Helsingfors universitets strategi 2021–2030: Med vetenskapens kraft - för världens bästa

Bildning och hållbar välfärd för kommande generationers bästa

Helsingfors universitet är en gemenskap som binds samman av vetenskap, lärande, dialog och modigt tänkande. År 2030 hör vårt universitet till de främsta i världen. Vi är ett nationellt och internationellt ansett bildningsuniversitet. Vår framgång grundar sig på djupgående och banbrytande områdesspecifik kunskap, tvärvetenskaplig forskning och högklassig undervisning. Ett universitet med välmående, likvärdiga och engagerade medverkande är en förutsättning för vår framgång.

Vi skapar ett bildningskapital som består av kunskap men också av inre mognad, etiska värderingar och fördomsfrihet samt livslångt lärande. Vi stärker vår position som en nationellt ledande, internationellt ansedd, initiativrik och visionär påverkare inom vetenskaps- och bildningspolitiken.

Vi möter samhällets behov av kunskap. Med forskningens och undervisningens kraft arbetar vi ansvarsfullt och etiskt för att ta fram kunskap för samhället och för hela världens bästa. Som ett resultat av vårt arbete bygger det samhälleliga beslutsfattandet år 2030 i allt högre grad på forskningsbaserad kunskap.

Till de centrala utmaningar som vår omfattande forskningskunskap kan bidra till att lösa hör att stävja klimatförändringen, bibehålla naturens mångfald, använda naturresurserna på ett hållbart sätt, trygga hälsa och välfärd samt upprätthålla sammanhållningen i samhället.

År 2030 är Helsingfors universitet det bästa stället att studera, undervisa, forska och arbeta. Universitetet är en lockande arbetsgivare och en attraktiv samarbetspartner både i Finland och internationellt. Vi utvecklar vår verksamhet med utgångspunkt i våra fyra campus. Vi är fortsättningsvis ett offentligrättsligt universitet.

Hållbarhet och ansvar styr all vår verksamhet. Vår forskning och undervisning främjar hållbar utveckling i samverkan med det omgivande samhället.

För att vi ska vara en starkare skapare av bildning och välfärd är vår vision för 2030

Med vetenskapens kraft – för världens bästa

Banbrytande grundforskning, fördomsfri nyfikenhet och gränsöverskridande samarbete krävs för en plats bland de främsta i världen. I en anda av globalt ansvar bygger vi en hållbar framtid genom att skapa kunskap som ska lösa såväl lokala som globala problem – för hela världens bästa.

Vi förverkligar vår vision genom följande strategiska val:

 1. Vetenskap och lärande tillhör alla
 2. Öppenhet stärker vetenskapen och samarbetet
 3. Vårt universitet är det bästa stället att studera och arbeta
 4. Vårt universitet är en föregångare inom ansvar och hållbarhet

Forskning och utbildning hör till våra kärnuppgifter. Vi fördjupar vår områdesspecifika sakkunskap, vi satsar på högkvalitativ, mångdisciplinär och oberoende grundforskning, vi stöder tvärvetenskapligt samarbete och stärker kopplingen mellan forskning och undervisning. Vi erbjuder även andra än examensstuderande möjlighet till kontinuerligt lärande. Genom vetenskapsfostran och vetenskapskommunikation ökar vi den vetenskapliga läskunnigheten utanför universitetet och sprider den inom olika ålders- och befolkningsgrupper.

Öppenhet utgör grunden för hur vi genomför våra kärnuppgifter. Öppen vetenskap och öppet tillgängliga material främjar forskningens utveckling och ställer forskningskunskapen till samhällets förfogande. Öppenhet stärker samverkan med samhället och skapar en gemenskap som uppskattar olika slags interaktioner, en gemenskap som fostrar och hyser etiska, kritiska och ansvarskännande förnyare.

Vi värnar om och utvecklar universitetsdemokratin och uppmuntrar universitetets personal och studenter att engagera sig i gemensamma frågor. Universitetet är känt för att vara en lockande arbetsgivare och en gemenskap där mångfald och diskussion uppskattas.

