsbundna fristående studier vid pedagogiska fakulteten genom e-blanketten under. Med fristående studier menas här, sådana studier som inte leder till examen, och att personen i fråga inte har en examensstudierätt vid Helsingfors universitet.

Tilläggstid till examensstudierätt

Om du har examensstudierätt vid pedagogiska fakulteten, hittar du ansökan om tilläggstid i Instruktioner för studerande.

Studerande ska varje läsår göra antingen närvaro- eller frånvaroanmälan enligt universitetets föreskrifter. Grundexamens- och fortsättningsstuderande vid Helsingfors universitet ska anmäla sig senast den 31 augusti. Om den här dagen är en lördag eller söndag är sista anmälningsdagen närmast påföljande vardag. En studerande som inte anmält sig på föreskrivet sätt mister sin studierätt. Om han/hon senare ändå vill fortsätta sina studier skall han/hon ansöka av fakulteten om återställande av studierätten. Ansökan om återställande av studierätt lämnas personligen till rådgivaren vid huvudämnesinstitutionen. Samtidigt har den studerande en chans att diskutera studiernas fortsättning med studierådgivaren och få personlig studierådgivning.

Till ansökan bör bifogas en studieplan, som görs på en separat bilaga. Ur studieplanen skall framgå åtminstone följande saker: - uppskattad studietid - den planerade uppbyggnaden av examen: utbildningsprogram/huvudämne, specialiseringslinje (om du vet) samt biämnen och övriga studier (bl.a. språkstudierna) och studiernas omfattning per ämne - eventuell övrig tilläggsinformation Institutionen antecknar sitt utlåtande på ansökan och returnerar den till fakultetens kansli. Dekanus fattar därefter beslut om återställande av studierätten.

Återinskrivningsavgiften är 35 euro / rätt att avlägga examen.

Ansökan med bilagor skickas till