Vi främjar ansvarsfullhet och hållbarhet i forskningen och undervisningen och i alla val vi gör. Vi tar initiativ till diskussioner och visar vägen i arbetet med att skapa en mer ansvarsfull, jämlik, tolerant och demokratisk värld.

Universitetets värderingar – sanning, bildning, frihet och gemenskap – utgör grunden för våra val, vår verksamhet och vår samverkan, och de styr vår utveckling.

Värderingar

Sanning

 • leder oss till ny kunskap
 • innebär att vi har en kritisk hållning
 • är grunden för vår högklassiga forskning och undervisning

Bildning

 • leder oss rätt
 • är vårt etiska samvete
 • ger oss kontinuitet och ett öppet sinne

Frihet

 • är en sporre för vår kreativitet
 • innebär ett autonomt och ansvarsfullt universitet.

Gemenskap

 • innebär för oss jämlikhet och jämställdhet
 • innebär för oss mångfald och respekt för andra
 • stöder och främjar öppenhet och samverkan
 • utvecklas ur demokratiska möjligheter att påverka
Ve­ten­skap och lä­ran­de till­hör alla

Till vårt universitets styrkor hör att vi kontinuerligt utvecklar vårt vetenskapliga tänkande och vår forskningskompetens. På så sätt förbättras forskningens kvalitet och vi får allt bättre förutsättningar för högklassig publikationsverksamhet, internationell genomslagskraft och framstående expertis.

Den starka kopplingen mellan forskning och undervisning säkerställer att lärandet håller en hög nivå. Med hjälp av vetenskapsfostran och vetenskapskommunikation sprider vi det vetenskapliga tänkandet även utanför universitetet, för vetenskap tillhör alla.

Våra forsk­nings­te­man för­ny­ar ve­ten­ska­pen och lä­ran­det

I enlighet med våra värderingar värnar vi om en nyfikenhet inom grundforskningen, om värdet av nyfikenhetsdriven forskning och om det bildningskapital som sådan forskning ger upphov till. Vi främjar forskning och undervisning som hjälper oss att bättre förstå lokala och globala utmaningar och finna lösningar på dem. Vår forskning vilar på en etiskt solid grund i sina mål och metoder.

Vår multidisciplinaritet skapar möjligheter till tvärvetenskapligt samarbete. Under strategiperioden inspireras forskningen och undervisningen av följande teman:

 • ett meningsfullt liv, en välmående människa och en sund miljö
 • en mänsklig och rättvis värld
 • en hållbar och livsduglig framtid för jorden
 • ett universum av idéer och potential.

Dessa teman sporrar till samarbete mellan vetenskaps- och utbildningsområden och förnyar forskningen och lärandet. Samarbete förutsätter insiktsfull vetenskaplig sakkunskap, och disciplinernas samarbete öppnar för nya forskningsinitiativ. Temana uppmuntrar till samarbete och inspirerar också till forskning och undervisning som söker efter lösningar på världens stora problem.

Högklassig mångvetenskaplig grundforskning och mångvetenskapliga teman utgör ramarna inom vilka fakulteterna, de övriga enheterna och utbildningsprogrammen formulerar sina egna konkreta utvecklingsplaner inklusive ändamålsenlig omfördelning av resurser. I syfte att stärka forskningen kommer vi under strategiperioden att öka vår forskningsfinansiering.

Vi använder oss av de styrkor som identifierats i samband med utvärderingen av vår forskning och de utvecklingsförslag som utvärderingen gav upphov till: vi förbättrar förutsättningarna för djupgående områdesspecifik sakkunskap och för mång- och tvärvetenskaplig forskning.

Vi för­stär­ker forsk­ning­ens och un­der­vis­ning­ens in­fra­struk­tu­rer

Vi förstärker våra forsknings- och undervisningsmiljöers funktionalitet och attraktivitet genom att förbättra infrastrukturer, karriärvägar och tjänster.

Vi främjar vetenskapen och dess nyttiggörande i samhället. Det gör vi med hjälp av öppen vetenskap, nya forskningsmetoder och ny teknik samt genom att långsiktigt utveckla de lokaler och högkvalitativa infrastrukturer som forskningen och undervisningen kräver och genom att effektivisera samanvändningen av dessa. Artificiell intelligens och annan liknande teknik har en potential när det gäller att genomföra universitetets grundläggande uppgifter, och vi undersöker och använder oss av dem kritiskt.

Vi fördjupar vårt kunnande i fråga om analys av stora och öppna data och utvecklar därtill hörande infrastrukturer.

Stark kopp­ling mel­lan forsk­ning och un­der­vis­ning

Vår undervisning baserar sig på högklassig forskning. Under strategiperioden stärker vi kopplingen mellan forskning och undervisning på alla nivåer.Studenterna deltar redan från början av studierna aktivt i all verksamhet vid universitetet, i såväl forskning som undervisningsutveckling och samhällssamverkan. Vi stärker mångsidigt studenternas arbetslivsfärdigheter och också deras medborgar- och företagarfärdigheter genom att förbättra utbudet av utbildning som stärker färdigheterna och fördjupa samarbetet med olika aktörer.Vi uppmuntrar studenterna att vara aktiva inom internationell bildnings- och medborgarverksamhet och på den internationella arbetsmarknaden.

Studenterna bygger aktivt upp sin expertis, sin karriär och sina färdigheter att lösa världens problem på ett hållbart sätt. Universitetet stöttar sina studenter i dessa strävanden. Tillsammans bygger vi upp en kultur av gemenskap i studierna, en kultur vars kärna utgörs av jämlikhet, öppenhet, respektfulla möten mellan individer och ett intensivt samarbete mellan lärare och studenter.Högklassig undervisning och nya verksamhetssätt gör studierna smidigare och mer systematiska och främjar övergången till arbetslivet efter examen. Ambitionen är att när strategiperioden går mot sitt slut så har en märkbart större andel av studenterna avlagt examen inom målsatt tid utan att kvaliteten på examina äventyras. Alumnernas band till universitetet består, och också efter examen står universitetet och bildningen dem nära.

Vi re­for­me­rar lä­ran­det och främ­jar kon­ti­nu­er­ligt lä­ran­de

Vi utvecklar innehållet i vår undervisning och vår pedagogik så att de svarar på förändringar inom forskningen, undervisningen och samhället.Kombinationen av öppenhet och digitalisering gör att vi kan erbjuda nya sätt att lära och nya samarbetsmodeller för studenternas, vetenskapens och samhällets behov. Genom öppet tillgängliga lärmiljöer och innehåll ökar vi flexibiliteten i fråga om tid, plats, metoder och genomförande. Studierna går i allt högre grad att skräddarsys och lärandet stöds i alla stadier av studierna. Vi gör studierna mer tillgängliga för sådana grupper som för närvarande är underrepresenterade inom universitetsutbildningen. På så sätt främjar vi jämlika möjligheter och social mobilitet.

Förändringarna i arbetslivet gör att behovet av högre utbildningsnivå och nya kompetenser ökar i samhället. Under strategiperioden möter vi dessa behov genom att med hjälp av kopplingen mellan forskning och undervisning märkbart öka examensvolymen och bredda vårt utbud inom kontinuerligt lärande inom ramen för våra resurser. De öppna lärmiljöerna och lärandeinnehållen stöder lärandet och kompetensutvecklingen i arbetslivet.

Vi är ak­ti­va inom det ve­ten­skap­li­ga fäl­tet

Tillsammans med andra högskolor, nätverk och beslutsfattare verkar vi aktivt inom högskolefältet och det vetenskapliga fältet i Finland och internationellt.Alliansen UNA Europa och LERU- nätverket är centrala internationella påverkanskanaler. I Finland stärker vi samarbetet med huvudstadsregionens städer och högskolor samt med andra samarbetsparter på våra verksamhetsorter. Genom att delta i den nationella och internationella vetenskaps- och högskolepolitiska diskussionen påverkar vi förändringarna inom forskning och undervisning och tryggar en gynnsam utveckling för vår verksamhet i ett samhälle statt i förändring.

Ve­ten­skap­lig läs­kun­nig­het och kun­skap i be­sluts­fat­tan­det

Genom att utvidga och bredda vetenskapskommunikationen och vetenskapsfostran förbättrar vi den kritiska vetenskapliga läskunnigheten och tankeförmågan avsevärt. Vi stöttar forskarnas och den övriga personalens aktiva vetenskapskommunikation.

Vår målsättning att det samhälleliga beslutsfattandet år 2030 i allt högre grad ska bygga på forskningsbaserad kunskap förutsätter att det finns en förståelse av och en uppskattning för vetenskapen.

En särskild ambition inom vetenskapsfostran är att i samhället sprida kunskap om vetenskapen också till sammanhang där den inte har ett så starkt fotfäste. Vetenskapsfostran som riktar sig till barn och unga gör att kännedomen om universitetsstudier och forskning ökar markant och att de blir betydligt mer lockande.

Öppen­het stär­ker ve­ten­ska­pen och sam­ar­be­tet

Med hjälp av öppenhet gör vi vårt universitet till en föregångare när det gäller forskning, påverkan genom kunskap och samhällsdiskussion samt till en allt attraktivare studie- och arbetsplats och internationell partner. Öppenheten genomförs systematiskt, strategiskt, etiskt och ansvarsfullt och i enlighet med god sed och juridiska aspekter.

Öppen­het främ­jar ve­ten­ska­pen och dess ge­nom­slag i samhället

Öppna publikationer och öppet tillgängliga material främjar vetenskapens utveckling och ställer forskningen allt mer till våra partners och hela samhällets förfogande som ett gemensamt kunskapskapital.

Vi förbättrar vår genomslagskraft genom att i samarbete med näringslivet, den offentliga förvaltningen och den tredje sektorn producera och nyttiggöra forskningskunskap och expertis på sätt som främjar öppenhet.

Vi svarar på våra intressentgruppers behov av information som ska lösa samhällsfrågor. Stark och öppen forskning och samverkan med våra samarbetspartner skapar mångsidigt mervärde för hela samhället.

Forskningsbaserat fritt bildningsarbete, medborgaraktivitet, konst, innovationer, kommersialiserbara resultat, affärsverksamhet med mera har en central roll. Vi främjar interaktionen med alumnerna för att förbättra universitetets synlighet i samhället och för att öka samverkan med samhället.

Med öppen vetenskap främjar vi målen i FN:s Agenda 2030, särskilt demokrati, rättvisa, vårt globala ansvar och medborgarnas och samhällets förtroende för vetenskapen. Vi utvecklar utbildningssamarbete i olika former inklusive utbildningsexport och drar nytta av vår breda sakkunskap för att stödja kompetensutvecklingen i utvecklingsländerna.

Tillsammans med våra partner deltar vi aktivt i utvecklingen av internationellt konkurrenskraftiga kompetenskluster.

In­ter­na­tio­na­li­tet för­dju­par för­stå­el­sen av värl­den

Forskarinitierat internationellt samarbete är grunden för vårt universitets internationella verksamhet. Strategiskt internationellt samarbete ger detta samarbete mervärde bland annat genom att skapa nya möjligheter till samverkan inom forskning och utbildning. Det strategiska samarbetet har som mål att främja universitetets övergripande intresse och omfattar strategiska partnerskap, program, nätverk och allianser på universitetsnivå. Samarbetet ökar också universitetets globala genomslagskraft och dess påverkansmöjligheter i och utanför Europa. Som medlem av Una Europa bidrar universitetet till att skapa ett europeiskt forsknings- och utbildningsområde. Det nordiska samarbetet är en viktig del av det europeiska samarbetet och utgör en plattform för att förtydliga det internationella samarbetets värdegrund samt öka dess genomslag.

Universitetet är en stark global påverkare som bygger upp en rättvis värld tillsammans med partner och alumner som främjar forskning och undervisning av hög kvalitet. Vi utvecklar hållbar internationell verksamhet som beaktar globala omvärldsförändringar samt etiska och ekologiska dimensioner i den internationella verksamheten. Vi främjar personalens och studenternas fysiska och virtuella mobilitet samt utvecklar universitetet till en miljö som är ännu mer attraktiv och internationell också för internationella anställda och studenter.

Vårt universitet är det bäs­ta stäl­let att stu­de­ra och ar­be­ta

Vi stärker demokratin vid universitetet och den äkta, medkännande mångfald som uppstår när alla vid universitetet respekteras och stöttas. Genom ett chefsarbete som sporrar medarbetarna och ett genuint inkluderande ledarskap får alla vid universitetet tillfälle att engagera sig i gemensamma frågor och får uppleva känslan av att lyckas i sitt arbete och sina studier. Universitetets strukturer stöder möjligheterna till demokratiskt inflytande.

Vi stö­der stu­den­ter­nas och per­so­na­lens kom­pe­tens- och kar­riär­ut­veck­ling

Arbetets betydelse och innehåll och möjligheten att använda sin kreativitet och sina kompetenser hör till universitetets styrkor, och de kan användas som grundstenar för att arbetet och karriären ska kännas meningsfulla.Framtida kompetensbehov tryggas genom att vi stärker personalens kompetens i enlighet med principen för kontinuerligt lärande. Vi förtydligar möjligheterna till karriärutveckling och karriäralternativen inom de olika personalgrupperna.Välbefinnande är en helhet, och som arbetsgivare främjar vi flexibla lösningar som stöder våra arbetstagare i olika livssituationer.

Till stöd för studenternas välbefinnande och expertis utvecklar vi mångahanda former av handledning som tillgodoser individens behov, och vi möjliggör samspel mellan studenter och lärare och annan personal.Tydliga kunskapsmål samt att delta i dialogen som medlem av vetenskapssamhället och inom ramen för en arbetslivskontext ger studenterna en känsla av framgång och kompetens och stärker deras välbefinnande.

Vårt mål är att avsevärt minska belastningen och risken för utmattning hos alla vid universitetet. Detta förutsätter att vi kritiskt granskar vår verksamhetskultur, utreder grundorsakerna och åtgärdar dem samt utvecklar arbetssätt som främjar inflytande och arbetshälsa.

Öppen­het och ge­men­skap ger till­fäl­le att ut­veck­las

Vi handlar enligt vår värdegrund och främjar en öppen verksamhet och låg hierarki, så att de bästa tankarna får genomslag oberoende av vem som presenterar dem.Vi erbjuder ambitiösa forskare, lärare, experter och studenter tillfälle att utvecklas och utveckla de bästa idéerna och metoderna och bästa möjliga praxis.Genom att främja en verksamhetskultur där allas förmågor kommer till nytta utvecklar vi universitetet till ett genuint globalt universitet. Vi fortsätter aktivt och öppet rekrytera internationella studenter och internationell personal.

Mång­stäm­mig­het och fler­språ­kig­het stär­ker del­ta­gan­det

Som ett flerspråkigt universitet förstår Helsingfors universitet värdet av språk, både som ett mänskligt och kulturellt fenomen och som ett samhälleligt instrument för verksamhet och jämställdhet. Universitetet främjar språklig mångfald och människors språkliga jämlikhet.

Universitetet stöder förutsättningarna för ett demokratiskt samhälle. I samhällsdiskussionen, beslutsfattandet och utbildningen är det viktigt att kunna kommunicera om vetenskapens utveckling även på nationalspråken. Universitetet stärker Finlands nationalspråk som vetenskapens och bildningens språk genom att se till att terminologin utvecklas på de språken och genom att tillhandahålla utbildning på svenska och finska för de experter som samhället behöver.

Ett mångstämmigt universitet tryggar forskarnas jämlikhet oavsett vetenskapsområde och säkrar en dialog som respekterar åsiktsmångfalden. Vi säkerställer att alla oberoende av språklig och kulturell bakgrund kan verka som aktiva och fullvärdiga medlemmar av gemenskapen och avancera i karriären. Vi stöder internationella medlemmars etablering vid universitetet och deras integrering i det finländska samhället, också genom undervisning i svenska och finska. Universitetet föregår med exempel på en levande flerspråkighet.

Hög kva­li­tet är kär­nan i vår verk­sam­hetskul­tur

Universitetet strävar efter att hålla så hög kvalitet som möjligt i all sin verksamhet. Kvalitet innebär ändamålsenlig och etiskt hållbar verksamhet som resulterar i högklassiga forskningsresultat, examina och genomslag. Alla vid universitetet påverkar verksamhetens kvalitet genom sin egen insats.

En verksamhetskultur som betonar kvalitet samt gemensamma förfaranden som är i enlighet med universitetets värdegrund och mål stöder universitetets medarbetare i deras arbete. Kvalitetsledningens åtgärder och metoder utvecklas i syfte att ytterligare förbättra kvaliteten på universitetets verksamhet.

Som ett led i kvalitetsledningen utvecklar vi systematisk praxis för riskhantering som omfattar de olika nivåerna i universitetsorganisationen.

Vårt universitet är en fö­re­gång­a­re inom an­svar och håll­bar­het

Vi tar vårt globala ansvar och främjar hållbar utveckling genom att aktivt delta i den internationella diskussionen och i internationella projekt samt i forskningsprogram och formuleringen av policyer. Kunskapen som produceras vid universitetet stöder samhällets omställning till hållbarhet och vi är en sakkunnig och eftertraktad samarbetspartner.

Målen i FN:s Agenda 2030 skapar ramarna för hållbar utveckling och ansvar.

För demokrati och samhällets resiliens

Universitetet har en viktig uppgift: att försvara demokratin, som är en förutsättning för universitetets värderingar och verksamhet och för den akademiska friheten. Universitetet forskar, undervisar och deltar både nationellt och internationellt i den samhälleliga diskussionen om hur de demokratiska institutionerna fungerar och om institutionernas hållbarhet och framtid. På så sätt gör universitetet sitt för att främja världsfreden.

Universitetet bidrar också till att svara på den kunskapsbrist som råder i Finland. Vi tryggar tillgången till bildning, den tillhörande kompetensnivån och kvaliteten på utbildningen. Genom att främja tvärvetenskaplig forskning och undervisning kan vi svara på nya samhälleliga utmaningar. Tillgången till examensutbildning och utbildningens avgiftsfrihet är en viktig del av den finländska demokratin och den sociala jämlikheten, och universitetet bidrar aktivt till att förverkliga dem.

Vi främ­jar eko­lo­gisk håll­bar­het och an­svar

Vi arbetar för ekologisk hållbarhet genom att minska vår verksamhets klimatavtryck och effektivisera den cirkulära ekonomin samt genom att utveckla virtuell mobilitet. Vårt mål är att vår verksamhet ska bli koldioxidneutral under strategiperioden.

Principerna för hållbarhet och ansvar styr alla vid universitetet i fråga om upphandlingar, tjänster och reformer. Vi är en föregångare i samhället och vi föregår med exempel och tillämpar verksamhetssätt som stöder hållbar välfärd.

Hållbarhetsrelaterade teman är ett genomgående element i utbildningsutbudet och universitetet utbildar experter som styr världen i en hållbar och ansvarsfull riktning. Vårt mål är att vi år 2030 är ett internationellt välkänt och attraktivt mångvetenskapligt centrum för forskning och undervisning i hållbarhet.

Välplanerade digitala och fysiska arbets-, undervisnings- och lärmiljöer främjar ekologisk hållbarhet och interaktioner, stöder kreativitet, förnyar sätten att arbeta tillsammans och förbättrar tillgängligheten.

An­svars­full pla­ce­ring och eko­no­mi tryg­gar våra verk­sam­hets­för­ut­sätt­ning­ar

Vi tjänar samhället, och vår verksamhet är huvudsakligen offentligt finansierad. Vi förvaltar våra tillgångar med hjälp av långsiktig, ansvarsfull placering, och målet är att försäkra god avkastning och värdeutveckling på lång sikt. Vi fortsätter stärka vår soliditet och använder oss effektivt av olika finansieringskällor i enlighet med våra värderingar.

Genom en ansvarsfull och framgångsrik ekonomisk hushållning säkerställer vi att vår ekonomi vilar på en stadig grund så att våra verksamhetsförutsättningar och vår förnyelse är tryggade.

Placeringsverksamheten styrs av de principer för ansvarsfulla placeringar som universitetets styrelse godkänt. Vi är en föregångare inom ansvarsfull placering och en etisk vägvisare. Under strategiperioden slutar universitetet placera i bolag som producerar fossila bränslen.

Universitetskoncernens uppgift är att stödja universitetet och universitetets långsiktiga måluppfyllelse. I egenskap av ansvarsfull ägare främjar universitetet genomgående i hela koncernen hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030

Var be­fin­ner vi oss 2030?

Ve­ten­skap och lä­ran­de till­hör alla

 • Universitetet har ett allt högre internationellt anseende som uppskattad vetenskaplig partner, i synnerhet tack vare sin banbrytande områdesspecifika sakkunskap och sin gränsöverskridande mång- och tvärvetenskapliga forskning.
 • Vår forskningskunskap används i allt högre grad i det samhälleliga beslutsfattandet.
 • Universitetet har högkvalitativa och moderna forskningsinfrastrukturer som det vidareutvecklar med framförhållning, långsiktigt och målmedvetet och som är i utbredd gemensam användning. Universitetet är en aktiv partner när det gäller att använda och utveckla internationell forskningsinfrastruktur.
 • Universitetet arbetar enligt principerna för öppen vetenskap och öppet lärande och gör sina vetenskapliga forskningsinfrastrukturer och data öppet tillgängliga.
 • Universitetet har avsevärt ökat sitt kunnande i fråga om analys av stora och öppna data och har utvecklat infrastrukturer för dem.
 • Universitetet har ändamålsenliga lokaler för forskning och undervisning, inklusive bibliotek.
 • Den starka kopplingen mellan forskning och undervisning genomsyrar hela universitetet, och alla examensstuderande deltar i vetenskapssamhällets verksamhet som ett led i sina studier.
 • I och med sin högklassiga undervisning har universitetet profilerat sig som en attraktiv utbildare av magistrar och doktorer, och en examen från universitetet förbereder allt bättre för olika slags arbetsuppgifter.
 • Studietakten har ökat märkbart, och tack vare det
 • Universitetet är en betydande kunskapsspridare och kommunikatör inom det vetenskapliga fältet.
 • Universitetet är en välkänd, eftertraktad och tillgänglig miljö för kontinuerligt lärande och möter samhällets föränderliga utbildningsbehov.

Öppen­het stär­ker ve­ten­ska­pen och sam­ar­be­tet

 • Universitetet är en stark global påverkare som har byggt upp ett omfattande nätverk av internationella alumner och partner.
 • Alla kan verka som aktiva och fullvärdiga medlemmar av gemenskapen och avancera i karriären oberoende av språklig och kulturell bakgrund.
 • Universitetet har tydligt stärkt den virtuella internationella mobiliteten vid sidan av den fysiska.
 • I egenskap av bildningsuniversitet är vi en allt viktigare påverkare och vi skapar ett betydande mervärde för samhället.
 • På grund av universitetets ansvarsfulla och stärkta företagssamarbete, innovationsverksamheten och den övriga samverkan med samhället kan forskningsresultaten i allt högre grad användas av samhällets olika sektorer.
 • Universitetet är känt för sin öppenhet, sin akademiska frihet och sina samhälleliga och demokratiska påverkansmöjligheter och är en inspirationskälla för sina partner.

Vårt universitet är det bäs­ta stäl­let att stu­de­ra och ar­be­ta

 • Arbetshälsan vid universitetet har förbättrats och välbefinnandet har ökat, och jämlikheten, jämställdheten och möjligheterna att delta och påverka har förbättrats.
 • Universitetet är känt för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Vårt universitet är en fö­re­gång­a­re inom an­svar och håll­bar­het

 • FN:s globala mål för hållbar utveckling har införlivats som en del av verksamhetskulturen, och universitetet har märkbart förbättrat sin ekologiska hållbarhet och uppnått koldioxidneutralitet. Hållbarhet är ett genomgående tema i utbildningsutbudet.
 • Vi är ett internationellt välkänt och attraktivt mångvetenskapligt centrum för forskning och undervisning i hållbarhet, vi deltar aktivt i utformningen av internationella forskningsprogram och forskningspolicyer, och vi skapar kunskap och kompetens som samhället behöver för hållbar utveckling.
 • Universitetet har utökat sin forskningsfinansiering avsevärt och använder sig av många olika finansieringskällor i enlighet med sina värderingar. Universitetet har ökat sitt ekonomiska spelrum genom att stärka soliditeten. Universitetet har ett brett nätverk av nationella och internationella donatorer.